Τελευταία Νέα
Speculator

Φωτογραφική διάταξη σκάνδαλο του υφυπ. Οικονομικών Βεσυρόπουλου που επιτρέπει πρακτικές λογιστικών αλχημειών

Φωτογραφική διάταξη σκάνδαλο του υφυπ. Οικονομικών Βεσυρόπουλου που επιτρέπει πρακτικές λογιστικών αλχημειών
Οι πληροφορίες για την εταιρία που φωτογράφισε τα θέματα αθέμιτου ανταγωνισμού και ο κίνδυνος παραπομπής στην ΕΕ
Σχετικά Άρθρα

Σε σκανδαλώδη τροποποίηση του νόμου 4308/2014 περί Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων με εισήγηση του Υφυπουργού Οικονομικών κ. Βεσυρόπουλου προχώρησε η Βουλή.
Πρόκειται για τροποποίηση που αφορά στο Νόμο που ενσωμάτωσε στο εθνικό δίκαιο την Ευρωπαϊκή Λογιστική Οδηγία 34/2013, εκσυγχρονίζοντας το παλαιωμένο λογιστικό και φορολογικό πλαίσιο της χώρας με βάση τα Ευρωπαϊκά και Διεθνή δεδομένα και η οποία εγείρει θέματα παραβίασης των όρων του ανταγωνισμού και των γενικά παραδεκτών κανόνων της λογιστικής.

Τι αφορά η σκανδαλώδης διάταξη

Συγκεκριμένα, στην παράγραφο 1 του άρθρου 18 προστέθηκε περίπτωση (στ) ως εξής:
«Οι δαπάνες που καταβάλλονται από τις επιχειρήσεις με έδρα την ημεδαπή σε εταιρείες του εξωτερικού, για την απόκτηση δικαιώματος εισόδου και τοποθέτησης προϊόντων σε σημεία πώλησης στο εξωτερικό (listing fees, slotting fees), καθώς και οι δαπάνες προώθησης, προβολής και διαφήμισης και οι δαπάνες έρευνας αγοράς, δύναται να αναγνωρίζονται ως άυλο περιουσιακό στοιχείο».
Περαιτέρω, στην περ. α) της παρ. 3 του άρθρου 18 του ν. 4308/2014 προστέθηκε νέα υποπερ. (8) ως εξής:
«Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία της περ. στ) της παρ. 1 αποσβένονται είτε εφάπαξ, κατά το έτος πραγματοποίησής τους, είτε τμηματικά και ισόποσα σε μια πενταετία».

Ουσιαστικά η διάταξη δίνει τη δυνατότητα στις εταιρίες να κεφαλαιοποιούν την κεφαλαιοποίηση των εξόδων προβολής και διαφήμισης ενώ στην πραγματικότητα δεν είναι.
Με τον τρόπο αυτό φουσκώνουν αποτελέσματα και ίδια κεφάλαια κατά αντιστοιχία των όσων συνέβησαν στην περίπτωση της MLS που παγιοποιούσε δαπάνες.
Η εν λόγω διάταξη συνιστά παραβίαση του κοινοτικού δικαίου και υπάρχει κίνδυνος για επιβολή κυρώσεων στη χώρα μας καθώς τέτοιες λογιστικές αλχημείες όπως η κεφαλαιοποίηση εξόδων δεν προβλέπεται ούτε από τις κοινοτικές οδηγίες, ούτε τα ΔΛΠ ούτε άλλο σύγχρονο λογιστικό πλαίσιο.
Ουσιαστικά έχουμε αναγνώριση πλασματικών περιουσιακών στοιχείων με παγιοποίηση εξόδων η οποία παραβιάζει τους καθιερωμένους εννοιολογικούς ορισμούς και οδηγεί στη δημοσίευση παραπλανητικών χρηματοοικονομικών καταστάσεων, πλήττοντας καίρια το υπέρτατο κριτήριο της εύλογης παρουσίασης, που υιοθετεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και όλα τα σύγχρονα λογιστικά πλαίσια (ΔΠΧΑ, USGAAP).

Είναι σίγουρο δε ότι δημιουργεί θέμα άνισης μεταχείρισης τόσο με τις επιχειρήσεις που εφαρμόζουν ΔΛΠ αλλά και με τις επιχειρήσεις των λοιπών κλάδων που εφαρμόζουν ΕΛΠ και δεν έχουν τέτοια δυνατότητα.
Η ρύθμιση δηλαδή δημιουργεί λογιστικά πλαίσια δύο ταχυτήτων και άνιση μεταχείριση, και δημιουργούνται συνθήκες arbitrage στην επιλογή πλαισίου χρηματοοικονομικής αναφοράς για σκοπούς lifting της εικόνας της επιχείρησης. Έτσι η Ελλάδα κινδυνεύει να παραπεμφθεί όχι μόνο για παραβίαση των κανόνων ανταγωνισμού αλλά ακόμα και για έμμεσες κρατικές ενισχύσεις.
Το εξωφρενικό βέβαια της ρύθμισης είναι ότι περιορίζεται αποκλειστικά στις εξαγωγικές επιχειρήσεις που εφαρμόζουν ΕΛΠ εισάγοντας τον παραλογισμό της παγιοποίησης δαπανών που δεν επιτρέπεται σε μια καμία άλλη επιχείρηση που εφαρμόζει ΕΛΠ και σε καμία που εφαρμόζει ΔΛΠ.
Οι πληροφορίες αναφέρουν δε ότι η διάταξη συντάχθηκε προς διευκόλυνση συγκεκριμένης εταιρίας η οποία παράγει προϊόντα ατομικής υγιεινής μεταξύ των οποίων και μάσκες προστασίας και έχει υψηλή εξαγωγική δραστηριότητα (41% του κύκλου εργασιών της το 2020) αλλά και δανεισμό 64 εκ ευρώ με κέρδη 14 εκ ευρώ.
Η εταιρία αυτή αναμένεται στον ισολογισμό του 2021 να παγιοποιήσει δαπάνες για διαφήμιση που έγιναν όχι μόνο το 2021 αλλά και σε προηγούμενες χρήσεις. Έτσι η εν λόγω εταιρία μπορεί να παγιοποιήσει δαπάνες ενώ μια εταιρία με τον ίδιο αντικείμενο που είναι και εισηγμένη όπως η Πλαστικά Θράκης δεν έχει το δικαίωμα να το πράξει!!!

Νίκος Καρούτζος
nkaroutzos@gmail.com
www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης

Advertisement -->