Τελευταία Νέα
Speculator

Οι Ευρωσύμβουλοι, οι θριαμβολογίες, οι σκελετοί και τα ερωτήματα για τις οικονομικές καταστάσεις και ορκωτό

Οι Ευρωσύμβουλοι, οι θριαμβολογίες, οι σκελετοί και τα ερωτήματα για τις οικονομικές καταστάσεις και ορκωτό
Υπάρχουν σημεία των οικονομικών καταστάσεων που δεν δικαιλογούν την απόλυτη θριαμβολογία και απαιτούν διευκρίνιση...
Μπορεί οι Ευρωσύμβουλοι να πανηγύρισαν χθες για τις επιδόσεις του 2023 αλλά μια προσεκτική ματιά στις οικονομικές καταστάσεις εγείρει ερωτήματα.
Η εταιρία κάνει λόγο για «Τα εντυπωσιακά βελτιωμένα αποτελέσματα», για «μια συνεχιζόμενη και αναβαθμισμένη αναπτυξιακή δυναμική, η οποία υπερβαίνει και τις πλέον θετικές προβλέψεις της Διοίκησής της».
Και όλα αυτά όταν ο κύκλος εργασιών σε ενοποιημένη βάση διαμορφώθηκε σε € 5,071 εκ. έναντι € 4,724 εκ. το αντίστοιχο περσινό διάστημα, αυξημένος κατά 7,3% ενώ τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν στο ποσό των € 2,455 εκ., έναντι € 1,706 εκ του αντίστοιχου περσινού διαστήματος, αυξημένα κατά 44%.
Τα κέρδη μετά από φόρους, ανέρχονται σε € 2,091 εκ. έναντι € 1,578 εκ. το 2022, αυξημένα και αυτά 32% από τα αντίστοιχα περσινά.
Ταυτόχρονα, ο Όμιλος πέτυχε μείωση του συνολικού δανεισμού, κατά € 1.789 χιλ. και ανέρχεται στα € 1.043 χιλ. (και αφορά μόνο υποχρεώσεις από μισθώσεις) έναντι € 2.833 χιλ. την 31/12/2022.

Η αντίφαση

Αυτό πάντως που έχει μεγάλο ενδιαφέρον είναι ότι οι Ευρωσύμβουλοι βρίσκονται όπως αναφέρουν «στο τελικό στάδιο για την πώληση μέρους ή και του συνόλου του κτιρίου της γεγονός το οποίο όταν πραγματοποιηθεί θα ενισχύσει σημαντικά τα ταμειακά διαθέσιμα».
Βέβαια το τελικό στάδιο με το πώληση μέρους ή και του συνόλου έχει μια αντίθεση γιατί υποτίθεται στο τελικό στάδιο υπάρχει και η απόφαση και η συμφωνία για ένα κτίριο που αποτιμάται σε 5,1 εκ ευρώ δηλαδή όσο η καθαρή της θέση.

Πέραν αυτού όμως υπάρχουν σημεία των οικονομικών καταστάσεων που δεν δικαιλογούν την απόλυτη θριαμβολογία καθώς απαιτούν διευκρίνιση.

Για παράδειγμα η εταιρία έχει εκδώσει εγγυητικές επιστολές 1,02 εκ ευρώ από 850 χιλιάδες ευρώ στο τέλος του 2022 χωρίς να όμως να διακρίνει ποιο ποσό αφορά στην ίδια και ποιο τρίτους για τους οποίους θεωρεί ότι δεν υπάρχει κίνδυνος.

Τα επίδικα ετών άνευ λεπτομερειών

Επίσης δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη και δεν παρέχονται λεπτομέρειες για το στάδιο που βρίσκονται δύο επίδικες απαιτήσεις, συνολικού ύψους € 231.860.
Γιατί αν για παράδειγμα υπάρχουν αποφάσεις έπρεπε να αναφέρονται για να αιτολογήσουν τη μη διενέργεια πρόβλεψης.

Επίσης, αναφέρεται ‘η Εταιρεία έχει προσεπικληθεί από συνεργαζόμενη Τράπεζα σε δυο αστικές δίκες οι οποίες εκκρεμούν, κατόπιν αγωγών οι οποίες έχουν ασκηθεί από πελάτες της Τράπεζας, κατά της Τράπεζας.
Η προσεπίκληση της Εταιρείας από την Τράπεζα, οφείλεται στο γεγονός ότι η Εταιρεία προσέφερε υπηρεσίες προς την Τράπεζα, υπηρεσίες οι οποίες συνδέονται με τις υπηρεσίες της Τράπεζας προς τους πελάτες της.
Η Τράπεζα θεωρεί ότι εφόσον χάσει, πρέπει να αποζημιωθεί από την Εταιρεία.
Το συνολικό διεκδικούμενο ποσό είναι 525.487 €.
Βάσιμα εκτιμάται ότι οι αγωγές κατά της Τράπεζας θα απορριφθούν από τα αρμόδια Δικαστήρια ως νόμω και ουσία αβάσιμες και σε κάθε περίπτωση ως αόριστες».

Όπως μπορεί να γίνει αντιληπτό δεν υπάρχει καμία αναφορά για το στάδιο που βρίσκονται οι αγωγές και αν ήδη υπάρχουν αποφάσεις.
Όμως αυτές οι αναφορές έρχονται τουλάχιστον από τη χρήση του 2018.
Και είναι εύλογο το ερώτημα.
Δεν έχει γίνει τίποτα τόσα χρόνια.
Δεν υπάρχει καμία δικαστική απόφαση ή η εταιρία αποκρύπτει σκόπιμα την παροχή πληροφοριών.
Αλήθεια ο ορκωτός ελεγκτής κ. Νίκου (ο οποίος πρόσφατα παραπέμφθηκε στο πειθαρχικό της ΕΛΤΕ για τον έλεγχο που διενήργησε στην Εβροφάρμα) πώς ακριβώς έχει χειριστεί τις συγκεκριμένες υποθέσεις;
Σημειώνεται ότι αθροιστικά οι δύο περιπτώσεις αφορούν ποσό πάνω από 759 χιλιάδες ευρώ το οποίο είναι σημαντικό για τα μεγέθη των Ευρωσυμβούλων.

Πέραν αυτών στις λοιπές απαιτήσεις της εταιρίας εμφανίζεται ποσό 225 χιλιάδων ευρώ το οποίο είναι ισόποσο με αυτό των περυσινών οικονομικών καταστάσεων.
Είναι άραγε ακίνητο υπόλοιπο και σε τι αφορά;
Ο ορκωτός ελεγκτής το έλεγξε;

Πέραν αυτού στα άλλα έσοδα εμφανίζεται ποσό 130 χιλιάδων ευρώ που ενισχύει τα κέρδη και αφορά σε διαγραφή υποχρεώσεων.
Αραγε τι είδους υποχρεώσεις ήταν αυτές και με ποιας διαδικασία διαγράφηκαν;

Τέλος ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν τα άυλα περιουσιακά στοιχεία όπου δεν φαίνεται να κουμπώνουν οι αριθμοί της οικονομικής κατάστασης με των σημειώσεων και συγκεκριμένα η παραπομπή στη σημείωση 13 όπου η απόκλιση είναι τεράστια και αν δεν πρόκειται για λάθος έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Νίκος Καρούτζος
nkaroutzos@gmail.com
www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης