Σε αγορά Ιδίων Ομολογιών προχώρησε η B&F Ενδυμάτων

Σε αγορά Ιδίων Ομολογιών προχώρησε η B&F Ενδυμάτων
B&F Ενδυμάτων: Αγορά Ιδίων Ομολογιών
Η Εταιρεία με την επωνυμία «B&F Α.Β.Ε.Ε. Ενδυμάτων», κατ' εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι την 03/06/2020 προέβη στην αγορά 110 ιδίων ομολογιών με μέση τιμή κτήσης 934,94 ευρώ ανά ομολογία και συνολική αξία συναλλαγής 102.843,70 ευρώ, σε εκτέλεση της από 29.10.2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το άρθρο 2 (παρ. 1,2 και 3) του ν. 3156/2003 (ήδη άρθρο 62 του ν. 454 8/2018).
Μετά και την προαναφερόμενη αγορά, η Εταιρεία κατέχει πλέον 1.533 ίδιες ομολογίες, ποσοστό 6,32% του συνόλου των ομολογιών της Εταιρείας.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS