Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

Κλουκίνας – Λάππας: Εγκρίθηκε η απόσχιση του κλάδου βρεφικών και παιδικών ειδών

Κλουκίνας – Λάππας: Εγκρίθηκε η απόσχιση του κλάδου βρεφικών και παιδικών ειδών
Η ανακοίνωση της Εταιρείας
Σχετικά Άρθρα
Η «Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (Δ.Τ. «ΚΛΜ Α.Ε.»), εφεξής «η Εταιρεία», ανακοινώνει ότι την Παρασκευή, 26 Απριλίου 2024, πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Εταιρείας στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας αρ. 64 – ΚΤΙΡΙΟ ΙΙ), Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.
Στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν, αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου, πέντε (5) μέτοχοι εκπροσωπούντες συνολικά 35.299.190 Κοινές Ονομαστικές μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές, επί συνόλου 40.219.218 Κοινών Ονομαστικών μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών, δηλ. το 87,77 % του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας.
Σημειώνεται ότι η Εταιρεία δεν κατέχει ίδιες μετοχές.
Κατά τη Συνέλευση συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της από 5.4.2024 Ημερήσιας Διάταξης, ως ακολούθως:

Επί του πρώτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως:

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε τη Διάσπαση της Εταιρείας με απόσχιση του κλάδου των βρεφικών και παιδικών ειδών (εφεξής ο «Κλάδος») με εισφορά του Κλάδου αυτού σε νέα εταιρεία, η οποία θα συσταθεί ως 100% θυγατρική της Εταιρείας, σύμφωνα με τα άρθρα 4, 54 παρ. 3, 57 παρ. 3, 59-74 και 83-87 του N. 4601/2019 περί εταιρικών μετασχηματισμών, το άρθρο 52 του N. 4172/2013, το άρθρο 61 του N. 4438/2016, καθώς και τις διατάξεις του N. 4548/2018, όπως ισχύουν.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθησαν έγκυρες ψήφοι : 35.299.190 Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι : 87,77 % Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 35.299.190 Αριθμός ψήφων Υπέρ : 35.299.190 (100%) Αριθμός ψήφων Κατά : 0 (0,00%) Αριθμός ψήφων Αποχή : 0 (0.00%)

Επί του δευτέρου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως:

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε: (α) το από 29.2.2024 Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης με απόσχιση του Κλάδου και εισφορά του Κλάδου αυτού σε νέα εταιρεία (εφεξής Επωφελούμενη), η οποία θα συσταθεί ως 100% θυγατρική της Εταιρείας, σύμφωνα με τα άρθρα 4, 54 παρ. 3, 57 παρ. 3, 59-74 και 8387 του N. 4601/2019 περί εταιρικών μετασχηματισμών, το άρθρο 52 του N. 4172/2013, το άρθρο 61 του N. 4438/2016, καθώς και τις διατάξεις του N. 4548/2018, όπως ισχύουν, (β) τον Ισολογισμό Μετασχηματισμού του εν λόγω Κλάδου με ημερομηνία 31.10.2023 και (γ) την από 28.2.2024 έκθεση αποτίμησης των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού του Κλάδου, σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν. 4548/2018.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθησαν έγκυρες ψήφοι : 35.299.190 Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι : 87,77 % Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 35.299.190 Αριθμός ψήφων Υπέρ : 35.299.190 (100%) Αριθμός ψήφων Κατά : 0 (0,00%) Αριθμός ψήφων Αποχή : 0 (0.00%)

Επί του τρίτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως:

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε το Καταστατικό της Επωφελούμενης, νέας εταιρείας, συμπεριλαμβανομένου του ορισμού του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου της.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθησαν έγκυρες ψήφοι : 35.299.190 Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι : 87,77 % Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 35.299.190 Αριθμός ψήφων Υπέρ : 35.299.190 (100%) Αριθμός ψήφων Κατά : 0 (0,00%) Αριθμός ψήφων Αποχή : 0 (0.00%)

Επί του τέταρτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως:

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων απεφάσισε την παροχή ειδικής εξουσιοδότησης προς τον κ. Δημήτριο Χρ. Κλώνη, Πρόεδρο και Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, όπως, ενεργώντας ως εκπρόσωπος της Εταιρείας και για λογαριασμό αυτής, υπογράψει τη Συμβολαιογραφική Πράξη Διάσπασης, συμπεριλαμβανομένου του Καταστατικού της Επωφελούμενης, νέας εταιρείας, ως και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο, δήλωση, αίτηση, βεβαίωση κ.λ.π. και προβεί σε κάθε αναγκαία ή επιθυμητή ενέργεια για την υλοποίηση και ολοκλήρωση της Διάσπασης, συμπεριλαμβανομένων και τυχόν διορθώσεων της ανωτέρω Συμβολαιογραφικής Πράξης Διάσπασης, συμπεριλαμβανομένου του Καταστατικού της Επωφελούμενης, νέας εταιρείας.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθησαν έγκυρες ψήφοι : 35.299.190 Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι : 87,77 % Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 35.299.190 Αριθμός ψήφων Υπέρ : 35.299.190 (100%) Αριθμός ψήφων Κατά : 0 (0,00%) Αριθμός ψήφων Αποχή : 0 (0.00%)

Επί του πέμπτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως:

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε όλες τις μέχρι σήμερα πράξεις, ενέργειες και δηλώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των εκπροσώπων ή πληρεξουσίων της Εταιρείας που ενεργήθηκαν στο πλαίσιο και για τους σκοπούς της Διάσπασης.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθησαν έγκυρες ψήφοι : 35.299.190 Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι : 87,77 % Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 35.299.190 Αριθμός ψήφων Υπέρ : 35.299.190 (100%) Αριθμός ψήφων Κατά : 0 (0,00%) Αριθμός ψήφων Αποχή : 0 (0.00%)

Επί του έκτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως:

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων απεφάσισε την τροποποίηση του αρ. 4 του Καταστατικού της Εταιρείας ως προς τον σκοπό αυτής, συνεπεία της διάσπασης δι' απόσχισης του Κλάδου βρεφικών και παιδικών ειδών, καθώς και την τροποποίηση των αρ. 9, 16 και 20 παρ. 3 του Καταστατικού της Εταιρείας ως προς τις αρμοδιότητες του Δ.Σ. και την παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να προβεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια για την υλοποίηση των ανωτέρω και δη να ενσωματώσει τις παραπάνω αποφασισθείσες τροποποιήσεις των άρ. 4, 9, 16 και 20 παρ. 3 του Καταστατικού στο κείμενο αυτού, να κωδικοποιήσει το Καταστατικό σε ενιαίο κείμενο και να προβεί στην καταχώριση και δημοσίευσή του νέου κωδικοποιημένου Καταστατικού στο Γ.Ε.ΜΗ..
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθησαν έγκυρες ψήφοι : 35.299.190 Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι : 87,77 % Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 35.299.190 Αριθμός ψήφων Υπέρ : 35.299.190 (100%) Αριθμός ψήφων Κατά : 0 (0,00%) Αριθμός ψήφων Αποχή : 0 (0.00%) Επί του έβδομου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως: Δεν έγινε κάποια Ανακοίνωση, πέραν των ανωτέρω.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης