Τι περιλαμβάνει η συμφωνία της Creta Farms με τις πιστώτριες τράπεζες

Τι περιλαμβάνει η συμφωνία της Creta Farms με τις πιστώτριες τράπεζες
Η Creta Farms ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τη συμφωνία με τις πιστώτριες τράπεζες
Για τις ενέργειες που έχουν ολοκληρωθεί σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της συμφωνίας με τους μετόχους, τους γγυητές και τις πιστώτριες τράπεζες, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό η Creta Farms.
Ειδικότερα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η  ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε,σύμφωνα με τις διατάξειςτης παρ. 1 του άρθρου 17 τουτου Κανονισμού (EE) 596/2014, αναφορικά με τη δημοσιοποίηση προνομιακών πληροφοριών κατά την έννοια του άρθρου 7 του Κανονισμού 596/2014 και των διατάξεων του άρθρου 27 παρ. 8 του Ν. 4443/2016,  και σε συνέχεια του από 2896/07.08.2019 σχετικού αιτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς γνωστοποιείστο επενδυτικό κοινό τις ενέργειες που έχουν ολοκληρωθεί σύμφωνα με το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα στη Συμφωνία «Standstill/MoU» μεταξύ της Εταιρίας, των μετόχων της Εταιρίας και Εγγυητών, καθώς και των εκπροσώπων των τεσσάρων Πιστωτριών Τραπεζών.
• Στις 31/7/2019  ολοκληρώθηκαν  οι  διαδικασίες  γιατη  μεταβίβαση  του  συνόλου  των  σημάτων  και  δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας που αφορούν στις δραστηριότητες της Εταιρίας από την κυπριακή εταιρία NOVAPLOTστην ίδια την Εταιρία.
• Σύμφωνα με την από 13/06/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας η ΟικονομικήΔιεύθυνση της ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ, από 31/7/ 2019 έχει ανατεθεί στην εταιρία PwC όπως και τα καθήκαντα CRO/Monitoring Trustee στην εταιρία Ernst & Young.
• Η Εταιρία έχει ήδη αναθέσει από τις 31/07/2019 στην ελεγκτική και συμβουλευτική εταρία Ernst & Young τη διαδικασία εξεύρεσης στρατηγικού επενδυτή όποιος θα εισέλθει στην Εταιρία εισφέροντας νέα κεφάλαια. Οι σχετικές διαδικασίες έχουν ξεκινήσει και αναμένεται να ολοκληρωθούν έως τα τέλη Οκτωβρίου 2019.
Η εν λόγω διαδικασία είναι άκρως εμπιστευτική, ως εκ τούτου η Εταιρία δεν είναι σε θέση να προβεί σε σχόλια αναφορικά με την εν λόγω διαδικασία. Εντούτοις, δεσμεύεται όπως προβεί σε ανακοινώσεις, με τρόπο έγκυρο και έγκαιρο, εφόσον σημειωθούν εξελίξεις επί του θέματος.
• Συνέπεια της υπογραφής της Συμφωνίας MOU, οι Πιστώτριες Τράπεζες επενέφεραν τα επίπεδα factoringστα προ κριίσης επίπεδα, ενώ επιδεικνύουν ανοχή στις συμβάσεις εκχώρησης εμπορικών απαιτήσεων για εύλογο χρονικό διάστημα έως την είσοδο στρατηγικού επενδυτή στην Εταιρία.
Επισημαίνεται ότι η Διοίκηση της Εταιρίας με την υποστήριξη των συμβουλευτικών εταιριών Ernst& Young και PwC στοχεύει στην αναδιοργάνωση της χρηματοοικονομικής της λειτουργίας, ώστε να καταστεί δυνατή η εύρεση στρατηγικού επενδυτή και η προστασία των συμφερόντων των μετόχων, επενδυτών, πιστωτών, εργαζομένων και συνεργατών .
 
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS