Πετρόπουλος: Φόροι χαρτοσήμου και εισοδήματος θα επιβαρύνουν τα αποτελέσματα α’ 6μήνου 2019

Πετρόπουλος: Φόροι χαρτοσήμου και εισοδήματος θα επιβαρύνουν τα αποτελέσματα α’ 6μήνου 2019
Φόρους χαρτοσήμου και εισοδήματος καταλόγισε στην εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ο φορολογικός έλεγχος για τις χρήσεις 2014, 2015 και 2016
Φόρους χαρτοσήμου και εισοδήματος καταλόγισε στην εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ο φορολογικός έλεγχος για τις χρήσεις 2014, 2015 και 2016, με την εταιρεία να επισημαίνει ότι τα ποσά θα επιβαρύνουν τα αποτελέσματα α’ εξαμήνου 2019.
Ειδικότερα, η ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ (η «Εταιρεία»), σε εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 4.1.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι ολοκληρώθηκε ο τακτικός φορολογικός έλεγχος της Εταιρείας, για τις χρήσεις 2014, 2015 και 2016.
Ο ως άνω έλεγχος καταλόγισε: α) φόρους χαρτοσήμου ποσού €131.066 οι οποίοι θα επιβαρύνουν τα έξοδα, και β) φόρο εισοδήματος από λογιστικές διαφορές, ποσού €561.256.
Τα ποσά αυτά θα επιβαρύνουν τα αποτελέσματα του Α' εξαμήνου της χρήσης 2019 (1/1/2019-30/6/2019).

www.bankingnews.grbankingnews.gr

BREAKING NEWS