Πόσο θα επηρεάσει τις εισηγμένες η εφαρμογή του λογιστικού προτύπου 16 – Αναλυτικά παραδείγματα

Πόσο θα επηρεάσει τις εισηγμένες η εφαρμογή του λογιστικού προτύπου 16 – Αναλυτικά παραδείγματα
Οι αλλαγές αφορούν στην ορθότερη απεικόνιση των υποχρεώσεων που απορρέουν από χρηματοδοτικές μισθώσεις – Οι επιδράσεις σε ενεργητικό, παθητικό, χρηματοοικονομικά και κέρδη
Σημαντικές αλλαγές στη διάρθρωση των ισολογισμών πρόκειται να φέρει η εφαρμογή του ΔΠΧΑ 16.
Ήδη οι αναλυτές στις τηλεδιασκέψεις των εισηγμένων για τα αποτελέσματα χρήσης 2018 ρωτούν τις διοικήσεις για την επίδραση που θα έχει το λογιστικό πρότυπο στις λογιστικές καταστάσεις.
Υπενθυμίζεται πως τον Ιανουάριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση ενός νέου Προτύπου, του ΔΠΧΑ 16.
Σκοπός του έργου του IASB ήταν η ανάπτυξη ενός νέου Προτύπου για μισθώσεις που καθορίζει τις αρχές τις οποίες εφαρμόζουν και τα δύο μέρη σε μία σύμβαση - δηλαδή και ο πελάτης («ο μισθωτής») και ο προμηθευτής («ο εκμισθωτής») - για την παροχή σχετικών πληροφοριών για τις μισθώσεις κατά τρόπο που απεικονίζει πιστά αυτές τις συναλλαγές. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού, ο μισθωτής θα πρέπει να αναγνωρίσει τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη μίσθωση.
Τα ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 01/01/2019.
Η Μυτιληναίος τονίζει πως στην ενοποιημένη κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης κατά την 01/01/2019 αναμένεται αύξηση στο σύνολο των περιουσιακών στοιχείων λόγω κεφαλαιοποίησης των περιουσιακών στοιχείων με δικαίωμα χρήσης και μια αντίστοιχη αύξηση των υποχρεώσεων από μισθώσεις, ύψους μεταξύ 58 εκατ. ευρώ και 68 εκατ. ευρώ.
Στην ενοποιημένη κατάσταση αποτελεσμάτων για τη χρήση 2019, οι αποσβέσεις αναμένεται να αυξηθούν από 6,7 εκατ. ευρώ έως 7,7 εκατ. ευρώ και οι «Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα» αναμένεται να αυξηθούν από 1,9 εκατ. έως 2,2 εκατ. ευρώ.
Η μείωση των εξόδων από ενοίκια αναμένεται να οδηγήσει σε βελτίωση των «Λειτουργικών κερδών προ χρηματοοικονομικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων, αποσβέσεων» κατά περίπου 7,3 εκατ. ευρώ.
Σύμφωνα με τον ισολογισμό της Aegean, για τον προσδιορισμό των εκτιμώμενων επιπτώσεων στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρίας το 2019, διενεργήθηκε σχετική άσκηση με τις ισχύουσες συμβάσεις μισθώσεων στις 31/12/2018, κατά την οποία χρησιμοποιήθηκε η τελευταία διαθέσιμη ισοτιμία στις 01/01/2019 και δεν υπολογίστηκαν πιθανές μεταβολές στις μελλοντικές ισοτιμίες.
Επομένως, τυχόν συναλλαγματικές διαφορές δεν λήφθηκαν υπόψη στους υπολογισμούς.
Η αρχική εκτίμηση της αναμενόμενης επίπτωσης για τη χρήση 2019 στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης και στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος της Εταιρίας και του Ομίλου αναλύεται ως εξής:

• Εκτιμώμενη αρχική αναγνώριση δικαιωμάτων χρήσης περιουσιακών στοιχείων (Right of Use) και ισόποσων υποχρεώσεων λειτουργικών μισθώσεων μεταξύ 315 εκατ. - 355 εκατ. ευρώ για την Εταιρία και 380 εκατ. - 420 εκατ. ευρώ για τον Όμιλο αντίστοιχα,
• Εκτιμώμενη καθαρή μείωση εξόδων χρήσης από πληρωμές ενοικίων μεταξύ 100 εκ. - 140 εκατ. ευρώ για την Εταιρία και 110 εκατ. -150 εκατ. ευρώ για τον Όμιλο αντίστοιχα,
• Εκτιμώμενη αύξηση χρηματοοικονομικού κόστους χρήσης μεταξύ 11 εκατ. – 16 εκατ. ευρώ για την Εταιρία και 15 εκατ. -20 εκατ. ευρώ για τον Όμιλο αντίστοιχα,
• Εκτιμώμενη αύξηση αποσβέσεων χρήσης μεταξύ 90 εκατ. - 130 εκατ. ευρώ για την Εταιρία και 100 εκ. - 140 εκατ. ευρώ για τον Όμιλο αντίστοιχα.

Η ανωτέρω επίδραση αναμένεται να επιφέρει αύξηση των ταμειακών εκροών για επενδυτικές δραστηριότητες στην εταιρική και ενοποιημένη κατάσταση ταμειακών ροών αλλά και ταυτόχρονη μείωση των ταμειακών εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες.
Η Εταιρία και ο Όμιλός δεν έχει ακόμη ολοκληρώσει την άσκηση σχετικά με την τελική επίδραση του νέου προτύπου στις Οικονομικές Καταστάσεις.
Η πραγματική επίπτωση από την υιοθέτηση του ΔΠΧΑ 16 θα προσδιοριστεί κατά την ολοκλήρωση της σχετικής άσκησης.
Η Τιτάν ανέφερε στην τηλεδιάσκεψη πως οι υποχρεώσεις θα αυξηθούν κατά 59 εκατ. ευρώ, τα EBITDA κατά 3 εκατ. ευρώ και τα χρηματοοικονομικά έξοδα κατά 3 εκατ. ευρώ.
Στον ισολογισμό του 2018 αναφέρει πως ο Όμιλος και η Εταιρία προβλέπουν ότι θα αναγνωρίσουν την 1 Ιανουαρίου 2019, δικαιώματα χρήσης περιουσιακών στοιχείων της τάξης των 54 εκατ. ευρώ και 1,5 εκατ. ευρώ αντίστοιχα, υποχρεώσεις από μισθώσεις της τάξης των 59 εκατ. και 1,5 εκατ. ευρώ αντίστοιχα (συμπεριλαμβανομένου προσαρμογών για προπληρωμές και δεδουλευμένες πληρωμές μισθωμάτων που αναγνωρίστηκαν στις 31 Δεκεμβρίου 2018) και αναβαλλόμενο φόρο για τον Όμιλο της τάξης των 1,5 εκατ. ευρώ.
Συνολικά, η καθαρή θέση του Ομίλου θα είναι μικρότερη κατά 7 εκατ., ενώ η καθαρή θέση της Εταιρίας δεν θα επηρεαστεί ουσιωδώς.
Το EBITDA για τον Όμιλο, που χρησιμοποιείται για τη επιμέτρηση των αποτελεσμάτων ανά τομέα, αναμένεται να αυξηθεί περίπου 13 εκατ. ευρώ.
Αυτό συμβαίνει καθώς οι πληρωμές από τις λειτουργικές μισθώσεις συμπεριλαμβάνονταν στο EBITDA, αλλά οι αποσβέσεις των δικαιωμάτων χρήσης των περιουσιακών στοιχείων και οι τόκοι των υποχρεώσεων από μισθώσεις δεν συμπεριλαμβάνονται στην επιμέτρησή του. Το EBITDA για την Εταιρία αναμένεται να αυξηθεί περίπου 0,6 εκατ. ευρώ.
Οι ταμειακές ροές των λειτουργικών δραστηριοτήτων του Ομίλου και της Εταιρίας θα αυξηθούν, ενώ οι ταμειακές ροές των χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων τους θα μειωθούν περίπου 15 εκατ.  ευρώ και 0,6 εκατ. αντίστοιχα, καθώς η αποπληρωμή του κεφαλαίου των υποχρεώσεων από μισθώσεις θα ταξινομηθεί ως ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες.
Η Fourlis είπε στην τηλεδιάσκεψη πως τα περιουσιακά στοιχεία θα αυξηθούν κατά 120 εκατ. ευρώ με ανάλογη αύξηση και στις υποχρεώσεις αλλά όχι στον δανεισμό.
Τα EBITDA θα επηρεαστούν θετικά κατά 20 εκατ. ευρώ.
Η Τέρνα Ενεργειακή σημειώνει πως η αύξηση  των υποχρεώσεων  από  μισθώσεις  θα  οδηγήσει  σε  και  αντίστοιχη  αύξηση του  καθαρού  δανεισμού του Ομίλου.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, τα δικαιώματα χρήσης που θα αναγνωριστούν κατά την 01/01/2019  ανέρχονται  σε  περίπου 7,2 εκατ. ευρώ,  με  αντίστοιχη  αύξηση  των  υποχρεώσεων  από μισθώσεις Βελτίωση  των  «Λειτουργικών κερδών  προ  χρηματοοικονομικών  και  επενδυτικών  δραστηριοτήτων,  αποσβέσεων  και απομειώσεων».
Η μείωση των εξόδων από ενοίκια για τη χρήση 2019 αναμένεται σε περίπου 1,3 εκατ. ευρώ.
Η Lamda αναφέρει πως ο όμιλος εκτιμώντας την επίδραση του ΔΠΧΑ 16 στις χρηματοοικονομικές του καταστάσεις και λαμβάνοντας υπόψη κυρίως την σύμβαση μίσθωσης του εμπορικού κέντρου Mediterranean Cosmos, έχει προσδιορίσει ότι το δικαίωμα χρήσης και η σχετική υποχρέωση μίσθωσης που θα αναγνωριστεί στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις του Ομίλου ανέρχεται κατά προσέγγιση στο ποσό των 79 εκατ. ευρώ.
Τα ΕΛΠΕ είπαν στην τηλεδιάσκεψη πως αναμένουν αύξηση δανεισμού 160-180 εκατ. ευρώ ενώ η αύξηση στα EBITDA θα είναι μεταξύ 30 και 40 εκατ. ευρώ.
Τέλος ο ΟΤΕ είχε ενημερώσει στην τηλεδιάσκεψη για τα αποτελέσματα χρήσης πως από την εφαρμογή του λογιστικού προτύπου 16 στις οικονομικές καταστάσεις του 2019, η επίδραση στον δανεισμό θα είναι ύψους 450 εκατ. ευρώ.

Γιώργος Κατικάς
george.katikas@gmail.com
www.bankingnews.gr

Γιώργος Κατικάς

BREAKING NEWS