Εριουργία Τρία Άλφα: Στις 5 Ιουλίου 2019 η Τακτική Γενική Συνέλευση

Εριουργία Τρία Άλφα: Στις 5 Ιουλίου 2019 η Τακτική Γενική Συνέλευση
Στις 5 Ιουλίου 2019 θα διεξαχθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εριουργία Τρία Άλφα
Στις 5 Ιουλίου 2019 θα διεξαχθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εριουργία Τρία Άλφα, όπως ανακοίνωσε σήμερα (13/6/2019) η εταιρεία.
Ειδικότερα, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι μέτοχοι κοινών μετοχών της Ανωνύμου Εταιρίας Εριουργία Τρία Άλφα Α.Ε. σε τακτική γενική συνέλευση την Παρασκευή 5/07/2019 και ώρα 12:30 στα γραφεία της εταιρίας στην οδό Αλ. Παναγούλη 64, Ν. Ιωνία, με θέματα ημερησίας διάταξης:
1. Παρουσίαση των Επανεκδοθεισών Οικονομικών Καταστάσεων της 31.12.2017.
2. Υποβολή και έγκριση της Επανεκδοθείσας Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2017.
3. Υποβολή και έγκριση της Επανεκδοθείσας Έκθεσης των Ελεγκτών για τη χρήση 2017.
4. Έγκριση των Επανεκδοθεισών Οικονομικών Καταστάσεων της 31.12.2017.
5. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2017.
6. Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων της 31.12.2018.
7. Υποβολή και έγκριση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2018.
8. Υποβολή και έγκριση της Έκθεσης των Ελεγκτών για τη χρήση 2018.
9. Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της 31.12.2018.
10. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2018.
11. Εκλογή Ελεγκτών για τις Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσεως 2019.
12. Προέγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
13. Έγκριση αντικατάστασης μέλους Δ.Σ. λόγω θανάτου.
14. Υιοθέτηση πρόσφορου μέτρου με σκοπό την εναρμόνιση με το άρθρ. 119, παρ. 4, του Ν. 4548/2018
15. Τροποποίηση του καταστατικού της εταιρίας στο πλαίσιο της εναρμόνισής του με τον Ν. 4548/2018.
16. Ενημέρωση των μετόχων επί των προβλημάτων της Εριοβιομηχανίας και της επιχειρήσεως.
17. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS