Αιολική: Την 1η Φεβρουαρίου 2019 η Έκτακτη Γενική Συνέλευση για έγκριση διαδικασιών εκκαθάρισης

Αιολική: Την 1η Φεβρουαρίου 2019 η Έκτακτη Γενική Συνέλευση για έγκριση διαδικασιών εκκαθάρισης
Την 1η Φεβρουαρίου 2019 θα πραγματοποιηθεί η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Αιολική
Την 1η Φεβρουαρίου 2019 θα πραγματοποιηθεί η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Αιολική, με τους μετόχους να καλούνται να εγκρίνουν, μεταξύ άλλων, διαδικασίες εκκαθάρισης και πράξεις των εκκαθαριστών.
Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στη σημερινή (11/1/2019) ανακοίνωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, όπως τροποποιημένος ισχύει και τo άρθρο 17 του Καταστατικού της Εταιρείας και μετά την από 09.01.2019 σχετική απόφαση των Εκκαθαριστών της, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «Αιολική Ανώνυμος Εταιρεία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την 01η Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, που βρίσκονται στο Δήμο Αθηναίων, Πλ. Φιλικής Εταιρείας αρ. 14, με τα εξής θέματα Ημερήσιας Διάταξης:
1. Υποβολή και έγκριση Οικονομικής Έκθεσης της χρήσης 14.08.2018 – 20.12.2018 και του Ισολογισμού Λήξης Εκκαθάρισης μετά των επ' αυτών εκθέσεων των Εκκαθαριστών και του Ορκωτού Ελεγκτή.
2. Απαλλαγή από κάθε ευθύνη των Εκκαθαριστών και του Ορκωτού Ελεγκτή για την Χρήση 14.08.2018 -20.12.2018.
3. Έγκριση διαδικασιών εκκαθάρισης και πράξεων των εκκαθαριστών
4. Έγκριση της μετατροπής σε αμοιβαίο κεφάλαιο με την επωνυμία Phoenix Ελληνικό Μετοχικό, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν.3371/2005 των στοιχείων του ενεργητικού της εταιρείας με μερίδια αμοιβαίου κεφαλαίου – λόγος μετατροπής.
5. Διάφορα θέματα και Ανακοινώσεις.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS