Τελευταία Νέα
Speculator

Αποκλειστικό: Σκάνδαλο διαρκείας στην εκκαθάριση του ΟΔΙΕ - Τα έργα EY-Χουρδάκη με 8 χρόνια καθυστέρηση και το νομοθετικό ξέπλυμα

Αποκλειστικό: Σκάνδαλο διαρκείας στην εκκαθάριση του ΟΔΙΕ - Τα έργα EY-Χουρδάκη με 8 χρόνια καθυστέρηση και το νομοθετικό ξέπλυμα
Με οκτώ χρόνια καθυστέρηση δημοσιεύτηκε ο ισολογισμός έναρξης εκκαθάρισης - Οι απαλλαγές στον εκκαθαριστή με νόμο του 2022 και ο παραλογισμός με το ακίνητο - Η απόκλιση 250 εκ ευρώ στον ισολογισμό του κράτους
Χαρακτηριστικά σκανδάλου αποκτά η εκκαθάριση του Οργανισμού Διεξαγωγής Ιπποδρομιών Ελλάδος (ΟΔΙΕ) που ξεκίνησε από το 2015 και μόλις πρόσφατα (13/09/2023) ο εκκαθαριστής κ. Μιχάλης Χουρδάκης της EY να δημοσιεύσει στο ΓΕΜΗ τον ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης με ημερομηνία 21/12/2015!!!
Δηλαδή με μόλις οκτώ χρόνια καθυστέρηση.

Πληρώνεται και πόσα;

Και το ερώτημα είναι αν όλα αυτά τα χρόνια ο εκκαθαριστής που δεν εκκαθαρίζει λαμβάνει αμοιβές και τι ύψους είναι αυτές.
Πάντως μέχρι σήμερα πέραν της καθυστερημένης δημοσίευσης του ισολογισμού έναρξης εκκαθάρισης έχει δημοσιευτεί και είναι επισήμως άγνωστα τα στοιχεία.
Με βάση τον ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης ο ΟΔΙΕ έχει αρνητικά ίδια κεφάλαια 140 εκ ευρώ.

Το θαύμα της καθαρής θέσης

Φαίνεται όμως ότι στην Ελλάδα γίνονται μεγάλα θαύματα και πιθανά έχει συμβάλει σε αυτά και οι ειδικός εκκαθαριστής καθώς στην κύρωση του Ισολογισμού και των λοιπών Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Κεντρικής Διοίκησης, περιόδου αναφοράς 1/1/2021 έως 31/12/2021 αλλά και του έτους 2020 η καθαρή θέση του ΟΔΙΕ δηλώνεται να είναι και τα δύο έτη θετική κατά 107,441 εκατ ευρώ.
Και εδώ το ερώτημα είναι ποιος δουλεύει ποιον.
Εκτός και έχουμε ένα μεγάλο θαύμα που όχι μόνο έκλεισε η τρύπα των 140 εκ ευρώ του 2015 αλλά φύτρωσαν και άλλα 107,441 εκ ευρώ δηλαδή έχει δημιουργηθεί αξία 247 εκ ευρώ περίπου.
Αν έχει γίνει τέτοιο θαύμα και αν δεν είναι τοι στοιχείο που περιλαμβάνεται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις που κυρώνονται από την Κεντρική Διοίκηση μαϊμού είναι απορίας άξιον πως κρατιέται ως επτασφράγιστο μυστικό.

Δύο χρόνια παράταση

Αξίζει να σημειωθεί ότι η λύση και εκκαθάριση του ΟΔΙΕ ξεκίνησε με νόμο του 2015 (κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ) όπου προβλεπόταν επταετής ορίζοντας ολοκλήρωσης της διαδικασίας.
Φαίνεται όμως ότι δεν έφτανε ο χρόνος αλλά και άλλα πράγματα και ήλθε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας το 2022 (ακριβώς λίγο πριν τη λήξη της επταετίας) και ψήφισε τροποποιήσεις στον αρχικό νόμο εκκαθάρισης του ΟΔΙΕ με διατάξεις που ενσωματώθηκαν στο Νόμο 4982/2022.
Έτσι έδωσε άλλα δύο χρόνια παράταση μέχρι το 2024.

Αιτιολογική έκθεση του παραλόγου

Στην αιτιολογική έκθεση διαβάζουμε ότι «Η εκκαθάριση του Οργανισμού Διεξαγωγής Ιπποδρομίων Ελλάδος (Ο.Δ.Ι.Ε. Α.Ε.) ήταν αδύνατο να περατωθεί εντός των επτά (7) ετών που ισχύει η αναστολή λήψης και συνέχισης μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης ή όποιων άλλων μέτρων, καθώς για το ίδιο χρονικό διάστημα απαγορεύεται η καθ’ οιονδήποτε τρόπο εκποίηση των εγκαταστάσεων και του ακινήτου ιδιοκτησίας της εταιρίας, που βρίσκονται στο Μαρκόπουλο Αττικής και το οποίο αποτελεί το πλέον αξιόλογο στοιχείο του ενεργητικού αυτής.
Αν το ως άνω περιουσιακό στοιχείο εκποιηθεί αναγκαστικά σε χρόνο κατά τον οποίο δεν έχει ωριμάσει το αγοραστικό ενδιαφέρον επενδυτών, η βίαιη εκποίηση πιθανόν να οδηγήσει σε οικονομική απαξίωση αυτού, κάτι που αποβαίνει σε βάρος όλων των εμπλεκόμενων μερών και σίγουρα δεν προάγει την «επωφελέστερη αξιοποίηση της περιουσίας της εκκαθαριζόμενης εταιρίας προς χάριν του δημοσίου συμφέροντος», όπως ρητά αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση του ν. 4338/2015.

Το ακίνητο στο Μαρκόπουλο, είναι προς το συμφέρον όλων να εκποιηθεί με όρους ελεύθερης αγοράς και τίμημα εύλογο και ανάλογο της πραγματικής του αξίας.

Επομένως, για την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος μέσω της επωφελέστερης αξιοποίησης της περιουσίας του ΟΔΙΕ Α.Ε., απαιτείται, μετά τη λήξη του χρόνου απαγόρευσης εκποίησης του βασικού περιουσιακού στοιχείου αυτής, να δοθεί περιορισμένος επιπλέον χρόνος προστασίας από μέτρα αναγκαστικής είσπραξης και λοιπά μέτρα, ώστε να πραγματοποιηθούν οι προπαρασκευαστικές ενέργειες που θα ενισχύσουν το επενδυτικό κλίμα και θα οδηγήσουν στην κατά το δυνατόν επωφελέστερη εκποίηση αυτού με όρους ελεύθερης αγοράς.
Η σχετική διαπραγμάτευση θα υπονομευόταν κάτω από τη διαρκή πίεση πιθανής επίσπευσης αναγκαστικής εκτέλεσης.
Η δυνατότητα δικαστικής παράτασης της αναστολής χρήζει τροποποίησης ώστε να αρθούν ερμηνευτικές δυσχέρειες και αμφισβητήσεις».
Δηλαδή στην αιτιολογική έκθεση αναφέρεται ότι νομοθετήθηκε μια εκκαθάριση που δεν μπορούσε να γίνει αφού δεν μπορούσε να πουληθεί το βασικό περιουσιακό στοιχείο του ΟΔΟΕ δηλαδή οι εγκαταστάσεις στο Μαρκόπουλο. Και το εύλογο ερώτημα είναι το είδους εκκαθάριση κοροϊδία είναι αυτή και μάλιστα με ειδικό εκκαθαριστή που έχει εγκατασταθεί επτά χρόνια.

Και μεταχρονολογημένη προστασία

Τώρα του έδωσαν άλλα δύο χρόνια αλλά το καλύτερο είναι φρόντισαν να προστατέψουν το 2022 τον ειδικό εκκαθαριστή δηλαδή την Ernst & Young και τον κ. Χουρδάκη.
Έτσι στο νόμο πέρασαν την εξής διάταξη
«Κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης της περ. στ’ της παρ. 7 του άρθρου 13 του ν. 4111/2013 (Α’ 18), ο εκκαθαριστής δεν ευθύνεται ως νόμιμος εκπρόσωπος του ΟΔΙΕ Α.Ε. για οφειλές προς το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.
Ο εκκαθαριστής και ο νόμιμος εκπρόσωπός του, αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο, δεν υπέχουν οποιαδήποτε αστική, ποινική, διοικητική ή άλλη ευθύνη για χρέη του ΟΔΙΕ Α.Ε., ανεξάρτητα από τον χρόνο βεβαίωσής τους και τον χρόνο στον οποίον ανάγονται. Κατά την άσκηση των καθηκόντων του ευθύνεται μόνο για δόλο και βαριά αμέλεια.
Κατά τα λοιπά, ως προς τον εκκαθαριστή εφαρμόζεται αναλόγως η περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 4224/2013 (Α’ 288).»
Στην αιτιολογική έκθεση αναφέρουν ότι «Σχετικά με την ευθύνη του εκκαθαριστή, η ισχύουσα ρύθμιση προβλέπει την αναλογική εφαρμογή του άρθρου 9 παρ. 2 (β) του ν. 4224/2013.
Ωστόσο, ο ως άνω νόμος αφορά μια συγκεκριμένη ειδική διαχείριση, η οποία, ως διαδικασία, δεν ταυτίζεται με την εκκαθάριση του ΟΔΙΕ Α.Ε. Κατά συνέπεια, η αναλογική εφαρμογή διατάξεων μπορεί να προκαλέσει ανασφάλεια δικαίου και να εγείρει αμφισβητούμενες ερμηνευτικές προσεγγίσεις».

Νίκος Καρούτζος
nkaroutzos@gmail.com
www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης