Τελευταία Νέα
Ασφαλιστικά Νέα

Αλλαγές στον μηχανισμό ρύθμισης οφειλών στα ασφαλιστικά ταμεία - Σημείο κλειδί το πιστοποιητικό δικαστικής φερεγγυότητας

Αλλαγές στον μηχανισμό ρύθμισης οφειλών στα ασφαλιστικά ταμεία - Σημείο κλειδί το πιστοποιητικό δικαστικής φερεγγυότητας
Τι αλλάζει στη ρύθμιση οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία και τον ΕΦΚΑ μέσω του εξωδικαστικού Μηχανισμού
Σχετικά Άρθρα

Σοβαρές αλλαγές, με κατάργηση πέντε πιστοποιητικών, καθώς και νέα διοικητικά μέτρα, προβλέπει απόφαση για την ρύθμιση οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία και τον ΕΦΚΑ, δια μέσω του εξωδικαστικού Μηχανισμού.
Σημείο «κλειδί» στην επιτυχή ρύθμιση, κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης, είναι η υποβολή Ενιαίου Πιστοποιητικού Δικαστικής Φερεγγυότητας, εντός τριών μηνών από την υποβολή της αίτησης.
Σύμφωνα με εγκύκλιο του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Εισφορών, με την κοινοποιούμενη απόφαση καταργείται η υποχρέωση:

  • αναφοράς της οικονομικής κατάστασης, των λόγων της οικονομικής αδυναμίας και των προοπτικών της επιχείρησης του οφειλέτη,
  • υποβολής της δήλωσης για κάθε μεταβίβαση ή επιβάρυνση περιουσιακού στοιχείου του οφειλέτη που έγινε εντός των τελευταίων πέντε (5) ετών πριν από την υποβολή της αίτησης.
  • υποβολής της δήλωσης για κάθε καταβολή μερίσματος από τον οφειλέτη προς τους μετόχους ή εταίρους ή άλλη συναλλαγή, εκτός των τρεχουσών συναλλαγών της επιχείρησης, που έγινε εντός των τελευταίων δύο (2) ετών πριν από την υποβολή της αίτησης.
  • υποβολής των στοιχείων κάθε νομικού προσώπου συνδεδεμένου με τον οφειλέτη στη διάρκεια των εξήντα (60) μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης, καθώς και των στοιχείων ακινήτων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων που τυχόν μεταβιβάστηκαν από τον οφειλέτη σε πρόσωπα συνδεδεμένα με τον οφειλέτη στη διάρκεια των εξήντα (60) μηνών.
  • υποβολής του καταλόγου των προσώπων που αμείβονται από τον οφειλέτη και τα οποία αποτελούν συνδεδεμένα πρόσωπα με αυτόν, καθώς και της ανάλυσης των αμοιβών αυτών κατά τα τελευταία δύο (2) έτη πριν από την υποβολή της αίτησης.

Κατόπιν των ανωτέρω, για αιτήσεις που υποβάλλονται μετά την δημοσίευση των προαναφερόμενων διατάξεων, καθώς και για όσες αιτήσεις είναι σε εκκρεμότητα εξέτασης από τις αρμόδιες υπηρεσίες Κ.Ε.Α.Ο., δεν απαιτείται η προσκόμιση των ανωτέρω δικαιολογητικών για την πληρότητα της αίτησης.
Ωστόσο, στις περιπτώσεις που η προσκόμισή τους κρίνεται απαραίτητη από τα αρμόδια όργανα, υποβάλλεται στην πλατφόρμα σχετικό αίτημα προσκόμισής τους και ο οφειλέτης υποχρεούται στην ανάρτησή τους.
Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση πολυμερών αιτήσεων το εν λόγω αίτημα προς τον οφειλέτη δύναται να υποβληθεί μόνο από χρηματοδοτικό φορέα ενώ στις διμερείς αιτήσεις μπορεί να υποβληθεί αίτημα από το Δημόσιο ή/και το Κ.Ε.Α.Ο..
Περαιτέρω, με τις κοινοποιούμενες διατάξεις, αντικαθίσταται η υποχρέωση υποβολής των χρηματοοικονομικών καταστάσεων των τελευταίων πέντε (5) περιόδων, και πλέον υποβάλλονται οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις των τελευταίων τριών (3) περιόδων, οι οποίες πρέπει να είναι δημοσιευμένες, εφόσον προβλέπεται αντίστοιχη υποχρέωση.
Τέλος, από τις κοινοποιούμενες διατάξεις προβλέπεται ότι το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας, που αντικατέστησε τα πιστοποιητικά περί μη πτώχευσης/μη κατάθεσης αίτησης πτώχευσης κ.λπ, δύναται να υποκατασταθεί, εφόσον δεν είναι εφικτή η σχετική συνυποβολή του με την αίτηση, από τα εξής έγγραφα:

1. Υπεύθυνη Δήλωση του οφειλέτη προς την Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. ότι

  • δεν έχει κατατεθεί σε βάρος του αίτηση πτώχευσης ούτε έχει υποβληθεί αίτηση για επικύρωση συμφωνίας εξυγίανσης ή έχει υπάρξει έγκυρη παραίτησή του από τις εν λόγω διαδικασίες, μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών και
  • ότι δεν έχει εκδοθεί οριστική απόφαση υπαγωγής του οφειλέτη σε μία από τις προαναφερόμενες διαδικασίες, ούτε έχει συζητηθεί ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου αίτηση υπαγωγής του οφειλέτη στις παραπάνω διαδικασίες και εκκρεμεί η έκδοση δικαστικής απόφασης ή ότι έχουν παρέλθει δεκαπέντε (15) τουλάχιστον μήνες από την απόφαση υπαγωγής ή ότι έχουν παρέλθει τουλάχιστον δώδεκα (12) μήνες από την με οποιοδήποτε τρόπο ολοκλήρωση διαδικασίας του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών.

2. Την αίτηση του οφειλέτη προς το αρμόδιο Πρωτοδικείο για χορήγηση του Ενιαίου Πιστοποιητικού Δικαστικής Φερεγγυότητας.
Τόσο η προαναφερόμενη Υπεύθυνη Δήλωση όσο και η αίτηση προς το αρμόδιο Πρωτοδικείο συνυποβάλλονται υποχρεωτικά από τον οφειλέτη αντί του Ενιαίου Πιστοποιητικού Δικαστικής Φερεγγυότητας κατά την οριστική υποβολή της αίτησης.
Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω έγγραφα υποβάλλονται προκειμένου να μην παρακωλύεται η διαδικασία οριστικής υποβολής και εξέτασης των αιτήσεων από την καθυστέρηση έκδοσης του εν λόγω πιστοποιητικού.
Σε κάθε περίπτωση, για την επιτυχία της διαπραγμάτευσης και για τη διατήρηση της συναφθείσας σύμβασης αναδιάρθρωσης υποβάλλεται υποχρεωτικά το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα το αργότερο εντός τριών (3) μηνών από την οριστική υποβολή της αίτησης εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών.

Αντώνης Βασιλόπουλος
www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης