Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

Πλαστικά Κρήτης: Στις 15 Ιουλίου η Γενική Συνέλευση - Θα εγκρίνει επιστροφή κεφαλαίου

Πλαστικά Κρήτης: Στις 15 Ιουλίου η Γενική Συνέλευση - Θα εγκρίνει επιστροφή κεφαλαίου
Μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής με επιστροφή μετρητών στους μετόχους θα κληθεί να εγκρίνει η ΓΣ της εταιρείας.
Σχετικά Άρθρα

Η εταιρεία Πλαστικά Κρήτης θα πραγματοποιήσει Τακτική Γενική Συνέλευση την 15η Ιουλίου 2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 στα γραφεία της στην Βιομηχανική Περιοχή Ηρακλείου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των πιο κάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

-Υποβολή προς έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (Εταιρικών και  Ενοποιημένων) της εταιρικής χρήσης 2021 (01.01.2021 - 31.12.2021) καθώς και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή της Εταιρίας.
-Έγκριση της διάθεσης των κερδών για τη χρήση 2021.
-Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με επιστροφή μετρητών στους μετόχους, με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού. 
- Ενημέρωση  Προέδρου Επιτροπής Ελέγχου για τα πεπραγμένα της Επιτροπής στη χρήση 2021
-Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρίας και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών -  Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2021 (01.01.2021 – 31.12.2021).-Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2022 και καθορισμός της αμοιβής τους.
-Παροχή αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ.1 του ν.4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού  Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιριών του Ομίλου.
- Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Επιτροπών που δεν  αμείβονται με μηνιαίο μισθό ούτε τους καταβάλλονται αμοιβές από τα κέρδη για την χρήση 2021, καθώς επίσης καθορισμός των αμοιβών τους.
-Έγκριση τροποποίησης της πολιτικής αποδοχών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 110  του ν.4548/2018.
-Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση, από τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 112 του ν.4548/2018, της έκθεσης αποδοχών για τη χρήση 2021.
-Υποβολή έκθεσης ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών Δ.Σ. για την χρήση 2021.
-Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης