Τελευταία Νέα
Speculator

Η εισηγμένη που έχει δώσει προκαταβολή για ακίνητο που θα αγοράσει σε … έξι χρόνια - Τα ερωτήματα για το ακίνητο

Η εισηγμένη που έχει δώσει προκαταβολή για ακίνητο που θα αγοράσει σε … έξι χρόνια - Τα ερωτήματα για το ακίνητο

Προβληματίζει το προσύμφωνο αγοράς ακινήτων που εκκρεμεί από το 2017 για την εισηγμένη Ίλυδα με μέλη της οικογένειας των βασικών μετόχων να έχουν λάβει προκαταβολή 150.000 ευρώ

Και της Άρτας το γεφύρι να ήταν θα είχε ολοκληρωθεί.
Ο λόγος για ένα προσύμφωνο αγοράς ακινήτων που εκκρεμεί από το 2017 για την εισηγμένη Ίλυδα με μέλη της οικογένειας των βασικών μετόχων να έχουν λάβει προκαταβολή 150.000 ευρώ.
Στις φετινές οικονομικές καταστάσεις αναφέρεται ότι Διευκρινίζεται ότι το ποσό των 150 χιλ. € που περιλαμβάνεται στις «Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης», αφορά σε προκαταβολή για αγορά ακινήτου, έναντι συνολικού τιμήματος 500 χιλ. €.
Αντισυμβαλλόμενοι και πωλητές του ως άνω ακινήτου είναι πρόσωπα εμπίπτοντα στις διατάξεις του ισχύοντος κατά το χρόνο υπογραφής του συμβολαιογραφικού προσυμφώνου άρθρου 23α του κ.ν. 2190/1920 (πλέον άρθρα 99 και 100 του ν. 4548/2018), ενώ για την κατάρτιση του προσυμφώνου αγοραπωλησίας του εν λόγω ακινήτου ελήφθη ειδική έγκριση από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 27.10.2017, κατά τα ειδικότερον διαλαμβανόμενα στο τότε ισχύον άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920. Δυνάμει της με αριθμό 16.153/19.03.2019 συμβολαιογραφικής πράξης παράτασης προθεσμίας, ως νέα ημερομηνία ολοκλήρωσης της αγοράς και υπογραφής του οριστικού συμβολαίου ορίσθηκε η 11.04.2023.

Ανατρέχοντας στις οικονομικές καταστάσεις του 2017 αναφέρεται ότι η Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε και επικύρωσε κατά πλειοψηφία το συµβολαιογραφικό προσύµφωνο αγοραπωλησίας ακινήτου της Συµβολαιογράφου Αθηνών κας. Γεωργίας Μπλάνα µεταξύ των κ.κ. Μαρίας Παπαδοκωστάκη και Λυδίας Ανυφαντάκη ως πωλητριών και της Εταιρείας ως αγοράστριας.
Ειδικότερα, προσυµφώνησε να αποκτήσει µε οριστικό συµβόλαιο αγοραπωλησίας από τα ως άνω πρόσωπα, µία αυτοτελή οριζόντια ιδιοκτησία ανεγειρόµενης ήδη οικοδοµής, στην ειδικότερη θέση «ΣΕΣΙ» της ∆ηµοτικής Ενότητας Αφιδνών του ∆ήµου Ωρωπού της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής εκτός εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου, αλλά εντός ζώνης.
«Το συνολικό τίµηµα της κατά τα ανωτέρω προσυµφωνηθείσας πωλήσεως για την απόκτηση του εν λόγω ακινήτου εκ µέρους της Εταιρείας, µε βάση το εν λόγω καταρτισθέν προσύµφωνο ανέρχεται στο ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000,00) Ευρώ, εκ του οποίου:
α) ποσό εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000,00) Ευρώ εκταµιεύθηκε προς τις πωλήτριες την ηµεροµηνία σύναψης του προσυµφώνου, β) ποσό εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000,00) Ευρώ συµφωνήθηκε να ληφθεί από τις πωλήτριες εντός προθεσµίας έξι (6) µηνών από την ηµεροµηνία σύναψης του προσυµφώνου και τέλος γ) το υπόλοιπο ποσό των διακοσίων χιλιάδων (200.000,00) Ευρώ πρόκειται να καταβληθεί στις πωλήτριες κατά την υπογραφή του οριστικού συµβολαίου, το οποίο θα λάβει χώρα εντός προθεσµίας δύο (2) ετών από την ηµεροµηνία σύναψης του προσυµφώνου. Το ποσό των 150 χιλ. € που αφορούσε την δεύτερη δόση της προκαταβολής δεν καταβλήθηκε, διότι ένεκα των συνθηκών που επικρατούν στην αγορά ακινήτων η Εταιρεία επανεξετάζει την εν λόγω επένδυση».

Αυτά έλεγε η εταιρία το 2017 όπου δηλαδή υπεγράφη ένα προσύμφωνο εκταμιεύτηκε ποσό 150.000 ευρώ και μετά σταμάτησε η διαδικασία.
Το ερώτημα που τίθεται βεβαίως γιατί η εταιρία έδωσε 150.000 ευρώ σε ανθρώπους που ουσιαστικά είναι ιδιοκτήτες της; Φοβήθηκε μήπως αλλάξουν γνώμη;

Και αφού επανεξέτασε την επένδυση συνεχίζει για έξι χρόνια να έχει δώσει προκαταβολή.
Πέραν αυτού στις οικονομικές καταστάσεις του 2017 γίνεται λόγο για ανεγειρόμενη οικοδομή.
Και το επόμενο ερώτημα είναι αν ολοκληρώθηκε η οικοδομή ή σταμάτησαν οι εργασίες. Και αν σταμάτησαν για ποιο λόγο σταμάτησαν. Σε αυτό το σκέλος η εταιρία δεν παρέχει καμία απολύτως πληροφόρηση. Ο ορκωτός ελεγκτής δεν κάνει καμία αναφορά επί της υπόθεσης και προφανώς θεωρεί ότι το να κρέμεται προκαταβολή 150.000 ευρώ επί πέντε χρόνια είναι φυσιολογικό και προφανώς θα έχει ελέγξει και την κατάσταση που βρίσκεται το ακίνητο.

Νίκος Καρούτζος
nkaroutzos@gmail.com
www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης

Advertisement -->