Ξεκινάει η νέα δημόσια πρόταση για την Τιτάν – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι επενδυτές

Ξεκινάει η νέα δημόσια πρόταση για την Τιτάν – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι επενδυτές
Οι επενδυτές θα πρέπει να ενημερωθούν για μία σειρά από εξελίξεις που μπορούν να συμβούν ανάλογα με το αποτέλεσμα της δημόσια πρότασης. 
Με μία πολύπλοκη σχετικά διαδικασία ξεκινάει η δεύτερη προσπάθεια για τη μεταφορά της έδρας της Τιτάν στο εξωτερικό και την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο Βρυξελλών με παράλληλη διαπραγμάτευση σε Παρίσι και Αθήνα.
Οι επενδυτές θα πρέπει να ενημερωθούν για μία σειρά από εξελίξεις που μπορούν να συμβούν ανάλογα με το αποτέλεσμα της δημόσια πρότασης.
Οι παρακάτω ερωτήσεις-απαντήσεις προσφέρουν χρήσιμη βοήθεια.

1. Ποιος υπέβαλε τη Δημόσια πρόταση στην Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ και πότε;
Στις 16 Απριλίου 2019 υπεβλήθη από την TITAN Cement International SA («TCI») νέα προαιρετική δημόσια πρόταση (η «Δημόσια Πρόταση») για την απόκτηση των υφιστάμενων κοινών και προνομιούχων μετοχών (οι «Μετοχές ΤΙΤΑΝ) της Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ («ΤΙΤΑΝ»), με αντάλλαγμα μία νέα κοινή μετοχή της TCI (“Μετοχή TCI”) για κάθε μία Μετοχή ΤΙΤΑΝ.

2. Ποιος είναι ο σκοπός της Δημόσιας Πρότασης;
Σκοπός της TCI με τη νέα Δημόσια Πρόταση παραμένει η διευκόλυνση της εισαγωγής της ΤΙΤΑΝ (και μέσω αυτής του Ομίλου ΤΙΤΑΝ) σε ένα από τα μεγαλύτερα χρηματιστήρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Euronext Βρυξελλών.
Οι κύριοι στόχοι της Δημόσιας Πρότασης είναι να:
• Ενισχυθεί ο διεθνής χαρακτήρας των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του Ομίλου ΤΙΤΑΝ,
• Εισαχθεί ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ σε μεγάλο διεθνές χρηματιστήριο που θα του προσφέρει πρόσβαση σε ευρύτερη βάση επενδυτών, ενισχύοντας έτσι την εμπορευσιμότητα των μετοχών του και
• Διευρυνθούν οι πηγές άντλησης κεφαλαίων του Ομίλου ΤΙΤΑΝ, βελτιώνοντας την πρόσβασή του στις διεθνείς κεφαλαιαγορές και στο διεθνές τραπεζικό σύστημα, με πιο ανταγωνιστικό κόστος δανεισμού.

3. Σε ποιους απευθύνεται η νέα Δημόσια πρόταση;
Η νέα Δημόσια Πρόταση απευθύνεται σε όλους τους μετόχους της ΤΙΤΑΝ για το σύνολο των κοινών και προνομιούχων μετοχών τους, καθώς στόχος της TCI είναι η απόκτηση του 100% των Μετοχών ΤΙΤΑΝ.

4. Η Δημόσια Πρόταση είναι υποχρεωτική;
Όχι, είναι προαιρετική.

5. Ποια είναι η TΙΤΑΝ Cement International (TCI);
Η TΙΤΑΝ Cement International (TCI) συστάθηκε στο Βέλγιο το 2018 από μέλη της οικογένειας που ίδρυσε την ΤΙΤΑΝ το 1911 και έχει λάβει τις απαραίτητες εγκρίσεις για την εισαγωγή της στο Euronext Βρυξελλών και στο Euronext Παρισίων, υπό την προϋπόθεση ουσιαστικά της επιτυχούς έκβασης της Δημόσιας Πρότασης.

6. Τι χρειάζεται για να είναι επιτυχής η έκβαση της Δημόσιας Πρότασης;
Η Δημόσια Πρόταση είναι επιτυχής σε περίπτωση που και για τις δύο κατηγορίες Μετοχών ΤΙΤΑΝ (κοινών και προνομιούχων) το ποσοστό αποδοχής είναι ίσο ή μεγαλύτερο του 75%. Με την επιτυχή έκβαση της Δημόσιας Πρότασης, η TCI θα καταστεί η αμέσως μητρική της ΤΙΤΑΝ και η απώτατη μητρική εταιρία του Ομίλου ΤΙΤΑΝ. (Δείτε τον πίνακα στο Παράρτημα στη σελίδα 4, για να μάθετε τι ισχύει ανάλογα με τα συγκεκριμένα ποσοστά της κάθε κατηγορίας).

7. Πότε θα γνωρίζουμε αν η Δημόσια Πρόταση είναι επιτυχής;
Το αποτέλεσμα της Δημόσιας Πρότασης και τα σχετικά ποσοστά αποδοχής αναμένεται να ανακοινωθούν στις 18 Ιουλίου 2019.

8. Σε ποιο Χρηματιστήριο θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση οι μετοχές της TCI, στην περίπτωση που η πρόταση είναι επιτυχής;
Πέραν από την εισαγωγή τους στο Euronext Βρυξελλών, προβλέπεται οι μετοχές της TCI να εισαχθούν επίσης προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών και στο Euronext Παρισίων.
Οι μετοχές της TCI θα διαπραγματεύονται παράλληλα και στα τρία προαναφερθέντα χρηματιστήρια, ανεξάρτητα από το αποθετήριο (Euroclear Βελγίου ή Σύστημα Άυλων Τίτλων/Σ.Α.Τ.) μέσω του οποίου ο μέτοχος της ΤΙΤΑΝ θα επιλέξει να παραλάβει τις Μετοχές TCI που θα δικαιούται.

9. Τι πρέπει να κάνω αν θέλω να αποδεχθώ τη Δημόσια Πρόταση;
Υπάρχουν δύο τρόποι:
1. Απευθυνθείτε στο χειριστή του λογαριασμού αξιών σας (δηλαδή στην τράπεζα, ανώνυμη εταιρία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών ή άλλου τύπου επιχείρηση επενδύσεων η οποία χειρίζεται στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) τις Μετοχές ΤΙΤΑΝ που κατέχετε), εξουσιοδοτώντας τον να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες προς αυτό το σκοπό και δηλώνοντας το αποθετήριο (Euroclear ή στο Σ.Α.Τ. μέσω της ΕΛΚΑΤ) μέσω του οποίου επιθυμείτε να παραλάβετε τις Μετοχές TCI που θα δικαιούσθε. Όπου:
- Euroclear : Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών του Βελγίου
- ΕΛΚΑΤ: Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων
Εναλλακτικά:
2. Απευθυνθείτε είτε αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, σε οποιοδήποτε υποκατάστημα της Alpha Bank στην Ελλάδα για τη συμπλήρωση της σχετικής Δήλωσης Αποδοχής, προσκομίζοντας τα παρακάτω έγγραφα, όπως περιγράφονται στο κεφάλαιο 6 του Πληροφοριακού Δελτίου:
- Ταυτότητα ή διαβατήριο ή, ανάλογα με την περίπτωση, τα εταιρικά έγγραφα εξουσιοδότησής σας
- Αποδεικτικό Άρσης (παραδίδεται από τον αρχικό χειριστή σε εσάς)
- Εκτύπωση από το Σ.Α.Τ. με τα στοιχεία της Μερίδας Επενδυτή και του Λογαριασμού Αξιών στο Σ.Α.Τ.
Περαιτέρω πληροφορίες για τον τρόπο αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης δίνονται από την Alpha Bank κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Δευτέρα έως Παρασκευή, 9.00-17.00) στο τηλέφωνο: 210 3265511.

10. Ποια είναι η περίοδος που μπορώ να αποδεχτώ τη Δημόσια πρόταση;
Σύμφωνα με την από 18 Ιουνίου 2019 ανακοίνωση της TCI, η περίοδος αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης προς τους μετόχους της ΤΙΤΑΝ ξεκινά στις 19 Ιουνίου 2019 και λήγει στις 17 Ιουλίου 2019 και ώρα 2 μ.μ. (ώρα Ελλάδος) («Περίοδος Αποδοχής»).

11. Αν είχα αποδεχτεί την προηγούμενη Δημόσια πρόταση της TCI προς την Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ (18ης Οκτωβρίου 2018), πρέπει να επαναλάβω τη διαδικασία;
Ναι. Οι κάτοχοι Μετοχών της ΤΙΤΑΝ που αποδέχθηκαν την προηγούμενη δημόσια πρόταση της TCI της 18ης Οκτωβρίου 2018 και επιθυμούν να αποδεχθούν και τη νέα Δημόσια Πρόταση της 16ης Απριλίου 2019, θα πρέπει να επαναλάβουν τη σχετική διαδικασία αποδοχής που λήγει στις 17 Ιουλίου 2019.

12. Πού μπορώ να βρω περισσότερες πληροφορίες για τη Δημόσια πρόταση;
Περισσότερες πληροφορίες για τη Δημόσια Πρόταση μπορείτε να βρείτε στο Πληροφοριακό Δελτίο, στο Ενημερωτικό Δελτίο και στο Συμπλήρωμά του.

13. Τι είναι το Πληροφοριακό Δελτίο και που μπορώ να το βρω;
Το Πληροφοριακό Δελτίο της TCI αναφορικά με τη Δημόσια Πρόταση εγκρίθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στις 18 Ιουνίου 2019 και διατίθεται για λόγους ενημέρωσης των μετόχων της ΤΙΤΑΝ ως εξής:
• σε έντυπη μορφή, δωρεάν, στα υποκαταστήματα της Alpha Bank στην Ελλάδα.
• σε ηλεκτρονική μορφή, στις ιστοσελίδες:
- της Alpha Bank
(https://www.alpha.gr/el/idiotes/ependuseis/xrimatistiriakes-upiresies/enimerotika-deltia)
- της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (http://www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/publicproposals)
- του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.helex.gr/el/web/guest/company-prospectus) και
- του συμβούλου της TCI, HSBC France (www.business.hsbc.gr)
Επίσης, το Πληροφοριακό Δελτίο έχει αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της ΤΙΤΑΝ (http://ir.titan.gr/el/gatepost2019).

14. Τι είναι το Ενημερωτικό Δελτίο και πού μπορώ να το βρω;
Το Ενημερωτικό Δελτίο (Prospectus) καταρτίσθηκε από την TCI σε σχέση με τη δημόσια προσφορά και την εισαγωγή των μετοχών της στο Euronext Βρυξελλών και στο Euronext Παρισίων και εγκρίθηκε από τη βελγική Αρχή Εποπτείας Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών και Αγορών (Financial Services and Markets Authority) («FSMA») στις 14 Μαΐου 2019, ενώ το συμπλήρωμα του Ενημερωτικού Δελτίου (Prospectus Supplement) της TCI εγκρίθηκε από την FSMA στις 12 Ιουνίου 2019.
Και τα δύο αυτά έγγραφα, τα οποία έχουν συνταχθεί στην αγγλική γλώσσα, καθώς και η μετάφρασή τους στα ελληνικά , είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.helex.gr/el/web/guest/companies-new-listings) και στην ιστοσελίδα της ΤΙΤΑN (http://ir.titan.gr/el/gatepost2019).

Το αποτέλεσμα της Δημόσιας Πρότασης και τα σχετικά ποσοστά αποδοχής αναμένεται να ανακοινωθούν στις 18 Ιουλίου 2019.
• Σε περίπτωση που για μία ή και για τις δύο κατηγορίες Μετοχών ΤΙΤΑΝ το ποσοστό αποδοχής είναι κάτω του 75%, η έκβαση της Δημόσιας Πρότασης δεν είναι επιτυχής και η Δημόσια Πρόταση καθίσταται ανενεργή.
• Σε περίπτωση που και για τις δύο κατηγορίες Μετοχών ΤΙΤΑΝ το ποσοστό αποδοχής είναι ίσο ή μεγαλύτερο του 75%, η Δημόσια Πρόταση είναι επιτυχής.

Ανάλογα με τα συγκεκριμένα ποσοστά αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης ανά κατηγορία Μετοχών ΤΙΤΑΝ, θα ισχύουν τα εξής:

Αποδοχή ≥ 75% και για τις δύο κατηγορίες Μετοχών ΤΙΤΑΝ (κοινές και προνομιούχες): Επιτυχής έκβαση της Δημόσιας Πρότασης
• Η TCI καθίσταται η απώτατη μητρική εταιρία του Ομίλου ΤΙΤΑΝ
• Η ΤΙΤΑΝ καθίσταται άμεσα θυγατρική εταιρία της TCI
• Η TCI αποκτά υψηλό ποσοστό πλειοψηφίας των κοινών και προνομιούχων μετοχών της ΤΙΤΑΝ (από 75% έως και 100%, αναλόγως του αποτελέσματος)
• Οι μετοχές της TCI εισάγονται στο Euronext Βρυξελλών, με παράλληλη διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών και στο Euronext Παρισίων.

Συμπληρωματικά: Στην περίπτωση επιτυχούς έκβασης της Δημόσιας Πρότασης, τι θα συμβεί με κάθε κατηγορία Μετοχών ΤΙΤΑΝ, βάσει των ποσοστών αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης;

Από 75% μέχρι <90% και για τις δύο κατηγορίες Μετοχών ΤΙΤΑΝ
Τι θα συμβεί με τις Μετοχές ΤΙΤΑΝ;
• Δεν θα ενεργοποιηθεί το «Δικαίωμα Εξαγοράς» και το «Δικαίωμα Εξόδου» (διαδικασία squeeze out και sell out) για καμία κατηγορία μετοχών της ΤΙΤΑΝ.
• Τόσο οι κοινές όσο και οι προνομιούχες μετοχές της ΤΙΤΑΝ, θα συνεχίσουν να διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
Τι σημαίνει για την ΤCI;
• Η TCI αποκτά υψηλό ποσοστό πλειοψηφίας (από 75% μέχρι <90%, αναλόγως του αποτελέσματος) των κοινών και των προνομιούχων μετοχών της ΤΙΤΑΝ.
• Οι μετοχές της TCI εισάγονται στο Euronext Βρυξελλών, με παράλληλη διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών και στο Euronext Παρισίων.

Από 75% μέχρι <90% για μία και ≥90% για την άλλη κατηγορία Μετοχών ΤΙΤΑΝ
Τι θα συμβεί με τις Μετοχές ΤΙΤΑΝ;
• Θα ενεργοποιηθεί το «Δικαίωμα Εξαγοράς» και το «Δικαίωμα Εξόδου» (διαδικασία squeeze out και sell out) μόνο ως προς τις μετοχές της κατηγορίας που προσφέρθηκαν σε ποσοστό ≥90%.
Τι σημαίνει για την ΤCI;
• Η TCI αποκτά το 100% των μετοχών της κατηγορίας που προαναφέρθηκε (που προσφέρθηκε σε ποσοστό ≥90%, μετά την διαδικασία squeeze out και sell out).
• Η TCI αποκτά υψηλό ποσοστό πλειοψηφίας (από 75% μέχρι <90%, αναλόγως του αποτελέσματος) της κατηγορίας μετοχών της ΤΙΤΑΝ για την οποία δεν ενεργοποιήθηκε η διαδικασία squeeze out και sell out.
• Οι μετοχές της TCI εισάγονται στο Euronext Βρυξελλών, με παράλληλη διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών και στο Euronext Παρισίων.

≥90% και για τις δύο κατηγορίες Μετοχών ΤΙΤΑΝ
Τι θα συμβεί με τις Μετοχές ΤΙΤΑΝ;
• Θα ενεργοποιηθεί το «Δικαίωμα Εξαγοράς» και το «Δικαίωμα Εξόδου» (διαδικασία squeeze out και sell out) και για τις δύο κατηγορίες μετοχών
• Η ΤΙΤΑΝ αιτείται της διαγραφής των κοινών και προνομιούχων μετοχών της από το Χρηματιστήριο Αθηνών

Τι σημαίνει για την ΤCI;
• Η TCI θα αποκτήσει το 100% των μετοχών και των δύο κατηγοριών της ΤΙΤΑΝ.
• Οι μετοχές της TCI εισάγονται στο Euronext Βρυξελλών, με παράλληλη διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών και στο Euronext Παρισίων.

www.bankingnews.gr BREAKING NEWS