Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

Εβροφάρμα: Ανασυγκροτήθηκε σε σώμα η Επιτροπή Ελέγχου

Εβροφάρμα: Ανασυγκροτήθηκε σε σώμα η Επιτροπή Ελέγχου
O κ. Ανδρέας Κουτούπης ορίστηκε Πρόεδρος της Επιτροπής
Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της «Εβροφάρμα»:

«Σήμερα, 5 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 17:00, συνήλθε στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας στο 3ο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολης- Συνόρων, σε εξ’ αποστάσεως συνεδρίαση η Επιτροπή Ελέγχου της εταιρείας με την επωνυμία Εβροφάρμα Α.Β.Ε.Ε. Βιομηχανία Γάλακτος, με την μέθοδο της τηλεδιάσκεψης.
Στην συνεδρίαση παρέστησαν οι:
1) Ανδρέας Κουτούπης του Γεωργίου, Πρόεδρος της Επιτροπής και Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
2) Θεόδωρος Ξεντές του Κυρίλλου, Μέλος της Επιτροπής και Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
3) Μαρία Βρετοπούλου του Γαβριήλ, Μέλος της Επιτροπής και Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
Εφόσον παρίστανται όλα τα μέλη της Επιτροπής, υφίσταται κατά το νόμο η απαιτούμενη απαρτία, ώστε να ληφθούν αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Για τους σκοπούς της τήρησης πρακτικών αποφασίζεται και εκλέγεται ως Γραμματέας ο κ. Θεόδωρος Ξεντές. Τα μέλη της Επιτροπής συμφωνούν ομόφωνα την έναρξη της συνεδρίασης και προβαίνουν στην εξέταση του παρακάτω θέματος και την λήψη αποφάσεων επί αυτού.
Θέμα: Ανασυγκρότηση σε σώμα της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας και ορισμός του Προέδρου της.

Μετά από διαλογική συζήτηση επί του μόνου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας, αφού έλαβε υπόψη της:
α) τις σχετικές με την Επιτροπή Ελέγχου αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας της 15.07.2021 και του ορισμού αυτής, ως Επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, αποτελούμενη από Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, με πενταετή θητεία και τα Μέλη αυτής να είναι συνολικά τρία (3), τα οποία θα είναι στο σύνολό τους Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας,
β) τον ορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1(γ) του ν. 4449/2017, με την από 15.07.2021 σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, των κ.κ. Κουτούπη και Ξεντέ, παρισταμένων στη συνεδρίαση, αφού πρώτα το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατά την ανωτέρω συνεδρίασή του, εξέτασε και διεπίστωσε την πλήρωση των προϋποθέσεων καταλληλότητας στο πρόσωπο των κ.κ. Κουτούπη και Ξεντέ, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, προκειμένου η Επιτροπή Ελέγχου να έχει νόμιμη σύνθεση και τα Μέλη της να πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας και, κατά περίπτωση, τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, το άρθρο 10 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, και το άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, αντίστοιχα,
γ) την από 04/01/2023 με ημερομηνία ισχύος την 12/01/2023 παραίτηση του πρώην μέλους της Επιτροπής Ελέγχου κας Μαρίας Κυρτσοπούλου του Χρυσοστόμου,
δ) τον ορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1(γ) του ν. 4449/2017, με την από 12.01.2023 σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, της κας Μαρίας Βρετοπούλου, παρισταμένης στη συνεδρίαση, αφού πρώτα το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατά την ανωτέρω συνεδρίασή του, εξέτασε και διεπίστωσε την πλήρωση των προϋποθέσεων καταλληλότητας στο πρόσωπο της κας Μαρίας Βρετοπούλου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, προκειμένου η Επιτροπή Ελέγχου να έχει νόμιμη σύνθεση και τα Μέλη της να πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας και, κατά περίπτωση, τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, το άρθρο 10 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, και το άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, αντίστοιχα,
ε) τον προβλεπόμενο, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 (ε) του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, ορισμό του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου από τα Μέλη της, καθώς επίσης ότι ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου πρέπει να είναι ανεξάρτητος από την ελεγχόμενη οντότητα, και
στ) την ανάγκη επιλογής του καταλληλότερου προσώπου για τη θέση του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου, βάσει επαγγελματικής κατάρτισης, γνώσεων και εμπειρίας,
αποφάσισε ομόφωνα και όρισε, ως Πρόεδρό της, τον κ. Ανδρέα Κουτούπη του Γεωργίου, αφού πρώτα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου διακρίβωσαν ότι ο κ. Ανδρέας Κουτούπης του Γεωργίου,
I) είναι ανεξάρτητος από την Εταιρεία (ελεγχόμενη οντότητα), κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, λαμβάνοντας υπόψη τους:
την διαπίστωση από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατά την συνεδρίαση του: 1) στις 15/07/2021, οπότε και συγκροτήθηκε σε σώμα και 2) στις 12/1/2023, οπότε και συγκροτήθηκε εκ νέου σε σώμα της πλήρωσης στο πρόσωπο του κ. Ανδρέα Κουτούπη του Γεωργίου των κριτηρίων και προϋποθέσεων ανεξαρτησίας από την Εταιρεία, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, και
ΙΙ) βάσει επαγγελματικής κατάρτισης, γνώσεων και εμπειρίας είναι ο πλέον κατάλληλος για τη θέση του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου. Συγκεκριμένα, ο κ. Ανδρέας Κουτούπης του Γεωργίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, αποδεδειγμένα διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία στη λογιστική και ελεγκτική, καθόσον:
•ότι είναι Ορκωτός και Πιστοποιημένος Εσωτερικός Ελεγκτής
•ότι είναι Πρόεδρος της εταιρείας KnR Governance, Risk, Compliance and Internal Audit Services με βασικό αντικείμενο την Παροχή Υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου, Διαχείρισης Κινδύνων και την Επιμόρφωση Στελεχών Επιχειρήσεων.
•Εργάστηκε ως Director – Επικεφαλής των Υπηρεσιών Εταιρικής Διακυβέρνησης, Συμμόρφωσης, Διαχείρισης Επιχειρηματικών Κινδύνων και Εσωτερικού Ελέγχου της εταιρείας Mazars, Greece για περισσότερα από 9 χρόνια
•εργάστηκε ως Ανώτερος Διευθυντής (Senior Manager) στο Τμήμα Παροχής Υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου της Pricewaterhouse Coopers Ελλάδος για περισσότερα από δέκα έτη.

Μετά τον ορισμό του κ. Ανδρέα Κουτούπη του Γεωργίου, ως Προέδρου της, η Επιτροπή Ελέγχου αποφάσισε ομόφωνα και συγκροτήθηκε εκ νέου σε σώμα ως εξής:
1) Ανδρέας Κουτούπης του Γεωργίου, Πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., κάτοικος …….. , οδός …….., Τ.Κ. …….., με αριθμό Α.Δ.Τ. …….., με ΑΦΜ …….. -Δ.Ο.Υ. …….., Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
2) Θεόδωρος Ξεντές του Κυρίλλου, Μέλος Επιτροπής Ελέγχου, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., κάτοικος …….., οδός …….., Τ.Κ. …….. με Α.Δ.Τ. …….., με ΑΦΜ …….. -Δ.Ο.Υ. …….., Αντιπρόεδρος, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος.
3) Μαρία Βρετοπούλου του Γαβριήλ, Μέλος Επιτροπής Ελέγχου, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., κάτοικος …….., οδός …….., Τ.Κ. …….., με αριθμό Α.Δ.Τ. …….., ΑΦΜ …….. - Δ.Ο.Υ. …….., Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
Εβροφάρμα Α.Β.Ε.Ε.-Βιομηχανία Γάλακτος

Επίσης, τα Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου λαμβάνοντας υπόψη την, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. (ζ) του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, πρόβλεψη περί της υποχρεωτικής παρουσίας ενός τουλάχιστον Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους με επαρκή γνώση και εμπειρία στη λογιστική ή την ελεγκτική κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Ελέγχου για την έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας, αποφάσισαν όπως στις συνεδριάσεις αυτές παρίσταται υποχρεωτικώς ο κ. Ανδρέας Κουτούπης του Γεωργίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, και Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου, καθόσον πληροί το σύνολο των κριτηρίων και προϋποθέσεων του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, των κριτηρίων ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, και επιπροσθέτως, διαθέτει αποδεδειγμένα επαρκή γνώση και εμπειρία στη λογιστική και ελεγκτική, σύμφωνα με το υπ’ αρ. πρωτ. 427/21.02.2022 έγγραφο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Ερωτήματα και απαντήσεις αναφορικά με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 για την Επιτροπή Ελέγχου (Ε.Ε.)» και ειδικότερα, σύμφωνα με το στοιχείο με α/α 16 του εγγράφου αυτού της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου κηρύσσει την λύση της συνεδρίασης.»

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης