Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

Dimand: Ζημία 0,2 εκατ. ευρώ το α' εξάμηνο 2022 - Στο 56% η αύξηση εσόδων στα 4 εκατ. ευρώ

Dimand: Ζημία 0,2 εκατ. ευρώ το α' εξάμηνο 2022 - Στο 56% η αύξηση εσόδων στα 4 εκατ. ευρώ

Η εύλογη αξία των επενδυτικών ακινήτων του Ομίλου στο α' εξάμηνο αυξήθηκε σε 84,0 εκατ. ευρώ έναντι 50,3 εκατ. εκατ. την 31.12.2021

Σχετικά Άρθρα
Σημαντικό περιορισμό των ζημιών της σε μόλις 0,23 εκατ ευρώ, δηλαδή σε οριακά σχεδόν επίπεδα, πέτυχε η Dimand στο α' εξάμηνο 2022, έναντι ζημιών 4,9 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περσινής περιόδου.
Από τα υπόλοιπα οικονομικά μεγέθη της εταιρείας ξεχωρίζει θετικά η είσοδος των EBITDA σε θετικό έδαφος φτάνοντας τα 5,5 εκατ ευρώ το α' εξάμηνο έναντι ζημιών 2,1 της αντίστοιχης περσινής περιόδου.

Αναλυτικότερα η ανακοίνωση της εταιρείας αναφέρει: 

Οικονομικά Αποτελέσματα Α’ Εξαμήνου 2022
• Σημαντική αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας (EBITDA) του Ομίλου: κέρδη €5,5 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2022 έναντι ζημιών €2,1 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2021
• Αύξηση της εύλογης αξίας των επενδυτικών ακινήτων του Ομίλου: €84,0 εκατ. την 1. 6.2022 έναντι €50,3 εκατ. την 31.12.2021


Συνοπτική Παρουσίαση Οικονομικών Αποτελεσμάτων Ομίλου

Ο κύκλος εργασιών το α' εξάμηνο 2021 ανήλθε σε 4,1  εκατ. ευρώ έναντι 2,6 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περσινής περιόδου.
Τα μικτά κέρδη έφτασαν το 1,2 εκατ ευρώ έναντι 0,7 της αντίστοιχης περσινής περόδου
Η αξία των επενδύσεων σε ακίνητα έφτασε τα €84,0 έναντι €50,3 εκατ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου.
Οι επενδύσεις σε κοινοπραξίες ανήλθε σε 35,2 εκατ. ευρώ έναντι 37,5
Ο καθαρός δανεισμός έφτασε τα 74,8 εκατ. ευρώ έναντι 39,7 εκατ. ευρώ το α' εξάμηνο 2021.
Την 30.06.2022, το συνολικό χαρτοφυλάκιο που αναπτύσσει και διαχειρίζεται ο Όμιλος (μέσω της Εταιρείας, θυγατρικών και κοινοπραξιών) περιλαμβάνει 18 επενδυτικά έργα σε διάφορα στάδια ολοκλήρωσης, σε αστικές περιοχές ανά την Ελλάδα, με χρήσεις γραφείων, οικιστικών και ξενοδοχειακών συγκροτημάτων, πολυτελών κατοικιών καθώς και μικτών χρήσεων.
Η συνολική εκτιμώμενη ακαθάριστη αξία ανάπτυξης (GDV) κατά την ολοκλήρωσή τους την 30.06.2022 ανερχόταν, με βάση τις εκτιμήσεις των ανεξάρτητων εκτιμητών, σε περίπου €666,2 εκατ.
Η εύλογη αξία των επενδύσεων σε ακίνητα του Ομίλου ανερχόταν την 30.06.2022 σε €84,0 εκατ. έναντι €50,3 εκατ. την 31.12.2021 και η εύλογη αξία των επενδύσεων σε κοινοπραξίες ανερχόταν  την 30.06.2022 σε €35,2 εκατ. έναντι €37,5 εκατ. την 31.12.2021.
Την 30.06.2022 ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου ανέρχονταν €74,8 εκατ. έναντι €39,7 εκατ. την 31. 12.2021.


Βασικοί Δείκτες (σε ενοποιημένη βάση)

Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων (ROE) 26% 
Ενεργητικού (NAV) €40,1 εκατ. €39,0 εκατ.
Καθαρός δανεισμός / Σύνολο ενεργητικού 52% 34%

Εισαγωγή στο Χρηματιστήριο

Με την από 22.03.2022 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκαν τα εξής:
(α) η εισαγωγή των κοινών μετοχών της Εταιρείας στην κύρια αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και (β) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με την έκδοση 6.538.100 νέων, κοινών, μετά ψήφου, ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,05 η καθεμία.
Την 06.07.2022, πραγματοποιήθηκε η έναρξη της διαπραγμάτευσης των μετοχών της Εταιρείας στην ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ύστερα από την επιτυχή δημόσια προσφορά που ολοκληρώθηκε την 01.07.2022. Η τελική τιμή διάθεσης των κοινών μετοχών της Εταιρείας ορίστηκε σε €15,00 ανά μετοχή. Τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια για την Εταιρεία, μετά την αφαίρεση των δαπανών έκδοσης, διαμορφώθηκαν σε €92,5 εκατ. περίπου.
Η Εταιρεία κατέβαλε την 04.07.2022 το συνολικό ποσό €50,6 εκατ. για την αποπληρωμή ομολογιακού δανείου και την εξαγορά των προνομιούχων μετοχών, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο από 23.06.2022 ενημερωτικό δελτίο, βελτιώνοντας σημαντικά την κεφαλαιακή διάρθρωση της Εταιρείας και του Ομίλου.
Αναφορικά με την πανδημία του COVID-19, την ενεργειακή κρίση και τις πρόσφατες γεωπολιτικές εξελίξεις, η Διοίκηση παρακολουθεί στενά και αξιολογεί την επίδραση που θα μπορούσαν οι εξελίξεις αυτές να έχουν στην χρηματοοικονομική θέση, αποτελέσματα και την επίδοση της Εταιρείας και του Ομίλου, προκειμένου να λάβει τα απαραίτητα μέτρα και να αναπροσαρμόσει τα επιχειρηματικά της σχέδια (εφόσον απαιτηθεί) με στόχο τη διασφάλιση της επιχειρηματικής συνέχειας και τον περιορισμό τυχόν αρνητικών επιπτώσεων.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης

`
Κλείσιμο