Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

Dimand: Έγκριση Γ.Σ. για την απόκτηση έως 150.000 ιδίων μετοχών και τη διάθεσή τους σε ΔΣ και προσωπικό

Dimand: Έγκριση Γ.Σ. για την απόκτηση έως 150.000 ιδίων μετοχών και τη διάθεσή τους σε ΔΣ και προσωπικό
Όσοι λάβουν τις δωρεάν μετοχές θα έχουν υποχρέωση διακράτησής τους για 6 μήνες
Σχετικά Άρθρα
Tην απόκτηση έως 150.000 ιδίων μετοχών, με κατώτατο όριο της αξίας απόκτησης 10,00 ευρώ ανά μετοχή και ανώτατο όριο της αξίας απόκτησης 17,50 ευρώ ανά μετοχή, και τη δωρεάν διάθεση των μετοχών αυτών σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου και/ή στο προσωπικό ενέκρινε η Τακτική Γενική Συνέλευση μετόχων της Dimand, με υποχρέωση διακράτησης έξι (6) μηνών.

Αναλυτικότερα, οι αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων έχουν ως εξής:

Η «DIMAND Α.Ε.» ανακοινώνει ότι την 7η Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας στο Μαρούσι Plaza, Αίθουσα Αμφιθέατρο επί της οδού Φραγκοκκλησιάς 3Α και Γρανικού, Μαρούσι και επίσης δόθηκε στους μετόχους η δυνατότητα συμμετοχής από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης με ηλεκτρονικά μέσα, υπό τους όρους της ισχύουσας νομοθεσίας και τις ειδικές ρυθμίσεις της πρόσκλησης.
Κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης έγινε συζήτηση και λήψη απόφασης επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν νόμιμα (είτε με φυσική παρουσία είτε συμμετέχοντας από απόσταση με τηλεδιάσκεψη) μέτοχοι εκπροσωπούντες 14.747.401 κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου επί συνόλου 18.680.300 κοινών ονομαστικών μετοχών με ψήφο, ήτοι με απαρτία 78,94%.
Συγκεκριμένα, η Τακτική Γενική Συνέλευση αποφάσισε τα κάτωθι:

Θέμα 1ο : Η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας τις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις χρήσεως 2021 (1/1/2021 - 31/12/2021), μετά της ετήσιας έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών-λογιστών, καθώς και της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Θέμα 2ο : Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας ενέκρινε τη συνολική διαχείριση, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 01.01.2021 έως 31.12.2021, και την απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2021, σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4548/2018.

Θέμα 3ο : Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας ενέκρινε την προέγκριση των αμοιβών των μελών Διοικητικού Συμβουλίου λόγω της ιδιότητάς τους αυτής και ως μελών Επιτροπών του Ν. 4706/2020. Ειδικότερα αποφάσισε:
— την προέγκριση της καταβολής για την περίοδο από 01.01.2022 έως την 31.12.2022 συνολικών ετήσιων μεικτών αμοιβών, ποσού 98.333,20 ευρώ (οι καθαρές αμοιβές θα διαμορφωθούν με βάση τυχόν κρατήσεις και εισφορές που επιβαρύνουν τον κάθε δικαιούχο) στα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,
— την προέγκριση της καταβολής για την περίοδο από 01.01.2023 έως την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2023 συνολικών μηνιαίων μεικτών αμοιβών, ποσού 9.833,32 ευρώ (οι καθαρές αμοιβές θα διαμορφωθούν με βάση τυχόν κρατήσεις και εισφορές που επιβαρύνουν τον κάθε δικαιούχο) στα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Σημειώνεται ότι οι ως άνω αμοιβές, η προέγκριση των οποίων προτείνεται για την εταιρική χρήση 2022 έως και την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2023, είναι σύμφωνες με την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας κατά το άρθρο 110 του Ν. 4548/2018, η οποία έχει εγκριθεί από την από 22.03.2022 Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, βάσει και της από 20.07.2022 εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, και αφορούν αμοιβές για παρεχόμενες υπηρεσίες από τα πρόσωπα αυτά υπό την ιδιότητα τους ως Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Επιτροπών του.

Θέμα 4ο : Η Τακτική Γενική Συνέλευση, μετά από εισήγηση του Προέδρου, ενέκρινε τη χορήγηση αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε διευθυντές της Εταιρείας κατ’ άρθρο 98 του Ν. 4548/2018 προκειμένου να συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στη διοίκηση των θυγατρικών της Εταιρείας και συνδεδεμένων ή συγγενών με την Εταιρεία εταιρειών ή να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στις προαναφερόμενες εταιρείες, και ως εκ τούτου να διενεργούν, για λογαριασμό των ως άνω θυγατρικών και συνδεδεμένων ή συγγενών εταιρειών, πράξεις που υπάγονται στον σκοπό που επιδιώκει η Εταιρεία, σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας και τις Πολιτικές και Κώδικες που εφαρμόζει η Εταιρεία.
Ακολουθήστε το Euro2day.gr στο Google News!Παρακολουθήστε τις εξελίξεις με την υπογραφη εγκυρότητας του Euro2day.gr
FOLLOW USΑκολουθήστε τη σελίδα του Euro2day.gr στο Linkedin

Θέμα 5ο : Η Τακτική Γενική Συνέλευση, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, ενέκρινε κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας: α) την εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας Deloitte Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Α.Ε.» που εδρεύει στην οδό Φραγκοκκλησιάς 3α & Γρανικού, 15125, Μαρούσι, με Α.Μ. ΣΟΕΛ: Ε 120, ως τακτικού ελεγκτή των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου για τη χρήση από 01.01.2022 έως 31.12.2022, καθώς και για την επισκόπηση της ενδιάμεσης πληροφόρησης της Εταιρείας και του Ομίλου και την έκδοση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού και β) την χορήγηση εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, όπως το τελευταίο καθορίσει το ακριβές ποσό της αμοιβής της ελεγκτικής εταιρείας.

Θέμα 6ο : Η Τακτική Γενική Συνέλευση, μετά από εισήγηση του Προέδρου, ενέκρινε κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας την ακύρωση του συνόλου των ιδίων προνομιούχων μετοχών της, με αντίστοιχη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των διακοσίων δύο χιλιάδων τετρακοσίων δέκα (€202.410) Ευρώ, και τη σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας περί Μετοχικού Κεφαλαίου με την προσθήκη στην παράγραφο 1, μετά το εδάφιο (ζ), νέου εδαφίου (η).

Θέμα 7ο : Η Τακτική Γενική Συνέλευση, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, ενέκρινε κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας την απόκτηση από την Εταιρεία έως εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ιδίων μετοχών (κοινών ονομαστικών μετά ψήφου), σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 3 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018, με κατώτατο όριο της αξίας απόκτησης 10,00 ευρώ ανά μετοχή και ανώτατο όριο της αξίας απόκτησης 17,50 ευρώ ανά μετοχή, και τη δωρεάν διάθεση των μετοχών αυτών σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου και/ή στο προσωπικό της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων ελευθέρων επαγγελματιών ή αυτοαπασχολούμενων οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες αποκλειστικά στην Εταιρεία σε συνεχή βάση και των οποίων τις ασφαλιστικές εισφορές καταβάλλει η Εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 114 του Ν. 4548/2018.
Οι μετοχές θα διατεθούν δωρεάν στους δικαιούχους με υποχρέωση διακράτησης έξι (6) μηνών.
Η απόκτηση και η διάθεση των ιδίων μετοχών στους δικαιούχους θα πραγματοποιηθεί μέχρι την 30.06.2023, εφάπαξ, διάστημα το οποίο συνιστά τη διάρκεια για την οποία χορηγείται η έγκριση της απόκτησης των ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 49 παρ. 1 του Ν. 4548/2018.
Η εν λόγω δωρεάν διάθεση θεωρείται οικειοθελής παροχή, που καταβάλλεται από ελευθεριότητα της Εταιρείας, με την επιφύλαξη του δικαιώματός της να την ανακαλέσει, τροποποιήσει ή καταργήσει οποτεδήποτε και/ή να μην την επαναλάβει στο μέλλον, χωρίς ωστόσο να θίγονται από την άσκηση του δικαιώματος ανάκλησης της Εταιρείας κεκτημένα δικαιώματα.
Περαιτέρω, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε επίσης τη παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο όπως καθορίσει τους δικαιούχους και/ή τις κατηγορίες τους, τους όρους και τα κριτήρια διάθεσης, τη διαδικασία διάθεσης, και οποιονδήποτε άλλον σχετικό όρο για την υλοποίηση των ανωτέρω, καθώς και να προβεί σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την υλοποίηση της απόκτησης ιδίων μετοχών και της δωρεάν διάθεσής τους κατά τα ανωτέρω.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης

Advertisement