Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

Attica Συμμετοχών: Στις 8 Σεπτεμβρίου η Γενική Συνέλευση μετόχων - Αποφασίζει για επιστροφή κεφαλαίου

Attica Συμμετοχών: Στις 8 Σεπτεμβρίου η Γενική Συνέλευση μετόχων - Αποφασίζει για επιστροφή κεφαλαίου
Για επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους αποφασίζει η Γενική Συνέλευση
Σχετικά Άρθρα
Η Τακτική Γενική Συνέλευση της  Attica Συμμετοχών θα γίνει στις 8 Σεπτεμβρίου και μεταξύ των άλλων θα κληθεί να εγκρίνει μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 0,35 ευρώ σε 0,30 ευρώ και επιστροφή κεφαλαίου 0,05 ευρώ ανά μετοχή στους μετόχους.

Αναλυτικότερα, η ανακοίνωση της εταιρείας αναφέρει:

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» που ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της 4ης Αυγούστου 2022, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της Εταιρίας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 8η Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ., επί της οδού Λυσικράτους αρ. 29, Καλλιθέα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακολούθων Θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης:

  1. Υποβολή και έγκριση των Εταιρικών και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2021 (01.01.2021 – 31.12.2021) με τις σχετικές Εκθέσεις και Δηλώσειςτου Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.
  2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.2021 – 31.12.2021, κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, σύμφωνα με την παρ. 1, περ. γ) του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.
  3. Υποβολή της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, ως ισχύει.
  4. Εκλογή ελεγκτικής εταιρίας για τον υποχρεωτικό έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) για την εταιρική χρήση 01.01.2022 - 31.12.2022.
  5. Έγκριση αμοιβών σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.
  6. Υποβολή της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
  7. Υποβολή προς συζήτηση και ψηφοφορία στη Γενική Συνέλευση της Έκθεσης Αποδοχών για την εταιρική χρήση 2021, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.
  8. Χορήγηση άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά συμβούλια και στη Διεύθυνση συνδεδεμένων επιχειρήσεων της Εταιρίας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 98 του Ν. 4548/2018.
  9. Έγκριση της αναθεωρημένης Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρίας.
  10. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των €10.790.292,15, με κεφαλαιοποίηση μέρους του ειδικού αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,30€ σε 0,35€ και ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 10.790.292,15€, με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 0,35€ σε 0,30 € και επιστροφή του ποσού της μείωσης, ύψους 0,05€ ανά μετοχή, στους Μετόχους. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού.
www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης