Επιχειρήσεις

Γενική Εμπορίου: Στις 19/5 η ΓΣ για διανομή μερίσματος και εκλογή ΔΣ

Γενική Εμπορίου: Στις 19/5 η ΓΣ για διανομή μερίσματος και εκλογή ΔΣ
Γενική Εμπορίου: ΓΣ στις 19 Μαΐου για διανομή μερίσματος και εκλογή ΔΣ

Τη διανομή μερίσματος και την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου καλείται να εγκρίνει μεταξύ άλλων η τακτική Γενική Συνέλευση της Γενικής Εμπορίου που θα διεξαχθεί στις 19 Μαΐου 2021.
Ειδικότερα, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η εισηγμένη, οι μέτοχοι καλούνται για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2020 (01.01.2020 – 31.12.2020), καθώς και των σχετικών Ετησίων Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

 • Έγκριση της διάθεσης των αποτελεσμάτων της χρήσης 2020 (01.01.2020 – 31.12.2020).
 • Έγκριση διανομής μερίσματος από τα κέρδη προηγουμένων χρήσεων.
 • Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη χρήση 2020, σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης.
 • Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από το Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση 2021 και καθορισμός της αμοιβής τους.
 • Έγκριση της πολιτικής καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.
 • Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ορισμός των ανεξάρτητων μελών αυτού, σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.
 • Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν.4449/2017.
 • Έγκριση της επικαιροποιημένης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4706/2020, πολιτικής αποδοχών του άρθρου 110 του ν.4548/2018.
 • Έκθεση αποδοχών του άρθρου 112 του ν. 4548/2018 της χρήσης 2020.
 • Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2020.
 • Παροχή αδείας για σύναψη συμβάσεων εργασίας ή εντολής της εταιρείας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντές της και καθορισμός ανώτατου ορίου των αποδοχών τους.
 • Έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την χρήση 2020.

Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.
Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης από τον νόμο απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, η τυχόν Επαναληπτική Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την Τετάρτη 2α Ιουνίου 2021 και ώρα 15:30 στην έδρα της εταιρείας, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 130 παρ. 2 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Για την εν λόγω Επαναληπτική Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης