Τελευταία Νέα
Τραπεζικά νέα

Εθνική Τράπεζα: Γενική Συνέλευση στις 28 Ιουλίου 2022 για το deal με την ΕVO και το project Solar

Εθνική Τράπεζα: Γενική Συνέλευση στις 28 Ιουλίου 2022 για το deal με την ΕVO και το project Solar
Τακτική Γενική Συνέλευση της Εθνικής Τράπεζας την 28η Ιουλίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ.

Σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018 («Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών») και τα άρθρα 11 και 12 του Καταστατικού της Τράπεζας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 30ης Ιουνίου 2022, καλούνται οι Μέτοχοι της εδρεύουσας στην Αθήνα (Αιόλου 86) ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.» για συμμετοχή από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης σε Τακτική Γενική Συνέλευση («ΤΓΣ» ή «Γενική Συνέλευση») την 28η Ιουλίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1 Υποβολή προς έγκριση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας και του Ομίλου, που αφορούν την εταιρική χρήση 2021 (1.1.2021 – 31.12.2021), καθώς και υποβολή της αντίστοιχης Έκθεσης των Ελεγκτών προς ενημέρωση

2 Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Τράπεζας και του Ομίλου για την εταιρική χρήση 2021 (1.1.2021 – 31.12.2021).

3 Υποβολή της Έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου σχετικά με τις δράσεις της το έτος 2021 σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 1 περ. θ) του Ν. 4449/2017, η οποία περιλαμβάνεται, ως διακριτή ενότητα, στις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας και του Ομίλου για την εταιρική χρήση 2021 (1.1.2021 – 31.12.2021).

4 Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ελεγκτών της Τράπεζας για την εταιρική χρήση 2021 (1.1.2021 – 31.12.2021), σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. (γ) του Ν. 4548/2018.

5 Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας και τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου για τη χρήση 2022 και καθορισμός της αμοιβής τους.

6 Υποβολή της Έκθεσης Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.

7 (α) Έγκριση: (i) της διάσπασης της Τράπεζας δι’ απόσχισης του κλάδου αποδοχής πράξεων πληρωμής και εισφοράς του στην υφιστάμενη ανώνυμη 2 εταιρεία με την επωνυμία «NBG PAY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατ’ εφαρμογή των άρθρων 54 παρ. 3, 57 παρ. 2, 58-73 , 83-87 και 140 παρ. 3 του ν. 4601/2019, του άρθρου 16 παρ. 18 του ν. 2515/1997, καθώς και των οικείων διατάξεων του ν. 4548/2018, όπως ισχύουν, η οποία θα λάβει άδεια λειτουργίας ιδρύματος πληρωμών, σύμφωνα με το ν. 4537/2018, όπως ισχύει, και (ii) του από 31.05.2022 Σχεδίου Σύμβασης Διάσπασης.
(β) Παροχή εξουσιοδοτήσεων.

8 (α) Έγκριση συμψηφισμού α) του ειδικού αποθεματικού του άρθρου 31, παρ. 2, Ν. 4548/2018 (πρώην ειδικό αποθεματικό του άρθρου 4, παρ. 4α, Ν. 2190/1920) €5.014.165.089,90 και β) μέρους της Διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο €10.323.602.529,78, με συσσωρευμένες λογιστικές ζημιές €15.337.766.619,68, σύμφωνα με τα άρθρα 31, παρ. 2 και 35 παρ. 3, περίπτωση β) του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν. (β) Παροχή εξουσιοδοτήσεων.

9 Αύξηση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από δώδεκα (12) σε δεκατρία (13) και εκλογή νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για την πλήρωση νέας θέσης στο Διοικητικό Συμβούλιο. Ορισμός του νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ως Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού μέλους ΔΣ.

10 Επαναπροσδιορισμός του αριθμού και των ιδιοτήτων των μελών της Επιτροπής Ελέγχου.

11 Έγκριση της αναθεωρημένης Πολιτικής Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ανωτάτων Στελεχών σύμφωνα με το Ν. 4548/2018.

12 Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Τράπεζας για την εταιρική χρήση 2021 και προσδιορισμός των αμοιβών τους μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του 2023 σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018

13 Υποβολή προς συζήτηση και παροχή συμβουλευτικής ψήφου επί της Έκθεσης Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έτους 2021 σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018

14 Έγκριση της αναθεωρημένης Πολιτικής και της Διαδικασίας Αξιολόγησης της Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4706/2020.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας κατά τη Γενική Συνέλευση της 28ης Ιουλίου 2022, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Επαναληπτική Συνέλευση από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης την 3η Αυγούστου 2022, ώρα 11.00 π.μ.
Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης θα είναι τα ως άνω αναφερόμενα, με εξαίρεση τα θέματα επί των οποίων θα έχει καταστεί δυνατή η λήψη απόφασης
Σημειώνεται ότι δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 130 παράγραφος 2 του Ν. 4548/2018.
Στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων που λαμβάνει η Τράπεζα για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού Covid-19 και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 120 παρ. 3 και 125 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 και του άρθρου 12 παράγραφος 4 και 5 του Καταστατικού της Τράπεζας, η Τακτική Γενική Συνέλευση της 28ης Ιουλίου 2022 και η τυχόν Επαναληπτική αυτής θα διεξαχθεί από απόσταση σε πραγματικό χρόνο με τηλεδιάσκεψη και με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, υπό τους όρους της ισχύουσας νομοθεσίας και τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρούσα Πρόσκληση.
Επιπλέον, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις του Καταστατικού της Τράπεζας, η Τράπεζα παρέχει στους μετόχους τη δυνατότητα να συμμετάσχουν από απόσταση μέσω επιστολικής ψήφου, στην ψηφοφορία επί των θεμάτων της Γενικής Συνέλευσης της 28ης Ιουλίου 2022 και της τυχόν Επαναληπτικής αυτής, η οποία θα διεξαχθεί πριν από τη Γενική Συνέλευση, υπό τους όρους της ισχύουσας νομοθεσίας και τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρούσα Πρόσκληση. 

Οι σημαντικότερες εξελίξεις το 2021 ήταν οι εξής:

• Στις 13 Ιανουαρίου 2021, ο Ελληνικός Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους («Ο.Δ.ΔΗ.Χ») και η Τράπεζα προέβησαν σε ανταλλαγή Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου. Από την ανταλλαγή, προέκυψε κέρδος ύψους €209 εκατ.

• Τον Δεκέμβριο του 2021, η Τράπεζα αποφάσισε την πώληση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων χρηματοδοτικών μισθώσεων, συμπεριλαμβανομένων: της πώλησης της συμμετοχής στην Probank Leasing A.E., της πώλησης χαρτοφυλακίου χρηματοδοτικών μισθώσεων της Τράπεζας (πρώην FBB) και της πώλησης του χαρτοφυλακίου χρηματοδοτικών μισθώσεων της NBG Leasing S.A. Η λογιστική αξία προ προβλέψεων των χαρτοφυλακίων μισθώσεων της Τράπεζας και της NBG Leasing, την ίδια ημερομηνία, ανήλθε σε €76 εκατ. Το κλείσιμο της συναλλαγής αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος του τέταρτου τριμήνου του 2022.

• Τον Δεκέμβριο του 2021, η Τράπεζα αποφάσισε να ξεκινήσει την αποεπένδυση του χαρτοφυλακίου εξασφαλισμένων δανείων μικρομεσαίων επιχειρήσεων (Project “Solar”) με λογιστική αξία προ προβλέψεων την 31 Δεκεμβρίου 2021 περίπου €170 εκατ., μέσω κοινής τιτλοποίησης στο πλαίσιο του «Σχεδίου Ηρακλής». Παράλληλα, από τον Νοέμβριο του 2021 συνεχίζονται μεμονωμένες προσπάθειες για τη διερεύνηση της αποεπένδυσης μέσω εναλλακτικών οδών. Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του τέταρτου τριμήνου του 2022.


• Στις 17 Δεκεμβρίου 2021, η Τράπεζα ανακοίνωσε ότι έχει συνάψει μακροπρόθεσμη στρατηγική συνεργασία με την EVO Payments, Inc («EVO») για τη δραστηριότητα της αποδοχής καρτών. Η συνεργασία αυτή αναμένεται να δημιουργήσει σημαντική αξία από τις συνέργειες που θα προκύψουν μέσω του συνδυασμού της ευρείας πελατειακής βάσης της ΕΤΕ και της τεχνολογικής εξειδίκευσης της EVO στις υπηρεσίες πληρωμών.

• Στις 24 Μαρτίου 2021, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας ενέκρινε την πώληση του 90,01% από το 100% των μετοχών της Εθνική Α.Ε.Ε.Γ.Α. και εξουσιοδότησε τη διοίκηση της Τράπεζας να προχωρήσει στην υπογραφή της Σύμβασης Πώλησης την 26η Μαρτίου 2021. Η συναλλαγή εγκρίθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εθνικής Τράπεζας που έλαβε χώρα 21 Απριλίου 2021. Η συναλλαγή ολοκληρώθηκε 31 Μαρτίου 2022, κατόπιν λήψης όλων των απαιτούμενων κανονιστικών εγκρίσεων από εθνικές και ευρωπαϊκές

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης