Τελευταία Νέα
Τραπεζικά νέα

Τράπεζα Κύπρου: Κέρδη 133 εκατ. ευρώ το α' τρίμηνο 2024 - Διανομή 137 εκατ. στους μετόχους

Τράπεζα Κύπρου: Κέρδη 133 εκατ. ευρώ το α' τρίμηνο 2024 - Διανομή 137 εκατ. στους μετόχους
Στα 133 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα κέρδη μετά τη φορολογία της Τράπεζας Κύπρου
Στα 133 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα κέρδη μετά τη φορολογία της Τράπεζας Κύπρου για το α' τρίμηνο του 2024, έναντι κερδών 95 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2023.
Οι προβλέψεις της τράπεζας μειώθηκαν στα €25 εκατ. από €28 εκατ. πέρσι.

Κατά το τρίμηνο του έτους, η τράπεζα πέτυχε Απόδοση Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων (ROTE) ύψους 23,6%, το πέμπτο συνεχόμενο τρίμηνο με Απόδοση Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων (ROTE) μεγαλύτερη από 20%.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα

Τα καθαρά έσοδα από τόκους για το τρίμηνο 2024 ανήλθαν σε €213 εκατ., σε σύγκριση με €220 εκατ. για το τέταρτο τρίμηνο 2023, μειωμένα κατά 3% σε τριμηνιαία βάση, σημειώνοντας μικρότερη μείωση από την αναμενόμενη.
Η τριμηνιαία μείωση αντικατοπτρίζει τη μικρή μείωση στα επιτόκια Euribor, τη μικρή αύξηση στο κόστος καταθέσεων καθώς και τις ενέργειες αντιστάθμισης (‘hedging’).
Τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν κατά 31% σε ετήσια βάση, επωφελούμενα από την αύξηση των επιτοκίων των ρευστών διαθέσιμων περιουσιακών στοιχείων και των δανείων, τα οποία εν μέρη αντισταθμίστηκαν από τη χαμηλή μετακύληση της αύξησης των επιτοκίων στο κόστος των εμπρόθεσμων καταθέσεων (pass-through) και από το κόστος χρηματοδότησης, μετά την έκδοση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας ύψους €350 εκατ. τον Ιούλιο 2023.
Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2024 ανήλθε σε 3.70% (σε σύγκριση με 3.66% για το τέταρτο τρίμηνο 2023) αυξημένο κατά 4 μ.β. σε τριμηνιαία βάση, επηρεαζόμενο θετικά από τη μείωση στον τριμηνιαίο μέσο όρο των τοκοφόρων περιουσιακών στοιχείων ως αποτέλεσμα της αποπληρωμής δανεισμού ΣΠΠΜΑ ΙΙΙ ύψους €1.7 δισ.
Τα μη επιτοκιακά έσοδα για το τρίμηνο 2024 ανήλθαν σε €63 εκατ. (σε σύγκριση με €76 εκατ. για το τέταρτο τρίμηνο 2023 και €72 εκατ. για το τρίμηνο 2023, μειωμένα κατά 18% σε τριμηνιαία βάση και κατά 12% σε ετήσια βάση) και αποτελούνται από καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες ύψους €42 εκατ., καθαρά κέρδη από διαπραγμάτευση συναλλάγματος και καθαρά κέρδη από χρηματοοικονομικά μέσα ύψους €7 εκατ., καθαρό αποτέλεσμα από ασφαλιστικές εργασίες ύψους €10 εκατ., καθαρά κέρδη/(ζημιές) από επανεκτίμηση και πώληση επενδύσεων σε ακίνητα και πώληση αποθεμάτων ακινήτων ύψους €1 εκατ. και λοιπά έσοδα ύψους €3 εκατ.
Η μείωση σε τριμηνιαία βάση οφείλεται κυρίως στη μείωση από το καθαρό αποτέλεσμα από ασφαλιστικές εργασίες και καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες. Η μείωση σε ετήσια βάση οφείλεται στη μείωση από τα καθαρά κέρδη από διαπραγμάτευση συναλλάγματος και καθαρά κέρδη από χρηματοοικονομικά μέσα.
Τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες για το τρίμηνο 2024 ανήλθαν σε €42 εκατ., σε σύγκριση με €46 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο, μειωμένα κατά 10% σε τριμηνιαία βάση, λόγω της μείωσης στις αμοιβές από εργασίες που δεν αφορούν συναλλαγές καθώς και της μείωσης στις αμοιβές από εργασίες που αφορούν συναλλαγές, επηρεασμένες από την εποχικότητα.
Τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες μειώθηκαν κατά 5% σε ετήσια βάση, λόγω κυρίως των χαμηλότερων αμοιβών από εργασίες που δεν αφορούν συναλλαγές καρτών.
Τα καθαρά κέρδη από διαπραγμάτευση συναλλάγματος και καθαρά κέρδη από χρηματοοικονομικά μέσα για τρίμηνο 2024 ανήλθαν σε €7 εκατ. (αποτελούμενα από καθαρά κέρδη από διαπραγμάτευση συναλλάγματος ύψους περίπου €6,5 εκατ. και καθαρά κέρδη από χρηματοοικονομικά μέσα ύψους περίπου €0,5 εκατ.), περίπου στα ίδια επίπεδα σε τριμηνιαία βάση.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης