Τελευταία Νέα
Διεθνή

Αμετάβλητα τα επιτόκια από ΕΚΤ - Σε ετοιμότητα το οπλοστάσιο για πιθανή νέα παρέμβαση στήριξης της οικονομίας

tags :
Αμετάβλητα τα επιτόκια από ΕΚΤ - Σε ετοιμότητα το οπλοστάσιο για πιθανή νέα παρέμβαση στήριξης της οικονομίας
Η ΕΚΤ θα πραγματοποιήσει καθαρές αγορές περιουσιακών στοιχείων στο πλαίσιο του PEPP έως τουλάχιστον το τέλος Ιουνίου 2021 και, σε κάθε περίπτωση, έως ότου κρίνει ότι η φάση κρίσης του κορωνοϊού τελειώσει
Αμετάβλητη παρέμεινε η νομισματική πολιτικής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, καθώς το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να διατηρήσει το επιτόκιο των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης και τα επιτόκια της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης και της διευκόλυνσης καταθέσεων στο 0,00%, 0,25% και -0,50% αντίστοιχα.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αναμένει ότι τα βασικά επιτόκια της ΕΚΤ θα παραμείνουν στα σημερινά ή χαμηλότερα επίπεδα έως ότου οι προοπτικές πληθωρισμού να συγκλίνουν ισχυρά σε επίπεδο αρκετά κοντά, αλλά κάτω από το 2% εντός του ορίζοντα προβολής του, και αυτή η σύγκλιση να αντικατοπτρίζεται με συνέπεια στην υποκείμενη δυναμική του πληθωρισμού.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

Στο σημερινό περιβάλλον όπου οι κίνδυνοι είναι σαφώς περισσότερο καθοδικοί, το Διοικητικό Συμβούλιο θα αξιολογήσει προσεκτικά τις εισερχόμενες πληροφορίες, μεταξύ άλλων τη δυναμική της πανδημίας, τις προοπτικές σταδιακής εφαρμογής εμβολίων και τις εξελίξεις της συναλλαγματικής ισοτιμίας. Ο νέος γύρος μακροοικονομικών προβολών των εμπειρογνωμόνων του Ευρωσυστήματος τον Δεκέμβριο θα επιτρέψει τη διεξοδική επαναξιολόγηση των οικονομικών προοπτικών και του ισοζυγίου των κινδύνων. Με βάση αυτή την επικαιροποιημένη αξιολόγηση, το Διοικητικό Συμβούλιο θα αναπροσαρμόσει καταλλήλως τα μέσα που διαθέτει, ούτως ώστε να αποκριθεί στην κατάσταση όπως αυτή εξελίσσεται και να διασφαλίσει ότι οι συνθήκες χρηματοδότησης παραμένουν ευνοϊκές για τη στήριξη της οικονομικής ανάκαμψης και ότι αντισταθμίζουν την αρνητική επίδραση της πανδημίας στην προβλεπόμενη πορεία του πληθωρισμού. Με αυτόν τον τρόπο θα προαχθεί η σύγκλιση του πληθωρισμού προς επίπεδα συμβατά με την επιδίωξή του κατά τρόπο διαρκή, σύμφωνα με τη δέσμευσή του για συμμετρία.

Εν τω μεταξύ, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις νομισματικής πολιτικής:

(1) Το επιτόκιο των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης καθώς και τα επιτόκια της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης και της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων θα παραμείνουν αμετάβλητα σε 0,00%, 0,25% και -0,50% αντιστοίχως. Το Διοικητικό Συμβούλιο αναμένει ότι τα βασικά επιτόκια της ΕΚΤ θα παραμείνουν στα σημερινά τους ή σε χαμηλότερα επίπεδα έως ότου διαπιστώσει ότι οι προοπτικές για τον πληθωρισμό συγκλίνουν σθεναρά προς επίπεδο πλησίον, σε επαρκή βαθμό, αλλά κάτω του 2%, εντός του χρονικού ορίζοντα προβολής που εξετάζει και ότι αυτή η σύγκλιση αντανακλάται κατά τρόπο συνεπή στη δυναμική του υποκείμενου πληθωρισμού.
(2) Το Διοικητικό Συμβούλιο θα συνεχίσει τη διενέργεια αγορών στο πλαίσιο του έκτακτου προγράμματος αγοράς στοιχείων ενεργητικού λόγω πανδημίας (pandemic emergency purchase programme - PEPP), το συνολικό ποσό του οποίου ανέρχεται σε 1.350 δισεκ. ευρώ. Αυτές οι αγορές συμβάλλουν στη χαλάρωση της συνολικής κατεύθυνσης της νομισματικής πολιτικής, βοηθώντας έτσι να αντισταθμιστεί η προς τα κάτω επίδραση της πανδημίας στην προβλεπόμενη πορεία του πληθωρισμού. Οι αγορές θα συνεχίσουν να διενεργούνται με ευελιξία ως προς τον χρόνο, τις κατηγορίες στοιχείων ενεργητικού και τις χώρες. Με αυτόν τον τρόπο το Διοικητικό Συμβούλιο θα μπορέσει να αποτρέψει αποτελεσματικά τους κινδύνους για την ομαλή μετάδοση της νομισματικής πολιτικής. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα διενεργεί καθαρές αγορές στοιχείων ενεργητικού στο πλαίσιο του προγράμματος PEPP τουλάχιστον μέχρι το τέλος Ιουνίου 2021 και, σε κάθε περίπτωση, μέχρις ότου κρίνει ότι η κρίση του κωρονοϊού έχει λήξει. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα επανεπενδύει τα ποσά κεφαλαίου από την εξόφληση τίτλων που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο του PEPP κατά τη λήξη τους τουλάχιστον μέχρι το τέλος του 2022. Σε κάθε περίπτωση, η μελλοντική σταδιακή μείωση (roll-off) του χαρτοφυλακίου PEPP θα ρυθμιστεί κατά τρόπο ώστε να αποφευχθούν παρεμβολές στην ενδεδειγμένη κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής.
(3) Οι καθαρές αγορές στο πλαίσιο του προγράμματος αγοράς στοιχείων ενεργητικού (asset purchase programme - APP) θα συνεχιστούν με ύψος 20 δισεκ. ευρώ μηνιαίως, σε συνδυασμό με τις αγορές στο πλαίσιο της πρόσθετης χρηματοδότησης ύψους 120 δισεκ. ευρώ που διατίθεται προσωρινά μέχρι το τέλος του έτους. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξακολουθεί να αναμένει ότι οι μηνιαίες καθαρές αγορές στοιχείων ενεργητικού στο πλαίσιο του προγράμματος APP θα διενεργούνται για όσο χρονικό διάστημα κρίνεται αναγκαίο προκειμένου να ενισχυθεί η διευκολυντική επίδραση των επιτοκίων πολιτικής του και ότι θα λήξουν λίγο πριν αρχίσει να αυξάνει τα βασικά επιτόκια της ΕΚΤ. Το Διοικητικό Συμβούλιο σκοπεύει να συνεχίσει να επανεπενδύει, πλήρως, τα ποσά από την εξόφληση τίτλων αποκτηθέντων στο πλαίσιο του προγράμματος APP κατά τη λήξη τους για παρατεταμένη χρονική περίοδο μετά την ημερομηνία κατά την οποία θα αρχίσει να αυξάνει τα βασικά επιτόκια της ΕΚΤ και πάντως για όσο χρονικό διάστημα κρίνεται αναγκαίο για τη διατήρηση ευνοϊκών συνθηκών ρευστότητας και ενός διευκολυντικού, σε μεγάλο βαθμό, χαρακτήρα της νομισματικής πολιτικής.
(4) Το Διοικητικό Συμβούλιο θα συνεχίσει επίσης να παρέχει άφθονη ρευστότητα μέσω των πράξεων αναχρηματοδότησης που διενεργεί. Πιο συγκεκριμένα, η τρίτη σειρά στοχευμένων πράξεων πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης (ΣΠΠΜΑ III) εξακολουθεί να αποτελεί ελκυστική πηγή χρηματοδότησης για τις τράπεζες, στηρίζοντας τη χορήγηση τραπεζικών δανείων σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά.

Τι ανέφερε νωρίτερα το www.bankingnews.gr

Στη μέγγενη των lockdown, αποπληθωρισμού και ύφεσης η ΕΚΤ – Τελευταία έκκληση για δράση από τη Lagarde πριν τον Δεκέμβριο

Μέσα σε ένα άκρως δυσοίωνο οικονομικό περιβάλλον, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας συνεδριάζει σήμερα, 29 Οκτωβρίου 2020, στην τακτική ενημέρωση νομισματικής πολιτικής.
Και το περιβάλλον συνεχίζει να επιδεινώνεται...
Τα τοπικά lockdown εκ νέου σε ολόκληρη την Ευρώπη, οι οικονομικές προοπτικές επιδεινώνονται και ο πληθωρισμός σε αρνητικά εδάφη.
Ωστόσο, η ΕΚΤ δεν αναμένεται να αυξήσει τα επίπεδα στήριξης της οικονομίας, αλλά να περιμένει μέχρι τον Δεκέμβριο.
«Αναμένουμε ένα σαφές μήνυμα για δράση τον Δεκέμβριο», εκτιμά η Natixis, τονίζοντας ότι «ο κίνδυνος ανάκαμψης αυξάνεται και πάλι και τα τελευταία στοιχεία για τον πληθωρισμό έχουν απογοητεύσει.
Όλα αυτά πρέπει να ανοίξουν τον δρόμο για αύξηση του PEPP τον Δεκέμβριο, του προγράμματος αγοράς τίτλων λόγω πανδημίας.
«Τα στοιχεία αποκαλύπτουν μια ιστορία δύο οικονομιών, με τους κατασκευαστές να απολαμβάνουν την ταχύτερη ανάπτυξη από τις αρχές του 2018, καθώς οι παραγγελίες αυξήθηκαν εν μέσω της αυξανόμενης παγκόσμιας ζήτησης, αλλά η εντατικοποίηση των περιορισμών λόγω COVID-19 έχει πλήξει τον τομέα των υπηρεσιών, με αποτέλεσμα τη μείωση της ζήτησης στη βιομηχανία του τουρισμού», αναφέρει η IHS Markit.
Τα μέτρα λόγω Covid 19 επανεισάγονται σε ολόκληρη την Ευρώπη και η κάπως αισιόδοξη οικονομική εικόνα που είχε περιγράψει η Πρόεδρος της ΕΚΤ, Christine Lagarde τον Σεπτέμβριο δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.
Γι 'αυτό οι περισσότεροι αναλυτές αναμένουν δράση τον Δεκέμβριο.
«Προς το παρόν αναμένουμε μια σύνθετη στρατηγική χαλάρωσης τον Δεκέμβριο: περισσότερο PEPP, με τη μία ή την άλλη μορφή, για την αντιμετώπιση του πανδημικού κινδύνου και περισσότερο APP (πρόγραμμα αγοράς περιουσιακών στοιχείων) για την αντιμετώπιση του επίμονου προβλήματος χαμηλού πληθωρισμού», έγραψε ο Mark Wall της Deutsche Bank.
«Αυτή η προσέγγιση θα εξομαλύνει το «τέλος» του PEPP στα μέσα του 2021 και θα προσθέσει μια «γραμμή» ως ασφάλεια κατά τη διάρκεια μιας μακροχρόνιας και ευάλωτης μετα-πανδημικής ανάκαμψης».
Ένα χρόνο αφότου ανέλαβε τη διοίκηση της ΕΚΤ, η Lagarde δεν παλεύει μόνο με τη χειρότερη οικονομική ύφεση από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά ταυτόχρονα εργάζεται για μια ολοκληρωμένη στρατηγική επισκόπηση.
Τα αποτελέσματα αυτής της αναθεώρησης θα δημοσιευτούν το επόμενο έτος, αλλά η σαφής εστίαση των αγορών είναι αυτό που συμβαίνει στον στόχο του πληθωρισμού.
Οι πιθανότητες πλέον ο στόχος να αλλάξει αυξάνονται και ότι η ΕΚΤ θα επιτρέψει μάλλον υψηλότερο πληθωρισμό στο μέλλον.
«Στο τρέχον περιβάλλον του χαμηλότερου πληθωρισμού, οι ανησυχίες που αντιμετωπίζουμε είναι διαφορετικές (από το 2003) και αυτό πρέπει να αντικατοπτρίζεται στον στόχο του πληθωρισμού», δήλωσε η Πρόεδρος της ΕΚΤ σε συνέντευξη Τύπου στις 30 Σεπτεμβρίου.
«Δεν νομίζω ότι το Διοικητικό Συμβούλιο είναι έτοιμο» να συμφωνήσει νέα μέτρα, δήλωσε ο Florian Hense, οικονομολόγος στην Berenberg.
"Ίσως όμως θα ακούσουμε πιο ξεκάθαρα ότι κάτι έρχεται."
Σε έρευνα του Bloomberg, οι αναλυτές ανέφεραν ότι το πρόγραμμα αγοράς ομολόγων 1,35 τρισ. ευρώ της ΕΚΤ θα αυξηθεί κατά 500 δισ. ευρώ στην τελική συνάντηση του έτους.
Αναμένουν επίσης να παραταθεί κατά έξι μήνες, έως το τέλος του 2021.
Όπως επισημαίνεται όμως, ενώ έχουν αυξηθεί οι πιθανότητες πρόωρης ανακοίνωσης, υπάρχουν λόγοι να περιμένουμε.
Λιγότερα από τα μισά χρήματα έχουν ξοδευτεί μέχρι στιγμής, οπότε η ΕΚΤ έχει αρκετό χώρο να αντιδράσει βραχυπρόθεσμα επιταχύνοντας τον ρυθμό των αγορών.
Αξιωματούχοι μπορεί επίσης να θέλουν χρόνο να κρίνουν τον αντίκτυπο των νέων κοινωνικών περιορισμών, καθώς και τις εκλογές των ΗΠΑ και τις διαπραγματεύσεις για το Brexit.
Ωστόσο, οι ελπίδες για οικονομική ανάκαμψη μειώνονται.
Η συρρίκνωση αυτού του τριμήνου είναι βέβαιη, με τον τομέα των υπηρεσιών να υποχωρεί και πάλι και οι εταιρείες να αντιμετωπίζουν τα χειρότερα.
«Η οικονομική εικόνα έχει επιδεινωθεί σίγουρα», δήλωσε ο Carsten Brzeski, επικεφαλής οικονομολόγος της ING Germany.
«Με τη Γαλλία να επιστρέφει σε εθνικό lockdown και τη Γερμανία να κλείνει μεγάλα τμήματα της οικονομίας της, δεν μπορεί να αποφευχθεί η διπλή ύφεση στη ζώνη του ευρώ».
Ιδιαίτερα ανησυχητική είναι και η μακροπρόθεσμη προοπτική.
Οι οικονομολόγοι βλέπουν τον μέσο όρο του πληθωρισμού μόλις στο 1,5% το 2023, πολύ κάτω από τον στόχο της ΕΚΤ.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης