Ενισχύει τζίρο από ενέργεια η Επίλεκτος – Τροχοπέδη δάνεια και κλωστοϋφαντουργία

Ενισχύει τζίρο από ενέργεια η Επίλεκτος – Τροχοπέδη δάνεια και κλωστοϋφαντουργία
Μείωση της ζημίας προ φόρων καταγράφεται στα αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου – Καλές οι λειτουργικές ταμειακές ροές
Με τη μονάδα παραγωγής ενέργειας με καύση βιοαερίου να είναι πλέον σε πλήρη λειτουργία, η Επίλεκτος βελτιώνει τα έσοδα από τον κλάδο της ενέργειας, αλλά η πορεία του κλάδου της κλωστοϋφαντουργίας επηρεάζει την εύρυθμη λειτουργία του ομίλου, σύμφωνα με την εταιρεία.
Παράλληλα, ο υψηλός δανεισμός δεν αφήνει την τελική γραμμή να βελτιώσει σημαντικά την εικόνα της.  
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου της χρήσης που λήγει 30/6/2020, στα πλαίσια της επέκτασης του Ομίλου στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ήδη βρίσκεται πλέον σε κανονική λειτουργία με βελτιούμενη συνεχώς απόδοση ο σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από καύση βιοαερίου ισχύος 5,252 MW στα Φάρσαλα, Λαρίσης, της θυγατρικής εταιρείας «ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ AE».
Κατά την τρέχουσα περίοδο η συνεισφορά στα έσοδα του ομίλου ήταν 1,65 εκατ. ευρώ.
Από την αρχή του έτους όμως και έως τη μέρα σύνταξης των λογιστικών καταστάσεων (τέλος Μαρτίου) τα έσοδα του σταθμού βιοαερίου προσεγγίζουν το ποσό των 1 εκατ. ευρώ καταδεικνύοντας την αυξητική πορεία των εσόδων με παράλληλη αύξηση τόσο των θετικών ροών όσο και των αποτελεσμάτων γενικότερα.
Οι αναμενόμενες ετήσιες εισροές από την λειτουργία του ομίλου δύνανται να υπερκαλύψουν τις υποχρεώσεις του.
Η Διοίκηση εκτιμά ότι ο όμιλος είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις ταμειακές του υποχρεώσεις μέχρι την 31.12.2020 και συνεπώς θεωρεί ότι είναι ορθή η παραδοχή της συνέχισης της δραστηριότητάς του.    
Από την άλλη, ο κλάδος της κλωστοϋφαντουργίας δημιουργεί προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία του ομίλου.
Παρά το συγκριτικό πλεονέκτημα που έχει η Ελλάδα σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της Ε.Ε καθώς είναι η μοναδική χώρα που παράγει στον πρωτογενή τομέα την πρώτη ύλη (σύσπορο βαμβάκι), βασική ύλη για την μεταποίηση στις κλωστοϋφαντουργικές επιχειρήσεις με μακρά ιστορία στην καθετοποιημένη παραγωγική διαδικασία ο κλάδος πλήττεται τα τελευταία χρόνια χωρίς να μπορεί να προσδώσει την προστιθέμενη αξία στα παραγόμενα από το βαμβάκι προϊόντα, αναφέρει η διοίκηση.
Ο όμιλος είχε συνολικό δανεισμό 68,5 εκατ. ευρώ και τζίρο 15,5 εκατ. ευρώ εκ των οποίων από πώληση ηλεκτρικού ρεύματος τα 3,3 εκατ. ευρώ από 1,5 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο.
Τα EBITDA ανήλθαν στα 1,7 εκατ. ευρώ από 264 χιλ. ευρώ, ενώ το χρηματοοικονομικό κόστος αυξήθηκε στο 1,06 εκατ. ευρώ από 725 χιλ. ευρώ.
Η ζημία προ φόρων περιορίστηκε στο 1,09 εκατ. ευρώ από 1,9 εκατ. ευρώ αλλά η ζημιά μετά φόρων, λόγω της θετικής φορολογίας στο προηγούμενο εξάμηνο, εμφανίζεται αυξημένη στις 864 χιλ. ευρώ από 300 χιλ. ευρώ.
Αξίζει να σημειωθεί πως οι λειτουργικές ταμειακές ροές παρέμειναν καλές και στα 2,4 εκατ. ευρώ, καλύπτοντας τις μικρές επενδυτικές εκροές, ενώ αύξησαν και τα ταμειακά διαθέσιμα στα 2,2 εκατ. ευρώ.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS