Επιχειρήσεις

BriQ Properties: Στις 19/4 η Τακτική Γενική Συνέλευση

BriQ Properties: Στις 19/4 η Τακτική Γενική Συνέλευση
BriQ Properties: Στις 19 Απριλίου η Τακτική Γενική Συνέλευση
BriQ Properties: Στις 19 Απριλίου η Τακτική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 19 Απριλίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 μ.μ. στην έδρα της Εταιρείας,  Δήμο  Καλλιθέας  Αττικής  και  ειδικότερα  στο  κτίριο  επί της  οδού Αργυρουπόλεως 2Α, αίθουσα συνεδριάσεων, 5ος όροφος, για να συζητήσουν και λάβουν απόφαση επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξη:
1. Έγκριση της Οικονομικής Έκθεσης της Εταιρείας για την χρήση 2017, η οποία έχει συνταχθεί σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α, μετά της σχετικής εισηγητικής έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών, διανομής κερδών χρήσης 2017 και παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο
2.Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2017
και έγκριση των διαχειριστικών πράξεων και των πράξεων εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας
3.Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη  χρήση 2017και  προέγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2018.
4. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών για τον έλεγχο των
οικονομικών καταστάσεων, των Καταστάσεων Επενδύσεων και το φορολογικό έλεγχο της χρήσης 2018 και καθορισμός της αμοιβής της
5. Ορισμός ανεξάρτητων εκτιμητών για τη χρήση 2018, σύμφωνα με το άρ. 22 του ν. 2778/99, όπως ισχύει, και καθορισμός της αμοιβής τους
6. Χορήγηση αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας για διενέργεια των πράξεων που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 23 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει
7. Διάφορα – Ανακοινώσεις

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης