Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

Phoenix Vega Mezz: Κέρδη 6,5 εκατ. ευρώ το α' εξάμηνο του 2023

Phoenix Vega Mezz: Κέρδη 6,5 εκατ. ευρώ το α' εξάμηνο του 2023
Σε 6,5 εκατ. ευρώ, από τα 0,8 του αντίστοιχου περυσινού διαστήματος, ανήλθαν τα κέρδη της Phoenix Vega για το α' εξάμηνο του 2023
Η Phoenix Vega Mezz δημοσίευσε τα βασικά χρηματοοικονομικά μεγέθη της εταιρείας για το α' εξάμηνο του τρέχοντος έτους, στο οποίο σημέιωσε άλμα στα καθαρά της κέρδη.
Ειδικότερα:
«Το Διοικητικό Συμβούλιο της Phoenix Vega Mezz PLC (η «Εταιρεία») σε συνεδρίασή του στις 29 Σεπτεμβρίου 2023, ενέκρινε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για την περίοδο που ολοκληρώθηκε στις 30 Ιουνίου 2023.
H Εταιρεία έχει ως κύρια δραστηριότητα την κατοχή και διαχείριση του 65% των ομολογιών μεσαίας εξοφλητικής προτεραιότητας και του 45% των ομολογιών χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας1 των χαρτοφυλακίων Phoenix και Vega, οι οποίες εισφέρθηκαν από την Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε. στην Εταιρεία (οι «Ομολογίες»).
Τα βασικά μεγέθη της Εταιρείας για το 1ο Εξάμηνο 2023 παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:

sadsdadsasdadsa.JPG

Η εύλογη αξία των Ομολογιών στις 30 Ιουνίου 2023 και στις 31 Δεκεμβρίου 2022 εκτιμήθηκε από ανεξάρτητο εκτιμητή, σύμφωνα με τις γενικά αποδεκτές αρχές και τις μεθόδους που ακολουθούνται διεθνώς.
Οι Ομολογίες αποτελούν το κύριο περιουσιακό στοιχείο της Εταιρείας (περίπου 61% του ενεργητικού). Ως εκ τούτου, τα έσοδα της Εταιρείας προέρχονται από την είσπραξη κουπονιών από τις Ομολογίες. Η
1 Ως χαρτοφυλάκια Phoenix και Vega ομολογιών μεσαίας και χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας αναφέρονται από κοινού το Χαρτοφυλάκιο Phoenix, Χαρτοφυλάκιο Vega I, Χαρτοφυλάκιο Vega II και Χαρτοφυλάκιο Vega IIΙ, μεικτής λογιστικής αξίας συνολικού ύψους €6,8δισ., τα οποία μεταβιβάσθηκαν τον Ιούλιο 2020 από την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. στις εταιρίες ειδικού σκοπού Phoenix NPL Finance DAC, Vega I NPL Finance DAC, Vega II NPL Finance DAC και Vega III NPL Finance DAC, αντίστοιχα, οι οποίες εδρεύουν στην Ιρλανδία. Τα χαρτοφυλάκια περιλαμβάνουν κυρίως απαιτήσεις από μη εξυπηρετούμενα δάνεια.
είσπραξη αυτή εξαρτάται από το ποσό των συνολικών εσόδων των Εκδοτών, τα οποία θα επιστραφούν, μεταξύ άλλων, στην Εταιρεία, ως ομολογιούχος, σύμφωνα με το Πρόγραμμα Προτεραιότητας Πληρωμών, βάσει του οποίου οι πληρωμές κουπονιών των ομολογιών μεσαίας εξοφλητικής προτεραιότητας ιεραρχούνται σε σύγκριση με τις αποπληρωμές κεφαλαίου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει γεγονός επιτάχυνσης (όπως περιγράφεται στην Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου). Δεδομένου ότι για το 1ο εξάμηνο του 2023 εφαρμόστηκε η σειρά προτεραιότητας προ της επιτάχυνσης, η Εταιρεία έχει λάβει κουπόνια €10,3 εκατ. σε σχέση με τις Ομολογίες που κατέχει. Περαιτέρω, έπειτα από τις 30 Ιούνιου 2023, η Εταιρεία εισέπραξε €5,3 εκατ. κουπόνια.
Τα έξοδα της Εταιρείας για την ίδια περίοδο αφορούν σε λειτουργικά και διαχειριστικά έξοδα όπως αμοιβές ορκωτών ελεγκτών, αμοιβές τρίτων για την παροχή νομικών, διοικητικών υπηρεσιών και αμοιβών για την παροχή υπηρεσιών σχετικά με την εξυπηρέτηση των μετόχων.
Στις 12 Ιουλίου 2023, κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση (ΕΓΣ) της Εταιρείας, οι μέτοχοι ενέκριναν την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά €18 εκατ. με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από €0,0356 σε €0,0212. Ως αποτέλεσμα της ως άνω μείωσης μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με τους συνήθεις όρους και προϋποθέσεις, το ποσό των €18 εκατ. θα διανεμηθεί στους μετόχους της Εταιρείας σε μετρητά, κατά €0,0144 ανά μετοχή. Η μείωση και επιστροφή κεφαλαίου αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του τέταρτου τριμήνου του 2023. Η Εταιρεία θα προβεί σε ενημερώσεις της επενδυτικής κοινότητας αναφορικά με τις εξελίξεις και το χρονοδιάγραμμα της διανομής κεφαλαίου σε εύθετο χρόνο, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ισχύοντος νομικού και κανονιστικού πλαισίου.»

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης