Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

CNL CAPITAL: Τη διεύερυνση της επενδυτικής στρατηγικής ενέκρινε η ΓΣ

tags :
CNL CAPITAL: Τη διεύερυνση της επενδυτικής στρατηγικής ενέκρινε η ΓΣ

Τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης της 21ης Απριλίου γνωστοποίησε η CNL CAPITAL.

Η εταιρεία CNL CAPITAL γνωστοποιεί ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων πραγματοποιήθηκε την 21 η Απριλίου 2021 στις 18.00, εξ ολοκλήρου μέσω τηλεδιάσκεψης σε πραγματικό χρόνο και χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων της Εταιρείας, στο πλαίσιο μέτρων πρόληψης για την αποφυγή εξάπλωσης της πανδημίας COVID-19.
Στη Γενική Συνέλευση συμμετείχαν 169 μέτοχοι, οι οποίοι εκπροσωπούσαν 517.394 κοινές ονομαστικές μετοχές, ήτοι ποσοστό 68,66%, επί συνόλου 753.586 μετοχών με δικαίωμα παράστασης και ψήφου, καθότι οι υπόλοιπες 30.914 είναι ίδιες μετοχές των οποίων τα δικαιώματα παράστασης και ψήφου αναστέλλονται, και δεν υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 50 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

Η Γενική Συνέλευση συνήλθε σε απαρτία και συνεδρίασε εγκύρως, λαμβάνοντας τις παρακάτω αποφάσεις:

Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2020 (01.01.2020-31.12.2020), μετά της ετήσιας έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών.
Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας με τη σχετική Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και την Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή κ. Μιχαήλ Χατζησταυράκη με Α.Μ. ΣΟΕΛ 14881 για την εταιρική χρήση 2020 (01.01.2020 έως 31.12.2020).
Θέμα 2ο: Έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν.4548/2018, της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2020 και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών λογιστών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2020.
Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2020 και απήλλαξε τους ορκωτούς ελεγκτές – λογιστές από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2020.
Θέμα 3ο: Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2021 (01.01.2021-31.12.2021) και καθορισμός της αμοιβής της.
Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε το διορισμό της ελεγκτικής εταιρείας «ΣΟΛ Α.Ε.» με Α.Μ. ΣΟΕΛ 125, για την διενέργεια του υποχρεωτικού ελέγχου των ετήσιων και εξαμηνιαίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων για την εταιρική χρήση 2021 (01.01.2021-31.12.2021) και ειδικότερα, ως Τακτικό Ελεγκτή τον κ. Μιχάλη Χατζησταυράκη με Α.Μ. ΣΟΕΛ 14881 και ως Αναπληρωματικό Ελεγκτή τον κ. Κωνσταντίνο Τάκη με Α.Μ. ΣΟΕΛ 26581.
Εν συνεχεία, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε η ως άνω Ελεγκτική Εταιρεία να αναλάβει και την διαδικασία έκδοσης του ετησίου φορολογικού πιστοποιητικού και της έκθεσης φορολογικής συμμόρφωσης της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2021 και παρείχε εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει την αμοιβή της σύμφωνα με το νόμο.
Θέμα 4ο: Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2020 και προέγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2021.
Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την έγκριση των αμοιβών συνολικού ποσού €19.623,12 που καταβλήθηκαν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την εταιρική χρήση 2020, βάσει σχετικής προέγκρισης της προηγούμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης,
Εν συνεχεία, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την προέγκριση των αμοιβών που θα καταβληθούν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την εταιρική χρήση 2021, κατ’ ανώτατο συνολικό ποσό ίσο με €45.000,00.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης