Τελευταία Νέα
Ασφαλιστικά Νέα

Αναδρομικές αλλαγές στο καθεστώς ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών πρακτόρων

Αναδρομικές αλλαγές στο καθεστώς ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών πρακτόρων
Αλλαγές στο υφιστάμενο καθεστώς ασφάλισης των ναυτικών και Τουριστικών πρακτόρων εισάγει αναδρομικά από τις 7 Σεπτεμβρίου 2021 η ασφαλιστική νομοθεσία
Σχετικά Άρθρα

Αλλαγές στο υφιστάμενο καθεστώς ασφάλισης των ναυτικών και Τουριστικών πρακτόρων εισάγει αναδρομικά από τις 7 Σεπτεμβρίου 2021 η ασφαλιστική νομοθεσία, διαχωρίζοντας ιδιότητες και ειδικότητες που σχετίζονται με την έναρξη λειτουργίας των επιχειρήσεων αυτών στο ΓΕΜΗ και στις ΔΟΥ.
Οι αλλαγές τίθενται σε ισχύ με εγκύκλιο του e-ΕΦΚΑ για τα πρόσωπα που υπάγονται στην ασφάλιση του πρώην Ταμείου Ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτόρων (Τ.Α.Ν.Τ.Π.).
Με το προϋφιστάμενο καθεστώς για τον προσδιορισμό του χρόνου υπαγωγής ή λήξης της ασφάλισης των ασφαλιστέων προσώπων λαμβάνονταν υπόψη διάφορες ημερομηνίες αναλόγως της δραστηριότητας που ασκούσαν, όπως η ημερομηνία χορήγησης της άδειας λειτουργίας του γραφείου ή της βεβαίωσης άσκησης επαγγέλματος ή της βεβαίωσης του Μητρώου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ή του Μητρώου των ΝΕΠΑ ή η ημερομηνία καταχώρησης στο ΓΕΜΗ ή δημοσίευσης σε ΦΕΚ του καταστατικού ή του τροποποιητικού.
Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις η έναρξη και διακοπή ασφάλισης στον e-ΕΦΚΑ των υπακτέων προσώπων στο π. ΤΑΝΤΠ συνδέεται με την έναρξη και διακοπή εργασιών στη ΔΟΥ όπως αναλυτικά αναφέρεται πιο κάτω.

Συγκεκριμένα:

 • Οι ναυτικοί πράκτορες, αντιπρόσωποι, διαχειριστές επιβατηγών και φορτηγών πλοίων που εκτελούν ταξίδια εσωτερικού ή εξωτερικού και προσεγγίζουν ή όχι σε ελληνικά λιμάνια.
 • Όσοι διατηρούν στην Ελλάδα ναυτικά ή ναυλομεσιτικά γραφεία ή πρακτορεία που πρακτορεύουν ή διαχειρίζονται ή εξυπηρετούν με οποιονδήποτε τρόπο πλοία φορτηγά ή επιβατηγά δικών τους ή ξένων συμφερόντων.
 • Όσοι διατηρούν γραφεία ταξιδίων ή τουρισμού (τουριστικοί πράκτορες), τα οποία λειτουργούν με άδεια των αρμόδιων αρχών.
 • Οι διαχειριστές των πιο πάνω επιχειρήσεων ή γραφείων που λειτουργούν με τη νομική μορφή της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ), εφόσον δεν παρέχουν εξαρτημένη εργασία σε αυτές, για την οποία είναι ασφαλισμένοι ως μισθωτοί στον e-ΕΦΚΑ, καθώς και οι εταίροι εκείνοι που δεν είναι ασφαλισμένοι σε άλλον εντασσόμενο στον e-ΕΦΚΑ φορέα κύριας ασφάλισης.
 • Όσον αφορά επιχειρήσεις ή γραφεία εκ των προαναφερομένων που λειτουργούν με τη νομική μορφή της ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρίας, το σύνολο των ομόρρυθμων εταίρων και από τους ετερόρρυθμους εταίρους όσοι αποδεδειγμένα προσφέρουν εργασία στην ίδια εταιρία και δεν είναι ασφαλισμένοι σε άλλον εντασσόμενο στον e-ΕΦΚΑ φορέα κύριας ασφάλισης, καθώς και οι διαχειριστές αυτών που μετέχουν με την ιδιότητα του ομορρύθμου εταίρου και εφόσον δεν παρέχουν σε αυτές εξαρτημένη εργασία για την οποία είναι ασφαλισμένοι ως μισθωτοί στον e-ΕΦΚΑ.
 • Όσον αφορά επιχειρήσεις ή γραφεία που λειτουργούν με τη νομική μορφή της ΙΚΕ, ο/οι διαχειριστής/ες, καθώς και ο μοναδικός εταίρος της μονοπρόσωπης ΙΚΕ αν είναι άλλο φυσικό πρόσωπο.
 • Οι διαχειριστές, εκπρόσωποι και διευθυντές των συμπλοιοκτησιών, κοινοπραξιών και συνεταιρισμών, καθώς και οποιασδήποτε άλλης νομικής μορφής συνένωσης ή σύμπραξης νομικών ή φυσικών προσώπων που ασκούν τις πιο πάνω δραστηριότητες, εφόσον δεν παρέχουν εξαρτημένη εργασία στην επιχείρηση αυτή για την οποία ασφαλίζονται ως μισθωτοί στον e-ΕΦΚΑ.

Περιπτώσεις που δεν εναρμονίζονται με τη φορολογία

Οι νέες διατάξεις αφορούν τα κάτωθι ασφαλιστέα φυσικά πρόσωπα του π. ΤΑΝΤΠ που ασκούν τη δραστηριότητά τους στην Ελλάδα των οποίων η υπαγωγή στην ασφάλιση δεν εναρμονίζεται με τη φορολογία:

 • Οι αντιπρόσωποι, εκπρόσωποι, διαχειριστές, πράκτορες ναυτιλιακών επιχειρήσεων που εγκαθιστούν γραφεία, σύμφωνα με τις διατάξεις των ΑΝ 89/1967 και 378/1968 ή άλλες διατάξεις, εφόσον δεν παρέχουν σε αυτές εξαρτημένη εργασία για την οποία είναι ασφαλισμένοι ως μισθωτοί στον e-ΕΦΚΑ.
 • Οι εκπρόσωποι ναυτικών εταιριών του Ν. 959/1979 και Ναυτικών Εταιριών Πλοίων Αναψυχής (ΝΕΠΑ) Ν. 3182/2003, εφόσον δεν παρέχουν σε αυτές εξαρτημένη εργασία για την οποία είναι ασφαλισμένοι ως μισθωτοί στον e-ΕΦΚΑ. (Επισημαίνεται ότι οι ΝΕΠΑ είναι ανώνυμες εμπορικές εταιρίες (παρ. 3 άρθρο 1 Ν. 3182/2003, και ως εκ τούτου τα μέλη ΔΣ που παράλληλα κατέχουν ποσοστό μετοχών 3% και άνω στο κεφάλαιο της εταιρίας ασφαλίζονται στον π. ΟΑΕΕ (εγκύκλιος 11/2008 του π. ΟΑΕΕ).)
 • Οι γενικοί διευθυντές, διευθύνοντες σύμβουλοι ή συμπράττοντες σύμβουλοι των αναφερόμενων στα προηγούμενα εδάφια επιχειρήσεων ή γραφείων, που λειτουργούν με τη νομική μορφή της ανώνυμης εταιρίας (ΑΕ), εφόσον δεν παρέχουν σε αυτές εξαρτημένη εργασία, για την οποία είναι ασφαλισμένοι ως μισθωτοί στον e-ΕΦΚΑ.

Διακοπή ασφάλισης με βάση τη ΔΟΥ

Η έναρξη και η διακοπή της ασφάλισης των προσώπων που υπάγονται στην Α' περίπτωση με τις αντίστοιχες ημερομηνίες έναρξης και διακοπής επαγγελματικής δραστηριότητας στην αρμόδια ΔΟΥ.
Ως ημερομηνία έναρξης ασφάλισης λογίζεται η πρώτη ημέρα του μήνα έναρξης της ασφαλιστέας δραστηριότητας, όπως αυτή προκύπτει από τη βεβαίωση έναρξης εργασιών της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. (π.χ. έναρξη εργασιών Δ.Ο.Υ. 30/10/2021, έναρξη ασφάλισης 01/10/2021).
Αντίστοιχα, ως ημερομηνία διακοπής της ασφάλισης λογίζεται η τελευταία ημέρα του μήνα διακοπής άσκησης της δραστηριότητας, όπως αυτή προκύπτει από τη βεβαίωση διακοπής εργασιών της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. (π.χ. διακοπή εργασιών Δ.Ο.Υ. 05/12/2021, διακοπή ασφάλισης 31/12/2021).

Παραδείγματα

 • Για ασφαλισμένους που υπήχθησαν στην ασφάλιση μετά την 07/09/2021 (έναρξη ισχύος διατάξεων), ως ημερομηνία έναρξης λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία έναρξης εργασιών στη Δ.Ο.Υ..
 • Ασφαλισμένοι που υπήχθησαν στην ασφάλιση πριν την 07/09/2021 με το προγενέστερο καθεστώς και είχαν προβεί σε έναρξη εργασιών στη Δ.Ο.Υ., συνεχίζουν κανονικά την ασφάλισή τους και μετά την ως άνω ημερομηνία μέχρι τη διακοπή της δραστηριότητας στη Δ.Ο.Υ..
 • Ασφαλισμένοι που υπήχθησαν στην ασφάλιση πριν την 07/09/2021 με το προγενέστερο καθεστώς, χωρίς να έχουν προβεί σε έναρξη εργασιών στη Δ.Ο.Υ., θα έχουν υποχρέωση ασφάλισης μέχρι την ως άνω ημερομηνία, καθόσον εν συνεχεία δεν διαθέτουν την απαιτούμενη έναρξη εργασιών στη Δ.Ο.Υ. που τους καθιστά υποχρεωτικά ασφαλιστέους.

Με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 79 ν. 4826/2021 και ως ημερομηνία έναρξης της ασφάλισης λογίζεται η πρώτη ημέρα του μήνα τήρησης των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς την κτήση των ασφαλιστέων ιδιοτήτων από τα εν λόγω πρόσωπα (π.χ. η πρώτη ημέρα του μήνα καταχώρησης του καταστατικού ή της σχετικής τροποποίησης στο ΓΕΜΗ).
Αντίστοιχα, ως ημερομηνία διακοπής της ασφάλισης λογίζεται η τελευταία ημέρα του μήνα τήρησης των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς την παύση των ασφαλιστέων ιδιοτήτων από τα εν λόγω πρόσωπα. (π.χ. η τελευταία μέρα του μήνα δημοσίευσης σε ΦΕΚ ή καταχώρησης στο ΓΕΜΗ της λύσης της εταιρείας ή της σχετικής μεταβολής).

Αντώνης Βασιλόπουλος
antonpaper@yahoo.com
www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης

`
Κλείσιμο
Advertisement