Αιολική: Έκτακτη Γ.Σ. την 1η Φεβρουαρίου 2019 για έγκριση διαδικασιών εκκαθάρισης

Αιολική: Έκτακτη Γ.Σ. την 1η Φεβρουαρίου 2019 για έγκριση διαδικασιών εκκαθάρισης
Την 1η Φεβρουαρίου 2019 θα διεξαχθεί η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Αιολική
Σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, όπως τροποποιημένος ισχύει και τo άρθρο 17 του Καταστατικού της Εταιρείας και μετά την από 09.01.2019 σχετική απόφαση των Εκκαθαριστών της, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία "Αιολική Ανώνυμος Εταιρεία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου” σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την 01η Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, που βρίσκονται στο Δήμο Αθηναίων, Πλ. Φιλικής Εταιρείας αρ. 14, με τα εξής θέματα Ημερήσιας Διάταξης:
Θέματα ημερησίας διάταξης:
1. Υποβολή και έγκριση Οικονομικής Έκθεσης της χρήσης 14.08.2018 – 20.12.2018 και του Ισολογισμού Λήξης Εκκαθάρισης μετά των επ' αυτών εκθέσεων των Εκκαθαριστών και του Ορκωτού Ελεγκτή.
2. Απαλλαγή από κάθε ευθύνη των Εκκαθαριστών και του Ορκωτού Ελεγκτή για την Χρήση 14.08.2018 -20.12.2018.
3. Έγκριση διαδικασιών εκκαθάρισης και πράξεων των εκκαθαριστών.
4. Έγκριση της μετατροπής σε αμοιβαίο κεφάλαιο με την επωνυμία PHOENIX ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν.3371/2005 των στοιχείων του ενεργητικού της εταιρείας με μερίδια αμοιβαίου κεφαλαίου – λόγος μετατροπής.
5. Διάφορα θέματα και Ανακοινώσεις.

www.bankingnews.grbankingnews.gr

BREAKING NEWS