Τελευταία Νέα
Το Παρασκήνιο της Αγοράς

Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για το ομολογιακό της Noval Property – Που θα πάνε τα 120 εκατ. ευρώ

Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για το ομολογιακό της Noval Property – Που θα πάνε τα 120 εκατ. ευρώ
Στο πρώτο εξάμηνο του 2021 είχε κέρδη μετά από φόρους 16,7 εκατ. ευρώ από ζημία 9,9 εκατ. ευρώ το 2020.
Σχετικά Άρθρα
Στις 30 Νοεμβρίου θα ξεκινήσουν οι εγγραφές για το ομόλογων των 120 εκατ. ευρώ της Noval Property, το οποίο θα εισαχθεί στην αγορά εταιρικών ομολόγων του ΧΑ.
Η έναρξη διαπραγμάτευσης θα γίνει στις 7 Δεκεμβρίου, ενώ το εύρος απόδοσης θα ανακοινωθεί στις 29 Νοεμβρίου.
Στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, η Viohalco κατέχει το 79,02%.
Σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο στις 30.06.2021, το Χαρτοφυλάκιο της Εταιρείας περιελάμβανε 43 επενδυτικά ακίνητα, μεταξύ άλλων, κτίρια γραφείων, εμπορικούς χώρους, τουριστικά καταλύματα/ξενοδοχεία, καθώς και βιομηχανικά κτίρια και αποθήκες.
Η εύλογη αξία του συνόλου των επενδυτικών ακινήτων της Εταιρείας, όπως αυτή αποτιμήθηκε από Ανεξάρτητους Τακτικούς Εκτιμητές στις 30.06.2021, ανήλθε σε 389,68 εκατ. ευρώ.
Στο πρώτο εξάμηνο του 2021 είχε κέρδη μετά από φόρους 16,7 εκατ. ευρώ από ζημία 9,9 εκατ. ευρώ το 2020.
Ο καθαρός δανεισμός ανερχόταν στο τέλος του εξαμήνου στα 115,4 εκατ. ευρώ.
Για τη χρήση 2020, η επίδραση των κρατικών μέτρων στήριξης των πληττόμενων επιχειρήσεων λόγω της πανδημίας COVID19, που αφορούσαν υποχρεωτικές εκπτώσεις επί των μηνιαίων μισθωμάτων των εν λόγω επιχειρήσεων, ανήλθε σε μείωση των εσόδων από μισθώματα κατά ποσό 1,48 εκατ. ευρώ.
Για την εξαμηνιαία περίοδο του 2021, η εν λόγω μείωση ανέρχεται σε 5 εκατ., η οποία μετά τις κρατικές αποζημιώσεις διαμορφώνεται τελικά σε 2,3 εκατ. ευρώ.
Ποσοστό τουλάχιστον 30% των Ομολογιών της Δημόσιας Προσφοράς (ήτοι τουλάχιστον 36.000 Ομολογίες σε ενδεχόμενη πλήρη κάλυψη του ΚΟΔ, ήτοι έκδοση 120.000 Ομολογιών) θα διατεθεί για την ικανοποίηση των εγγραφών των Ιδιωτών Επενδυτών, και ποσοστό έως και 70% των Ομολογιών της Δημόσιας Προσφοράς (ήτοι, έως και 84.000 Ομολογίες σε ενδεχόμενη πλήρη κάλυψη του ΚΟΔ, ήτοι έκδοση 120.000 Ομολογιών) θα κατανεμηθεί μεταξύ των Ειδικών Επενδυτών και των Ιδιωτών Επενδυτών.
Οι εκτιμώμενες δαπάνες έκδοσης αναμένεται να ανέλθουν σε 3,8 εκατ. ευρώ.
Ως εκ τούτου, τα καθαρά αντληθησόμενα κεφάλαια, σε περίπτωση πλήρους κάλυψης της Έκδοσης, θα ανέλθουν σε 116,2 εκατ. ευρώ.

Χρήση Αντληθέντων Κεφαλαίων

Ποσό €5,33 εκατ. (συμπεριλαμβανομένων των αναλογούντων τόκων) θα διατεθεί εντός ενενήντα (90) ημερών από την Ημερομηνία Έκδοσης για την ολική αποπληρωμή του από 23.07.2020 ομολογιακού δανείου της Εκδότριας.
Ποσό €12,45 εκατ. θα αξιοποιηθεί για την αποπληρωμή δανεισμού. Αναλυτικότερα, ποσό €6,78 εκατ. (συμπεριλαμβανομένων των αναλογούντων τόκων) θα διατεθεί εντός τριακοσίων εξήντα (360) ημερών από την Ημερομηνία Έκδοσης για την ολική αποπληρωμή του από 21.04.2015 ομολογιακού δανείου της Εκδότριας, και ποσό έως €5,67 εκατ. (συμπεριλαμβανομένων των αναλογούντων τόκων) για τη μερική αποπληρωμή της από 29.07.2014 υπ’ αρίθμ. 45358 Σύμβασης Πίστωσης Ανοιχτού (Αλληλόχρεου) Λογαριασμού συνολικού ανεξόφλητου κεφαλαίου ύψους €9 εκατ. κατά την Ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου.
Το εναπομείναν ποσό, ήτοι έως €98,39 εκατ., θα διατεθεί έως την 31.12.2025 για Πράσινες Επενδύσεις, περιλαμβανομένης της πληρωμής δανειακών υποχρεώσεων που συνδέονται αποκλειστικά με Πράσινες Επενδύσεις κατά τον χρόνο ολοκλήρωσης των σχετικών αποκτήσεων.
Η Εταιρεία στοχεύει στην ενίσχυση και τον εμπλουτισμό του Χαρτοφυλακίου της με υψηλής ποιότητας ακίνητα διαφόρων εμπορικών χρήσεων, καθώς και στην υλοποίηση έργων αξιοποίησης και ανάπλασης ακινήτων σε σύγχρονες και ενεργειακά αποδοτικές εγκαταστάσεις.

Επενδύσεις επί ακινήτων του υφιστάμενου Χαρτοφυλακίου

α) Υπό ανάπτυξη συγκρότημα κτιρίων γραφείων επί των οδών Χειμάρρας 10-12 και Λεωφόρου Αμαρουσίου - Χαλανδρίου στο Μαρούσι (πρώην ακίνητο Kodak) συνολικής επιφάνειας περίπου 49.000 τ.μ. και αναμενόμενης διεθνούς πιστοποίησης κατά LEED, μέσω της εταιρείας THE GRID Α.Ε. (μετοχική σύνθεση: 50% Noval Property, 50% Mavani Holdings Limited του ομίλου Brook Lane Capital). Για το εν λόγω έργο αναμένονται την περίοδο 2022-2025 κεφαλαιουχικές δαπάνες από την THE GRID Α.Ε. ύψους περίπου €48,7 εκατ. (€77,3 εκατ. περιλαμβανομένου και του τιμήματος αγοράς της γης, το οποίο αναμένεται να καταβληθεί μέχρι το τέλος του 2021), το 50% του οποίου, ήτοι €24,4 εκατ. (€38,7 εκατ. συμπεριλαμβανομένης της αναλογίας επί του τιμήματος αγοράς της γης), αντιστοιχεί στην Εταιρεία.
β) Υπό ανάπτυξη αστική ανάπλαση του πρώην βιομηχανικού ακινήτου (αρχικής επιφάνειας 72.500 τ.μ. περίπου) στην οδό Πειραιώς 252, η οποία εντάχθηκε στο καθεστώς Στρατηγικών Επενδύσεων (Νόμος 3894/2010) στο τέλος του 2019, σε μικτές χρήσεις που αναμένεται να περιλαμβάνουν συνδυασμό γραφείων, ξενοδοχείου, κατοικιών, αθλητικών εγκαταστάσεων και λοιπών χρήσεων, με αναμενόμενη διεθνή πιστοποίηση LEED / LEED Neighborhood Development ή BREEAM Communities και κατάλληλης ενεργειακής απόδοσης, έργο για το οποίο αναμένονται κεφαλαιουχικές δαπάνες ύψους περίπου €152 εκατ. την περίοδο 2022-2025.
γ) Ανακατασκευή του κτιρίου στην οδό Αρδηττού στο Μετς, συνολικής επιφάνειας περίπου 3.480 τ.μ. σε κτίριο διαμερισμάτων και γραφείων αναμενόμενης διεθνούς πιστοποίησης κατά LEED ή BREEAM, έργο για το οποίο αναμένονται κεφαλαιουχικές δαπάνες ύψους περίπου €8 εκατ. την περίοδο 2022-2024.
δ) Υπό ανάπτυξη νέο κτίριο γραφείων στο ακίνητο της οδού Χειμάρρας 16 στο Μαρούσι, συνολικής επιφάνειας περίπου 20.175 τ.μ. με αναμενόμενη διεθνή πιστοποίηση κατά LEED, έργο για το οποίο αναμένονται κεφαλαιουχικές δαπάνες ύψους περίπου €22 εκατ. την περίοδο 2022-2025 (για την ανάπτυξη του εν λόγω νέου κτιρίου αποκτήθηκαν τα δύο (2) οικόπεδα επί της οδού Χειμάρρας, στον Δήμο Αμαρουσίου, όπως αυτά αναφέρονται στο σημείο 3.3.3.1. ανωτέρω). ε) Υπό σχεδιασμό μετατροπή πρώην βιομηχανικών ακινήτων συνολικής επιφάνειας 22.200 τ.μ. σε κτίρια logistics κατάλληλης ενεργειακής απόδοσης, έργα για τα οποία εκτιμώνται κεφαλαιουχικές δαπάνες ύψους περίπου €10 εκατ. την περίοδο 2022 – 2024.

Γιώργος Κατικάς
george.katikas@gmail.com
www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης