Τελευταία Νέα
Speculator

Αρνητικά κεφάλαια και μεγάλες οφειλές σε Δημόσιο - ταμεία για την ΕΦΣΥΝ - Τρύπα 600.000 ευρώ

Αρνητικά κεφάλαια και μεγάλες οφειλές σε Δημόσιο - ταμεία για την ΕΦΣΥΝ - Τρύπα 600.000 ευρώ
Μαγική εικόνα λόγω … στήριξης από το Δημόσιο το 2020 - Η προοπτική της φετινής χρονιάς
Σχετικά Άρθρα

Αρνητικά ίδια κεφάλαια και μεγάλες οφειλές προς Δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία συνθέτουν την εικόνα των τελευταίων δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων της Ανεξάρτητα Μέσα Ενημέρωσης, ενώ φαίνεται η επιστρεπτέα προκαταβολή να έχει ενισχύσει το ταμείο.
Θεωρητικά, η εικόνα το 2020 είναι, λόγω συγκυρίας, καλύτερη της πραγματικής, δεδομένου ότι υπήρξαν και οι αναστολές συμβάσεων εργασίας, οι οποίες έσωσαν την παρτίδα, καθώς μειώθηκαν τα έξοδα διοίκησης και διάθεσης κατά 400.000 ευρώ.
Βέβαια, αποτελεί ερώτημα το γεγονός ότι έχουμε ελαφρά αύξηση στα έξοδα διοίκησης, αλλά μεγάλη μείωση στα έξοδα διάθεσης.
Η εταιρεία, με τζίρο 4,991 εκατ. ευρώ, εμφάνισε ζημίες 205 χιλιάδων ευρώ, με τα ίδια κεφάλαιά της να είναι για δεύτερη συνεχόμενη χρήση αρνητικά κατά το ποσό των 211 χιλιάδων ευρώ.
Αυτό την υποχρεώνει να πραγματοποιήσει αύξηση κεφαλαίου, η οποία όμως δεν έχει γίνει.
Η λήψη μέτρων αποκατάστασης των κεφαλαίων ήταν θέμα στην τακτική Γενική Συνέλευση του περασμένου Σεπτεμβρίου, αλλά έκτοτε ουδέν νεότερο…
Είναι βέβαιο ότι θα πάρει μια μικρή ανάσα από την κρατική ενίσχυση για την εισφορά 2% υπέρ ΕΔΟΕΑΠ, σε επίπεδο οφειλών όμως ασφαλιστικούς οργανισμού, όπου θα γίνουν συμψηφισμοί και όχι ρευστότητας.
Βέβαια, η πραγματική εικόνα αποτυπώνεται στις παρατηρήσεις του ορκωτού, οι οποίες, αν ληφθούν υπ’ όψιν, τότε τα κεφάλαια δεν είναι αρνητικά μόνο κατά 211 χιλιάδες ευρώ, αλλά κατά το ποσό των 640 χιλιάδων ευρώ περίπου, χωρίς να υπολογίζονται ποσά από αγωγές που έχουν γίνει σε βάρος της εταιρείας.

Ειδικότερα στην έκθεσή του για τη χρήση 2020 ο ορκωτός αναφέρει

«Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, δεν σχηματίζεται πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία.
Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2020, το συνολικό ύψος της μη σχηματισθείσας πρόβλεψης βάσει του Ν.2112/1920 ανέρχεται σε περίπου ευρώ 218.000 περίπου, με συνέπεια οι προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους να εμφανίζονται ισόποσα μειωμένες, τα ίδια κεφάλαια να εμφανίζονται αυξημένα κατά περίπου ευρώ 218.000 και τα αποτελέσματα χρήσης αυξημένα κατά περίπου 25.000 ευρώ. 
Στις εμπορικές απαιτήσεις από πελάτες περιλαμβάνονται και επισφαλείς-επίδικες απαιτήσεις, συνολικού ποσού ευρώ 249.000 περίπου, για τις οποίες η διενεργηθείσα απομείωση ποσού ευρώ 15.060 υπολείπεται της απαιτούμενης κατά ευρώ 209.000.
Η μη διενέργεια της απαιτούμενης απομείωσης συνιστά παρέκκλιση από τις λογιστικές αρχές, που προβλέπονται από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, με συνέπεια, η αξία των εμπορικών απαιτήσεων από πελάτες, και τα ίδια κεφάλαια να εμφανίζονται αυξημένα κατά ευρώ 209.000 και τα αποτελέσματα της χρήσεως αυξημένα κατά ευρώ 4.000,00. 
Από την επιστολή του νομικού συμβούλου προκύπτει ότι υφίστανται εκκρεμείς αγωγές ποσού € 449.000 κατά της Εταιρείας για προσβολή προσωπικότητας δια του Τύπου, για τις οποίες σύμφωνα με τον νομικό σύμβουλο δεν αποκλείεται η εν μέρει ευδοκίμηση των αγωγών αυτών.
Η εταιρεία δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη στην κλειόμενη χρήση αφού δεν έχει προβεί σε εκτίμηση αυτής της πιθανής υποχρέωσης. Από τον έλεγχό μας δεν κατέστη δυνατόν να αποκτήσουμε επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια σχετικά με την εκτίμηση του ύψους της τυχόν απαιτούμενης πρόβλεψης». 

Το ταμείο και η προοπτική

Αξίζει να σημειωθεί ότι η εταιρεία στο τέλος του 2020 εμφάνιζε ταμείο 478 χιλιάδες ευρώ, αυξημένο κατά 174 χιλιάδες ευρώ σε σχέση με το 2019, γεγονός που προκαλεί εύλογα ερωτηματικά παρά την είσπραξη της επιστρεπτέας προκαταβολής και παρ’ ότι φαίνεται ότι τα διαθέσιμα αυξήθηκαν λόγω της μη καταβολής φόρων και ασφαλιστικών εισφορών.
Οι οφειλές φόρων και ασφαλιστικών εισφορών στο τέλος του 2020 έφτασαν τις 889 χιλιάδες ευρώ από 529 χιλιάδες στο τέλος της προηγούμενης χρήσης.
Είναι σαφές ότι με τις επιδόσεις του 2020 το 2021 φαντάζει ως πάρα πολύ δύσκολη χρονιά ακόμα και αν η εταιρεία αυξήσει τα έσοδά της καθώς καταβάλλει μισθούς και εισφορές που δεν πλήρωνε λόγω αναστολών συμβάσεων κατά την περίοδο Covid και πρέπει να εξυπηρετήσει προηγούμενες υποχρεώσεις.
Μάλιστα, αποτελεί ένα ερώτημα με τι τρόπο εξασφαλίζει την έστω και με προβλήματα λειτουργία της μια εταιρεία με αρνητικό κεφάλαιο αλλά κυρίως ζημιογόνα αποτελέσματα.
Πιθανώς να γίνονται και θαύματα όπως για παράδειγμα το γεγονός ότι αν εξαιρεθούν απαιτήσεις κατά τον ορκωτό που είναι ανεπίδεκτες είσπραξης καταφέρνει να έχει μέσο όρο είσπραξης απαιτήσεων το δίμηνο όταν οι διαφημιστικές πληρώνουν με πολύμηνη καθυστέρηση σε αρκετές περιπτώσεις.
Σημειωτέον ότι η ΕΦΣΥΝ (Ανεξάρτητα Μέσα Ενημέρωσης) συντάσσει οικονομικές καταστάσεις ως μικρή οντότητα, γεγονός που σημαίνει ότι οι πληροφορίες που παρέχονται είναι περιορισμένες, ενώ και ο ορκωτός δείχνει απολύτως χαλαρός, καθώς δεν κάνει καμία αναφορά στο ενδεχόμενο η εταιρεία να αντιμετωπίσει πρόβλημα να συνεχίσει τη δραστηριότητά της.
Εκτός κι αν για τον ορκωτό η χρηματοοικονομική εικόνα της εταιρείας του εμπνέει την πεποίθηση ότι δεν υπάρχει θέμα going concern, παρ’ ότι δεν υπάρχει εμφανώς τουλάχιστον μέτοχος για να ενισχύσει την κεφαλαιακή της θέση.

Νίκος Καρούτζος
Nkaroutzos@gmail.com
www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης

`
Κλείσιμο
Advertisement