Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

Costamare: Τι αποφάσισε η ετήσια Γενική Συνέλευση

tags :
Costamare: Τι αποφάσισε η ετήσια Γενική Συνέλευση
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023
Σχετικά Άρθρα
Στη Λευκωσία, στις 25 Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17.00 μ.μ., στο εγγεγραμμένο γραφείο της εταιρείας Costamare Participations PLC (η «Εταιρεία») επί της οδού Σαν Σουσί 28, 1ος όροφος, γραφείο 101Α, 2003, Κύπρος, συνήλθε η Ετήσια Γενική Συνέλευση, κατόπιν της από 1 Σεπτεμβρίου 2023 ειδοποίησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
Παρέστη ο μοναδικός μέτοχος της Εταιρείας με δικαίωμα ψήφου COSTAMARE INC., κάτοχος 29.960 συνήθων μετοχών, που εκπροσωπούν ποσοστό 100% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας και επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως αποφασίστηκαν ομόφωνα με ποσοστό απαρτίας και πλειοψηφίας 100% τα εξής:

Θέμα 1: Υποβολή προς συζήτηση των Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2022 (01.01.2022 έως 31.12.2022), καθώς και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
Η Γενική Συνέλευση ενημερώθηκε σχετικά με τις ενοποιημένες και εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2022 (01.01.2022 έως 31.12.2022), καθώς και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

Θέμα 2: Υποβολή προς συζήτηση της έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Διοικητικών Συμβούλων σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ελληνικού νόμου 4706/2020.
Η Γενική Συνέλευση ενημερώθηκε σχετικά με την Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Διοικητικών Συμβούλων σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ελληνικού νόμου 4706/2020 και τις σχετικές οδηγίες της Ελληνικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, που τυγχάνουν εφαρμογής στην Εταιρεία λόγω της εισαγωγής των ομολογιών της στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
Θέμα 3: Υποβολή προς συζήτηση της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για το έτος που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2022.
Η Γενική Συνέλευση ενημερώθηκε από τον Πρόεδρο για την Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για το έτος που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2022.

Θέμα 4: Υποβολή προς συζήτηση της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων για το έτος που έληξε 31 Δεκέμβριου 2022.
Η Γενική Συνέλευση ενημερώθηκε από τον Πρόεδρο για την Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων για το έτος που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2022.

Θέμα 5: Υποβολή προς συζήτηση και παροχή συμβουλευτικής ψήφου επί της Ετήσιας Έκθεσης Αποδοχών για το έτος που έληξε 31 Δεκέμβριου 2022.
Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε, με συμβουλευτική ψήφο, την Ετήσια Έκθεση Αποδοχών για το έτος που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2022, την οποία κατήρτισε η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 9β της Οδηγίας 2007/36/ΕΚ, όπως έχει ενσωματωθεί στο κυπριακό δίκαιο, και η οποία περιέχει επισκόπηση των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας.

Θέμα 6: Επαναδιορισμός Ορκωτών Ελεγκτών και καθορισμός της αμοιβής τους.
Η Γενική Συνέλευση κατόπιν σχετικής πρότασης του Προέδρου, επανεξέλεξε για τον έλεγχο της χρήσεως 2023 (1 Ιανουαρίου 2023 – 31 Δεκεμβρίου 2023) την ελεγκτική εταιρία ERNST & YOUNG CYPRUS LIMITED (Α.Μ. ΣΕΛΚ Ε146/Α/2013) ως Ορκωτό Ελεγκτή της Εταιρείας μέχρι την επόμενη Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας και αποφάσισε η αμοιβή τους να καθοριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Θέμα 7: Εκλογή Διοικητικών Συμβούλων της Εταιρείας σε συνέχεια της λήξης της θητείας των Μελών Κατηγορίας ΙΙΙ, κυρίου Γρηγόρη Ζήκου και κυρίας Λώρας Στυλιανού.
Η Γενική Συνέλευση σε συνέχεια της λήξης της θητείας των Διοικητικών Συμβούλων, Μελών Κατηγορίας ΙΙΙ, κυρίου Γρηγόρη Ζίκου και κυρίας Λώρας Στυλιανού, επαναδιόρισε, σε συνέχεια σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας (η οποία διεπίστωσε την πλήρωση των κριτηρίων καταλληλότητας του ελληνικού νόμου 4706/2020, τον οποίο εφαρμόζει η Εταιρεία λόγω της εισαγωγής των ομολογιών της στο Χρηματιστήριο Αθηνών, της Πολιτικής Καταλληλότητας του Διοικητικού Συμβουλίου, της Απόφασης ΔΣ ΕΚ 60/18.9.2020 «Κατευθυντήριες γραμμές για την Πολιτική Καταλληλότητας του άρθρου 3 του ν. 4706/2020», του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας και του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία, με τις αποκλίσεις που περιλαμβάνονται στην ετήσια δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης της Εταιρείας) τους κ.κ. Γρηγόρη Ζήκο και Λώρα Στυλιανού ως Διοικητικούς Συμβούλους της Εταιρείας.
Η θητεία των νέων Διοικητικών Συμβούλων αρχίζει από την ημέρα της εκλογής τους και είναι τριετής.

Θέμα 8: Λήψη απόφασης σχετικά με το είδος της Επιτροπής Ελέγχου, τη θητεία, τον αριθμό́ και τις ιδιότητες των μελών της.
Η Γενική Συνέλευση, σε συνέχεια της λήξης της θητείας της Επιτροπής Ελέγχου και σύμφωνα με τις προβλέψεις των ελληνικών νόμων 4706/2020 και 4449/2017, τους οποίους εφαρμόζει η Εταιρεία λόγω της εισαγωγής των ομολογιών της στο Χρηματιστήριο Αθηνών, επανακαθόρισε το είδος της Επιτροπής Ελέγχου ως Επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου αποτελούμενης από τρία (3) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκ των οποίων δύο (2) μέλη της να είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του ελληνικού νόμου 4706/2020, τα προβλεπόμενα στην Πολιτική Καταλληλότητας 3 της Εταιρείας, την Απόφαση ΔΣ ΕΚ 60/18.9.2020 «Κατευθυντήριες γραμμές για την Πολιτική Καταλληλότητας του άρθρου 3 του ν. 4706/2020», τον Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας και τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία κατά τα ανωτέρω, και ένα (1) μέλος της να είναι μη εκτελεστικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Επίσης, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε η θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου να είναι ετήσια, και να παρατείνεται έως τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης. Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου ως Επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου θα οριστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο και ο Πρόεδρος της θα οριστεί από τα μέλη της σύμφωνα με το νόμο.

Θέμα 9: Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό της αμοιβής των Διοικητικών Συμβούλων.
Η Γενική Συνέλευση κατόπιν εισήγησης του Προέδρου ενέκρινε την παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό της αμοιβής των Διοικητικών Συμβούλων.

Σε συνέχεια της λήξης της θητείας της Επιτροπής Ελέγχου και της από 25 Σεπτεμβρίου 2023 Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, η οποία επανακαθόρισε, σύμφωνα με τις προβλέψεις των ελληνικών νόμων 4706/2020 και 4449/2017, τους οποίους εφαρμόζει η Εταιρεία λόγω της εισαγωγής των ομολογιών της στο Χρηματιστήριο Αθηνών, το είδος της Επιτροπής Ελέγχου ως Επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου αποτελούμενης από τρία (3) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκ των οποίων δύο (2) μέλη της να είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (σύμφωνα με τα κριτήρια ανεξαρτησίας του ελληνικού νόμου 4706/2020, της Πολιτικής Καταλληλότητας του Διοικητικού Συμβουλίου, της Απόφασης ΔΣ ΕΚ 60/18.9.2020 «Κατευθυντήριες γραμμές για την Πολιτική Καταλληλότητας του άρθρου 3 του ν. 4706/2020», του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας και του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία, με τις αποκλίσεις που προβλέπονται στην ετήσια δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης της Εταιρείας) και ένα (1) μέλος της να είναι μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, καθώς και καθόρισε τη θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου ως ετήσια, αρχόμενη από την ημέρα της εκλογής τους, και παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά την από 25 Σεπτεμβρίου 2023 συνεδρία του επανεξέλεξε τα ακόλουθα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου:

1. Ηλίας Αγαπίου του Αντωνίου, Μέλοςανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Γεώργιος Ράλλης του Ανδρέα-Ιάσωνα, Μέλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Λώρα Στυλιανού του Στυλιανού, Μέλος, μη εκτελεστικό μέλος Διοικητικού Συμβουλίου.

Τα εκλεγέντα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πληρούν ατομικά και συλλογικά τις προϋποθέσεις του νόμου του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει, ήτοι (α) όλα τα μέλη της Επιτροπής διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, (β) δυο εκ των τριών μελών της, ήτοι οι κύριοι Ηλίας Αγαπίου και Γεώργιος Ράλλης, είναι ανεξάρτητα 2 σύμφωνα με τα κριτήρια ανεξαρτησίας του ελληνικού νόμου 4706/2020, της Πολιτικής Καταλληλότητας του Διοικητικού Συμβουλίου, της Απόφασης ΔΣ ΕΚ 60/18.9.2020 «Κατευθυντήριες γραμμές για την Πολιτική Καταλληλότητας του άρθρου 3 του ν. 4706/2020», του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας και του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία, με τις αποκλίσεις που προβλέπονται στην ετήσια δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης της Εταιρείας κατά τα ανωτέρω, και κατά συνέπεια η πλειονότητα των μελών της Επιτροπής Ελέγχου είναι ανεξάρτητα, και (γ) τουλάχιστον ένα μέλος, ο κύριος Ηλίας Αγαπίου, διαθέτει και επαρκή γνώση στην ελεγκτική ή λογιστική και παρίσταται στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου που αφορούν στην έγκριση των οικονομικών καταστάσεων. Επιπλέον, με την εκλογή της κυρίας Λώρας Στυλιανού ως μέλους της Επιτροπής πληρούνται και τα κριτήρια διαφοροποίησης στο βαθμό που αφορούν την επαρκή εκπροσώπηση ανά φύλο.
Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου συνήλθαν και εξέλεξαν ως Πρόεδρό της τον κύριο Ηλία Αγαπίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και αατόπιν αυτού, η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

1. Ηλίας Αγαπίου του Αντωνίου, Πρόεδρος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Γεώργιος Ράλλης του Ανδρέα-Ιάσωνα, Μέλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Λώρα Στυλιανού του Στυλιανού, Μέλος, μη εκτελεστικό μέλος Διοικητικού Συμβουλίου. Επίσης, σε συνέχεια της λήξης της θητείας της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων και της επανεκλογής της κυρίας Λώρας Στυλιανού ως Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου από την Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας της που έλαβε χώρα την 25 Σεπτεμβρίου 2023, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας επανεξέλεξε κατά την από 25 Σεπτεμβρίου 2023 συνεδρία του τα ακόλουθα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ως μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων: (α) Λώρα Στυλιανού του Στυλιανού, Μέλος Κατηγορίας ΙΙΙ και Μη Εκτελεστικό μέλος, (β) Ηλίας Αγαπίου του Αντωνίου, Μέλος Κατηγορίας ΙΙ και Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος και (γ) Γεώργιος Ράλλης του Ανδρέα – Ιάσωνα, Μέλος Κατηγορίας Ι και Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος.

Η θητεία των μελών της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων είναι ετήσια, αρχόμενη από την ημέρα της εκλογής τους και παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να 3 συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης. Τα μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων πληρούν τα ατομικά και συλλογικά κριτήρια καταλληλότητας του ελληνικού νόμου 4706/2020, της Πολιτικής Καταλληλότητας και του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία, καθώς είναι στο σύνολό τους Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ενώ δύο μέλη, οι κύριοι Γεώργιος Ράλλης και Ηλίας Αγαπίου, πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας του ελληνικού νόμου 4706/2020, της Πολιτικής Καταλληλότητας του Διοικητικού Συμβουλίου, της Απόφασης ΔΣ ΕΚ 60/18.9.2020 «Κατευθυντήριες γραμμές για την Πολιτική Καταλληλότητας του άρθρου 3 του ν. 4706/2020», του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας και του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία, με τις αποκλίσεις που προβλέπονται στην ετήσια δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης της Εταιρείας). Επιπλέον, με την συμμετοχή της κυρίας Λώρας Στυλιανού ως μέλους της Επιτροπής πληρούνται και τα κριτήρια διαφοροποίησης στο βαθμό που αφορούν την επαρκή εκπροσώπηση ανά φύλο. Η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων συνήλθε και συγκροτήθηκε σε σώμα αυθημερόν ως ακολούθως, εκλέγοντας ως Πρόεδρό της τον κ. Γεώργιο Ράλλη του Ανδρέα – Ιάσωνα, Μέλος Κατηγορίας Ι και Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος:

1. Γεώργιος Ράλλης του Ανδρέα-Ιάσωνα, Πρόεδρος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Λώρα Στυλιανού του Στυλιανού, Μέλος, μη εκτελεστικό μέλος Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Ηλίας Αγαπίου του Αντωνίου, Μέλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Διοικητικού Συμβουλίου.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης