Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

Attica Group: Σε δίκαιο εύρος το τίμημα της Δημόσιας Πρότασης της Πειραιώς

Attica Group: Σε δίκαιο εύρος το τίμημα της Δημόσιας Πρότασης της Πειραιώς
Η Αιτιολογημένη Γνώμη του Δ.Σ. επί της υποχρεωτικής Δημόσιας Πρότασης της Τράπεζας Πειραιώς
Την αιτιολογημένη γνώμη του σχετικά με την υποχρεωτική δημόσιας πρόταση της Τράπεζας Πειραιώς προς τους μετόχους της Attica Group εκφράζει με ανακοίνωσή του το διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας.
Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Αttica Group, λαμβάνοντας υπόψιν τα ανωτέρω διατυπώνει την άποψή του σχετικά με τη Δημόσια Πρόταση ως ακολούθως:

Α. Η επιχειρηματική στρατηγική της Τράπεζας Πειραιώς βασίζεται στον υφιστάμενο επιχειρηματικό σχεδιασμό της Αttica Group.
Β. Η Δημόσια Πρόταση δεν αναμένεται να έχει επιπτώσεις στις εργασιακές σχέσεις ή στον αριθμό των εργαζομένων στην Εταιρεία, στο βαθμό που δεν επέλθουν σημαντικές μεταβολές στις υφιστάμενες συνθήκες της αγοράς και της οικονομίας.
Γ. Το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα του 1,855 Ευρώ ανά μετοχή πληροί τις προϋποθέσεις που τίθενται στο άρθρο 9 παρ. 4 του Νόμου, και βρίσκεται εντός των ορίων του Εύρους Αξίας ανά μετοχή που αναφέρεται στην Έκθεση του Χρηματοοικονομικού Συμβούλου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο επισημαίνει περαιτέρω ότι, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της MIG, στις 13.12.2022 η MIG απεδέχθη πρόταση της «STRIX Holdings L.P.», ομολογιούχο – κάτοχο του συνόλου των ομολογιών α) του από 14.05.2021 κοινού ομολογιακού δανείου έκδοσης της MIG και β) του από 31.07.2017 μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου έκδοσης της MIG, για την ανταλλαγή του συνόλου των ως άνω ομολογιών κυριότητός της και έκδοσης της MIG, με το σύνολο της άμεσης και έμμεσης συμμετοχής της MIG στην Εταιρεία, ήτοι 171.313.683 μετοχών που αντιστοιχούν σε ποσοστό 79,38% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.
Η μετ’ αναβολής Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της MIG που πραγματοποιήθηκε την 03.03.2023 ενέκρινε τη διάθεση της συνολικής (άμεσης και έμμεσης) συμμετοχής της MIG στην ATTICA προς την «STRIX Holdings L.P.» με αντάλλαγμα τη μεταβίβαση προς την MIG του συνόλου των ομολογιακών δανείων εκδόσεώς της (ανεξόφλητου υπολοίπου €443,8 εκατ.), σύμφωνα με το άρθρο 23 του Ν. 4706/2020.
Στις 6.3.2023, η MIG ανακοίνωσε ότι την 5.3.2023 έγινε αποδέκτης αιτήματος του Προτείνοντος (υπό την ιδιότητά του ως μετόχου της), να εξετασθεί, εφόσον δεν συντρέχουν λόγοι επίσπευσης για την προστασία του εταιρικού συμφέροντος, προς προστασίαν του κύρους της διαδικασίας και των αποφάσεων το ενδεχόμενο αναμονής στην κατάρτιση της μεταβίβασης μέχρις ότου ληφθεί και η αιτηθείσα από τον Προτείνοντα έγκριση της απόκτησης ελέγχου επί της MIG από την Επιτροπή Ανταγωνισμού· κατόπιν της έγκρισης αυτής ο Προτείνων θα καταστεί ελέγχων της MIG και θα μπορεί να εφαρμοσθεί νόμιμα επί της συναλλαγής η εγκριτική διαδικασία των άρθρων 99 επ. του Ν. 4548/2018.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της MIG αποφάσισε να αποδεχθεί το αίτημα του Προτείνοντος, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στη σχετική ανακοίνωση.
Σύμφωνα με το Πληροφοριακό Δελτίο της Δημόσιας Πρότασης, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της συναλλαγής, η «STRIX Holdings L.P.» θα καταστεί υπόχρεη σύμφωνα με το Νόμο προς υποβολή υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης