Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

Aegean: Τη μείωση κεφαλαίου κατά 13,52 εκατ. ευρώ για συμψηφισμό ζημιών ενέκρινε η Γενική Συνέλευση

Aegean: Τη μείωση κεφαλαίου κατά 13,52 εκατ. ευρώ για συμψηφισμό ζημιών ενέκρινε η Γενική Συνέλευση
Σε μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου προκειμένου να συμψηφίσει ζημιές προχωρά η Aegean
Σχετικά Άρθρα
Τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των €13.525.065, ήτοι από €58.608.615 σε €45.083.550, η οποία πρόκειται να πραγματοποιηθεί με μείωση της ονομαστικής αξίας του συνόλου των 90.167.100 μετοχών της Εταιρείας από €0,65 Ευρώ σε €0,50 Ευρώ, με συμψηφισμό ισόποσων συσσωρευμένων ζημιών παρελθουσών χρήσεων, η οποία έχει ως σκοπό την απόσβεση
ισόποσων ζημιών παρελθουσών χρήσεων, ενέκρινε η Γενική Συνέλευση μετόχων της Aegean η ποία πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 7 Ιουλίου, αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα.
Επιπλέον, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας, κατ’ αναλογία των ανωτέρω, με την προσθήκη της παρακάτω παραγράφου στο
τέλος του άρθρου 3 παρ. 1:
«Με την από 07.07.2022 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας μειώθηκε κατά το ποσό των δέκα τριών εκατομμυρίων πεντακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων και εξήντα πέντε (13.525.065) Ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας του συνόλου των μετοχών της Εταιρίας κατά το ποσό των δέκα πέντε λεπτών του Ευρώ (€0,15), ήτοι από εξήντα πέντε λεπτά του Ευρώ (€0,65) σε πενήντα λεπτά του Ευρώ (€0,50), με συμψηφισμό ισόποσων συσσωρευμένων ζημιών παρελθουσών χρήσεων. Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε σαράντα πέντε εκατομμύρια ογδόντα τρεις χιλιάδες πεντακόσια πενήντα Ευρώ (€45.083.550) και διαιρείται σε ενενήντα εκατομμύρια εκατόν εξήντα επτά χιλιάδες και εκατό (90.167.100) κοινές, ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πενήντα λεπτών του Ευρώ (€0,50) η καθεμία», αναφέρεται στην εταιρική ανακοίνωση.
Η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε επίσης τον συμψηφισμό ποσού ύψους €42.143.642,36 από τον λογαριασμό «Υπέρ το άρτιον» της Εταιρείας με ισόποσες συσσωρευμένες ζημίες παρελθουσών χρήσεων, σύμφωνα με το άρθρο 35 παρ. 3 Ν. 4548/2018. Ο ως άνω προτεινόμενος συμψηφισμός αποσκοπεί στην παροχή ουσιαστικότερης απεικόνισης της χρηματοοικονομικής θέσης της Εταιρείας προς τους μετόχους και λοιπούς επενδυτές της Εταιρείας καθώς, σε συνδυασμό με τον συντελούμενο δια της μείωσης μετοχικού κεφαλαίου συμψηφισμό υπό το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, επέρχεται πλήρης απόσβεση των ζημιών παρελθουσών χρήσεων της Εταιρείας. Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εξουσιοδοτήθηκε όπως προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια κρίνεται αναγκαία και σκόπιμη για την υλοποίηση της ως άνω απόφασης.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης

Advertisement -->