Τελευταία Νέα
Speculator

Το παρασκήνιο αναδιάρθρωσης των δανείων του Ιατρικού Αθηνών μέσω Ταμείου Εγγυοδοσίας

Το παρασκήνιο αναδιάρθρωσης των δανείων του Ιατρικού Αθηνών μέσω Ταμείου Εγγυοδοσίας

Τα 37 εκ ευρώ με κρατικές εγγυήσεις, η αποπληρωμή 17 εκ ευρώ του ομολογιακού και η νέα αναδιάρθρωση

Σχετικά Άρθρα

Η βροχή ομολογιακών δανείων με κρατικές εγγυήσεις ύψους λειτούργησε καταλυτικά για το Ιατρικό Αθηνών το οποίο μόλις στο τέλος Σεπτεμβρίου του 2021 υπέγραψε μια ακόμα αναδιάρθρωση επί των πολλαπλώς αναδιαρθρωμένων δανείων κατά το παρελθόν.
Ειδικότερα το ιατρικό Αθηνών έλαβε ομολογιακά δάνεια το τελευταίο έτος μέσω του Ταμείου Εγγυοδοσίας συνολικού ύψους 37 εκ ευρώ ενώ την ίδια στιγμή ήταν στον «αέρα» ο προηγούμενος ομολογιακός δανεισμός του.

Η … ανάλυση της εγγυοδοσίας


Πιο αναλυτικά τον Ιανουάριο 2021, η Διοίκηση προχώρησε στην υπογραφή Προγράμματος Έκδοσης Κοινού Ομολογιακού Δανείου ύψους € 7.000 χιλ. που ανέλαβε την υποχρέωση να καλύψει η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., για την κάλυψη κεφαλαίου κίνησης στο πλαίσιο του Ταμείου Εγγυοδοσίας. Η διάρκεια του δανείου ορίσθηκε σε πενήντα επτά μήνες (57) με λήξη τον Σεπτέμβριο 2025. Το επιτόκιο προσδιορίστηκε σε Euribor 6μήνου πλέον περιθωρίου 2.75% σε ετήσια βάση. Η πρώτη δόση αποπληρωμής με βάση το πρόγραμμα του ομολογιακού δανείου θα λάβει χώρα την 30/09/2021 και ως εκ τούτου, ποσό € 1.400 χιλ. έχει ταξινομηθεί στις βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις. Δεν αναφέρεται αν καταβλήθηκε η δόση στις οικονομικές καταστάσεις καθώς δημοσιεύτηκαν την ημέρα καταβολής της δόσης.
Την 27η Σεπτεμβρίου 2021, υπέγραψε σύμβαση Προγράμματος Έκδοσης Κοινού Ομολογιακού Δανείου ύψους € 2.500 χιλ. που ανέλαβε την υποχρέωση να καλύψει η ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε., για την κάλυψη κεφαλαίου κίνησης στο πλαίσιο του Ταμείου Εγγυοδοσίας.
Την 28/08/2020, υπέγραψε κοινό ομολογιακό ύψους € 15.000 χιλ. που ανέλαβε την υποχρέωση να καλύψει η ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε., για την κάλυψη κεφαλαίου κίνησης στο πλαίσιο του Ταμείου Εγγυοδοσίας. Η διάρκεια του δανείου ορίσθηκε πενταετής (5) με λήξη τον Οκτώβριο 2025. Το επιτόκιο προσδιορίστηκε σε Euribor 6μήνου πλέον περιθωρίου 1,9% σε ετήσια βάση.
Την 21/09/2020 υπέγραψε κοινό ομολογιακό δάνειο € 12.500 χιλ., που ανέλαβε την υποχρέωση να καλύψει η ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε., για την κάλυψη κεφαλαίου κίνησης στο πλαίσιο του Ταμείου Εγγυοδοσίας. Η διάρκεια του δανείου ορίσθηκε πενταετής (5), με λήξη τον Σεπτέμβριο 2025. Η πρώτη δόση ποσού € 1.375 χιλ. του ομολογιακού δανείου αποπληρώθηκε στις 24/09/2021.

Η μόνιμη ανοχή


Βέβαια την ώρα που ελάμβανε τα δάνεια μέσω του Ταμείου Εγγυοδοσίας δεν τηρούσε τους όρους ομολογιακού δανείου που έρχεται από το 2012 και το οποίο είχε συνάψει με τις τράπεζες αλλά λάμβανε συνεχώς ανοχή.
Η Ιατρικό μάλιστα είχε το 2017 υπογράψει αναδιάρθρωση του συγκεκριμένου δανείου στο τελευταίο τρίμηνο του 2017 αλλά στο τέλος του ιδίου έτους δεν τηρούσε τους όρους του δανείου. Δεν τις τους τηρούσε ούτε στο τέλος του 2018 αλλά παρ όλα αυτά στις 27 Δεκεμβρίου 2018, οι πιστώτριες τράπεζες παρείχαν την συναίνεση τους για την άρση της υποχρέωσης τήρησης των παραπάνω περιοριστικών δανειακών όρων έως και την 31 Δεκεμβρίου 2019.
Έτσι φτάσαμε την 10/06/2020, η Διοίκηση της Εταιρείας έλαβε την έγγραφη συγκατάθεση των πιστωτριών τραπεζών για την τροποποίηση ορισμένων όρων του από 12/7/2012 Προγράμματος Εκδόσεως Κοινού Ομολογιακού Δανείου, ονομαστικής αξίας € 164.000 χιλ. εμπραγμάτως εξασφαλισμένου. Στους όρους τροποποίησης συμπεριλαμβάνονταν η αποπληρωμή συνολικού κεφαλαίου ύψους €12.000 χιλ. εντός του 2020 και η μετάθεση της αποπληρωμής του συνολικού εναπομένοντος ποσού τον Ιούλιο 2021.

Πλήρωσε τα μισά


Η Εταιρεία στις 5 Ιουλίου 2021 κατέβαλε για την αποπληρωμή κεφαλαίου το ποσό των € 5.000 χιλ. και με την πρόσθετη πράξη τροποποίησης έλαβε παράταση για την αποπληρωμή του υπολοίπου κεφαλαίου την 5η Οκτωβρίου 2021.
Από ότι φαίνεται όμως τα 5 εκ ευρώ δεν πληρώθηκαν καθώς την 24η Σεπτεμβρίου 2021, ολοκληρώθηκε η αναδιάρθρωση του του ομολογιακού με την υπογραφή των σχετικών συμβατικών εγγράφων. Ειδικότερα, υπεγράφη, νέα σύμβαση Κοινού εμπραγμάτως εξασφαλισμένου Ομολογιακού Δανείου συνολικής ονομαστικής αξίας € 100.290 χιλ. με την συμμέτοχη των πιστωτριών τραπεζών.
Οι όροι του νέου ομολογιακού δανείου προβλέπουν μεταξύ άλλων:
• περιθώριο 3,10% (έναντι 3,25% του προηγούμενου ομολογιακού δανείου), με δυνατότητα περαιτέρω μείωσης υπό προϋποθέσεις που σχετίζονται με την τήρηση δεικτών
• αποπληρωμή του κεφαλαίου σε εξαμηνιαίες δόσεις με ημερομηνία λήξης τον Ιανουάριο 2026 και δυνατότητα παράτασης για δύο έτη
• την τήρηση χρηματοοικονομικών δεικτών σε ενοποιημένη βάση σε κάθε ημερομηνία αναφοράς των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Εξαμηνιαίων και Ετήσιων), και
• την τήρηση περιοριστικών δανειακών όρων ανάμεσα στους οποίους περιλαμβάνονται, η τήρηση ελαχίστου ποσού εκχώρησης εμπορικών απαιτήσεων για την εξασφάλιση του εν λόγω δανείου καθώς και η απρόσκοπτη καταβολή των οφειλών του Ομίλου στους προμηθευτές του και το Ελληνικό Δημόσιο.
Όπως μπορεί να γίνει αντιληπτό μετά ήλθε ο από μηχανής Θεός του δημοσίου που ουσιαστικά εγγυήθηκε δάνεια μέσω των οποίων αποπληρώθηκε ένα δάνειο που βρισκόταν στον «αέρα» και παράλληλα το Ιατρικό έλαβε και πρόσθετη ρευστότητα και κατέληξε με καθυστέρηση να ολοκληρωθεί η αναδιάρθρωση. Αν κάποιος βέβαια μελετήσει τους όρους του Ταμείου Εγγυοδοσίας θα διαπιστώσει μια ακροβασία ώστε να ληφθούν τα δάνεια του Ταμείου Εγγυοδοσίας και οι τράπεζες να καλύψουν τις δικές τους απαιτήσεις. Με το γράμμα του νόμου φαίνεται ότι όλα έγιναν με βάση τις προϋποθέσεις ένταξης στο Ταμείο Εγγυοδοσίας αλλά αυτό δεν θα συνέβαινε αν δεν υπήρχαν τα συνεχή waivers των τραπεζών οι οποίες εισέπραξαν ουσιαστικά με έμμεσο τρόπο μέσω του Ταμείου Εγγυοδοσίας 17 εκ ευρώ μειώνοντας την δική τους έκθεση.
Πάντως παρά τις δυσκολίες που φαίνεται να αντιμετωπίζει το Ιατρικό οι αμοιβές ΔΣ και διευθυντικών στελεχών συνεχίζουν να αυξάνονται και έτσι στο εξάμηνο του 2021 ανήλθαν σε 2,5 εκ ευρώ από 2,15 εκ ευρώ περίπου στο εξάμηνο του 2020.

Νίκος Καρούτζος
nkaroutzos@gmail.com
www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης

`
Κλείσιμο
Advertisement