Ιασώ: Στις 2/9 η Γενική Συνέλευση για stock option plan

Ιασώ: Στις 2/9 η Γενική Συνέλευση για stock option plan
Ιασώ: Στις 2 Σεπτεμβρίου η Γενική Συνέλευση για stock option plan
Τακτική Γενική Συνέλευση για το Ιασώ στις 2 Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία της Εταιρίας που βρίσκονται στο Μαρούσι – Αττικής και επί της Λεωφ. Κηφισίας 37-39 (Ισόγειο – Νέα Αίθουσα Εκδηλώσεων).

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων (ενοποιημένων και μη ενοποιημένων) της εταιρικής χρήσης 2019 (01.01.2019- 31.12.2019), της επ’ αυτών Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή.
2. Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου.
3. Έγκριση του πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων και της διανομής μερίσματος για τη χρήση 2019.
4. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2019.
5. Απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2019.
6. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών (τακτικού και αναπληρωματικού) για τον έλεγχο της χρήσης 2020 και καθορισμός της αμοιβής τους.
7. Τροποποίηση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρίας.
8. Υποβολή της Έκθεσης Αποδοχών για τη χρήση 2019.
9. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου να θεσπίσει πρόγραμμα διάθεσης μετοχών σε διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης  απόκτησης μετοχών (stock option), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 113 παρ. 4 του ν. 4548/2018.
10. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 98 ν. 4548/2018 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρίας για τη συμμετοχή τους στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιριών που είναι συνδεδεμένες με την Εταιρία, καθώς και για τη δυνατότητα να συμμετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιριών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς με την Εταιρία σκοπούς.
11. Λοιπές Ανακοινώσεις.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS