Τι πρέπει να προσέξουν ελεύθεροι επαγγελματίες και εργοδότες για τις εκπτώσεις στις ασφαλιστικές εισφορές

Τι πρέπει να προσέξουν ελεύθεροι επαγγελματίες και εργοδότες για τις εκπτώσεις στις ασφαλιστικές εισφορές
Οκτώ βήματα προκειμένου εργοδότες επιχειρήσεων που έχει παυθεί η λειτουργία τους ή έχουν πληγεί από το κορωνοϊό, να τακτοποιήσουν τις οφειλές τους σε μεταγενέστερο χρόνο στα ασφαλιστικά ταμεία, δίνει η εγκύκλιος του ΕΦΚΑ
Οκτώ βήματα προκειμένου εργοδότες επιχειρήσεων που έχει παυθεί η λειτουργία τους ή έχουν πληγεί από το κορωνοϊό, να τακτοποιήσουν τις οφειλές τους σε μεταγενέστερο χρόνο στα ασφαλιστικά ταμεία, δίνει αναλυτική εγκύκλιος του ΕΦΚΑ.
Συγκεκριμένα προβλέπει:
1. Στους αυτοτελώς απασχολούμενους και τους ελεύθερους επαγγελματίες, εφόσον καταβάλλουν τις τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές περιόδου απασχόλησης Φεβρουαρίου και Μαρτίου έτους 2020 εντός της προθεσμίας, παρέχεται η δυνατότητα καταβολής μειωμένων εισφορών κατά 25% επί του συνολικού ποσού που αντιστοιχεί στην ασφαλιστική κατηγορία επιλογής ή κατάταξης τους, επιμεριζόμενη αναλογικά σε κάθε κλάδο.
Προκειμένου τα ανωτέρω πρόσωπα να υπαχθούν στη ρύθμιση, για τις εισφορές Φεβρουαρίου 2020 πρέπει να έχουν εξοφλήσει τις ασφαλιστικές εισφορές περιόδου απασχόλησης Ιανουαρίου 2020 ή να τις εξοφλήσουν μέχρι και την ημερομηνία καταβολής των εισφορών Φεβρουαρίου 2020, χωρίς απαλλαγή στην περίπτωση αυτή από προσαυξήσεις λόγω εκπρόθεσμης καταβολής.
Για τις εισφορές Μαρτίου 2020 πρέπει να έχουν εξοφληθεί επιπλέον και οι εισφορές Φεβρουαρίου 2020, χωρίς την ανωτέρω έκπτωση, μέχρι και την ημερομηνία καταβολής των εισφορών Μαρτίου 2020, χωρίς απαλλαγή στην περίπτωση αυτή από προσαυξήσεις λόγω εκπρόθεσμης καταβολής.
2. Η μείωση ανωτέρω αφορά στις τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές για το σύνολο των κλάδων ασφάλισης (κύριας ασφάλισης, υγειονομικής περίθαλψης, επικουρικής ασφάλισης, εφάπαξ παροχής), καθώς και την εισφορά  υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας υπέρ των Αυτοτελώς και Ανεξάρτητα Απασχολούμενων του ΟΑΕΔ.
3. Η μείωση της παρ. 1 εφαρμόζεται και:
   α. στις περιπτώσεις ασφαλισμένων της παρ. 1 που έχουν επιλέξει την ειδική ασφαλιστική κατηγορία ως νέοι επαγγελματίες.
   β. στις περιπτώσεις γυναικών ασφαλισμένων της παρ. 1 που δικαιούνται μείωση της εισφοράς της κύριας ασφάλισης.  
4. Στους δικηγόρους, η παρακράτηση επί των γραμματίων προείσπραξης για τους μήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο 2020 που υπερβαίνει την μηνιαία εισφορά που προκύπτει, το επιπλέον ποσό συμψηφίζεται με την ετήσια ασφαλιστική οφειλή.
5. Η μείωση της παρ. 1 δεν εφαρμόζεται:
  α. σε περιπτώσεις που για την ασκούμενη δραστηριότητα προκύπτει, βάσει γενικών, ειδικών ή καταστατικών διατάξεων, προαιρετική, και όχι υποχρεωτική, υπαγωγή στην ασφάλιση
  β. σε περιπτώσεις που μετά τη διακοπή της υποχρεωτικής ασφάλισης, ο ασφαλισμένος έχει αιτηθεί την προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης του.
6. Σε περίπτωση υπαγωγής στην μείωση , ως συντάξιμες αποδοχές για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους της κύριας σύνταξης, ορίζεται το ποσό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς που έχει πράγματι καταβληθεί, δια του συντελεστή 0,20.
7. Τα προβλεπόμενα δεν εφαρμόζονται στους αυτοτελώς απασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες που επιλέγουν την υπαγωγή τους στο μέτρο παράτασης καταβολής ασφαλιστικών εισφορών.
8. Για τις ασφαλιστικές εισφορές κλάδων ασφάλισης που εισπράττει ή συνεισπράττει ο e-ΕΦΚΑ τα πρόσωπα που επιθυμούν την καταβολή μειωμένων ασφαλιστικών εισφορών καταβάλλουν τις μειωμένες εισφορές σύμφωνα με το ειδοποιητήριο Ειδικά για τις εισφορές των κλάδων ασφάλισης του πρώην ΕΤΕΑΠ η εμπρόθεσμη καταβολή των ανωτέρω καταβληθεισών εισφορών παράσχεται μετά την εκκαθάριση πληρωμών των ειδοποιητηρίων.

Αντώνης Βασιλόπουλος
antonpaper@yahoo.com
 
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS