Fitch: Eπιβεβαίωσε σε «ΒΒ-» την πιστοληπτική αξιολόγηση της Τουρκίας - Σταθερό το outlook

Fitch: Eπιβεβαίωσε σε «ΒΒ-» την πιστοληπτική αξιολόγηση της Τουρκίας - Σταθερό το outlook
H Fitch επιβεβαίωσε την πιστοληπτική αξιολόγηση της Τουρκίας σε «ΒΒ-» με σταθερό outlook.
H Fitch επιβεβαίωσε την πιστοληπτική αξιολόγηση της Τουρκίας σε «ΒΒ-» με σταθερό outlook.
Η οικονομική ανάπτυξη ανακάμπτει, ο πληθωρισμός μειώθηκε από 20% στις αρχές του 2019, και οι εξωτερικοί κίνδυνοι, αν και εξακολουθούν να είναι υψηλοί, μειώθηκαν, υποστηριζόμενες από την πραγματική προσαρμογή της συναλλαγματικής ισοτιμίας και την απομόχλευση του ιδιωτικού τομέα.
Η Fitch προβλέπει αύξηση του ΑΕΠ κατά 3,9% το 2020 (αναθεώρηση προς τα πάνω κατά 0,8 ποσοστιαίες μονάδες από την τελευταία μας αναθεώρηση), μετά από 0,4% το 2019, λόγω της ιδιωτικής κατανάλωσης και της σταδιακής ανάκαμψης των επενδύσεων.
Τα χαμηλότερα επιτόκια και η απότομη ανάκαμψη της πίστωσης τροφοδοτούν την εγχώρια ζήτηση.
Ο ιδιωτικός τραπεζικός δανεισμός αυξάνεται στο 27% και η καταναλωτική πίστη 46% (σε ετήσια βάση 13 εβδομάδων), και αναμένει ότι η συνολική πιστωτική επέκταση θα υπερβεί το 15%.
Προβλέπει αύξηση του ΑΕΠ το 2021, κατά 4%.
Η μεγάλη απαίτηση εξωτερικής χρηματοδότησης της Τουρκίας εξακολουθεί να αποτελεί πηγή ευπάθειας, αλλά μειώθηκε σε περίπου 170 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ (συμπεριλαμβανομένου του βραχυπρόθεσμου χρέους) ή 161% των συναλλαγματικών αποθεμάτων το 2020 από 211 δισεκατομμύρια δολάρια το 2018.
Αυτό οφείλεται στον πλεόνασμα 0,2% του ΑΕΠ το 2019 από έλλειμμα 3,5% το 2018, κυρίως λόγω συμπίεσης των εισαγωγών, αν και η αύξηση των εξαγωγών υποστηρίζεται επίσης από την πραγματική πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία (12% κάτω από το επίπεδο του τέλους του 2017) και τον έντονο τουρισμό.
Η Fitch προβλέπει ότι το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών επιστρέφει στο έλλειμμα 0,9% του ΑΕΠ το 2020 και 1,8% το 2021, καθώς η ανάκαμψη της εγχώριας ζήτησης αυξάνει τις εισαγωγές και, σε μικρότερο βαθμό, ο υψηλός πληθωρισμός αρχίζει να διαβρώνει τα κέρδη ανταγωνιστικότητας.
Η ασθενής αξιοπιστία της νομισματικής πολιτικής και οι βαθύτερες από τις αναμενόμενες περικοπές των επιτοκίων από 24% τον Ιούνιο σε 10,75%, οι οποίες έκαναν το πραγματικό επιτόκιο (με βάση τον τρέχοντα πληθωρισμό) από 8,3% σε -1,3%, αυξάνουν τους κινδύνους της ανανέωσης της μεταβλητότητας της αγοράς.
Αυτό ακολούθησε την απομάκρυνση του διοικητή της κεντρικής τράπεζας και την αντικατάσταση άλλων ανώτερων αξιωματούχων στο πλαίσιο των ανορθόδοξων απόψεων του προέδρου Erdogan σχετικά με τη σχέση μεταξύ πληθωρισμού και επιτοκίων.
Ο πληθωρισμός στην Τουρκία διαμορφώθηκε κατά μέσο όρο 11,7% τα τελευταία πέντε χρόνια.
Πρόβλεπεi ότι ο πληθωρισμός θα παραμείνει σχετικά υψηλός, μειώνοντας από 12,2% Ιανουαρίου έως 10,5% στο τέλος του 2020, με τη βοήθεια φορολογικών προσαρμογών και χαμηλότερων τιμών ενέργειας και σε 10,0% στο τέλος του 2021.
Πολλοί βραχυπρόθεσμοι γεωπολιτικοί κίνδυνοι ζυγίζουν την αξιολόγηση της Τουρκίας. Το νομοσχέδιο για τις κυρώσεις των ΗΠΑ Risch-Menendez είναι πιθανό να τεθεί σε ισχύ το α΄ εξάμηνο του 2020, οπότε θα απαιτηθεί η εφαρμογή εντός 30 ημερών από τις κυρώσεις που απαριθμήθηκαν από την προηγούμενη CAATSA, αν και αναμένουμε από την αμερικανική κυβέρνηση να επιλέξει τα ελαφρύτερα μέτρα που επιτρέπονται.
Ο βαθμός στον οποίο θα θεσπιστούν άλλες κυρώσεις στο νομοσχέδιο, όπως για τις τουρκικές τράπεζες και τα δημόσια ιδρύματα που συμμετέχουν στις επιχειρήσεις στη Συρία, είναι επί του παρόντος αβέβαιη.
Οι άμεσες συγκρούσεις τις τελευταίες εβδομάδες μεταξύ των δυνάμεων της Τουρκίας και της Συρίας συμβάλλουν στην αύξηση του κινδύνου περαιτέρω κλιμάκωσης, αυξημένων εντάσεων με τη Ρωσία και δυσμενών επιπτώσεων από την πιθανή περαιτέρω εκτόπιση των Συρίων από την περιοχή Idlib.
 Θεωρούμε κινδύνους από τη στρατιωτική επιχείρηση της Τουρκίας στη Λιβύη, την υπόθεση του αμερικανικού δικαστηρίου κατά της Halkbank και δυνητικές κυρώσεις της ΕΕ για τη διάνοιξη φυσικού αερίου στην Κύπρο, με χαμηλότερο αντίκτυπο αλλά με πιθανότητα να ζημιώσει το επενδυτικό κλίμα.
Η Fitch προβλέπει ότι το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης θα παραμείνει στο 3,2% του ΑΕΠ το 2020 και θα κυμανθεί στο 3% το 2021.
Η χρήση εφάπαξ μέτρων το 2019, όπως η μεταφορά του συσσωρευμένου αποθεματικού της κεντρικής τράπεζας (0,9% του ΑΕΠ) και η μείωση των κεφαλαιακών δαπανών (κατά 20% σε πραγματικούς όρους) περιείχαν την αύξηση του ελλείμματος της κεντρικής κυβέρνησης στο 2,9% % το 2018.
Η Fitch θεωρεί ότι ο στόχος του προϋπολογισμού για το 2020 για αύξηση του ονομαστικού εισοδήματος κατά 17% είναι εφικτός λόγω της αναμενόμενης αύξησης του ΑΕΠ, της σταδιακής κατάργησης των ειδικών φόρων κατανάλωσης και των πρόσθετων φόρων για εισόδημα, ακίνητα, (συνολικά 0,2% του ΑΕΠ).
Η Fitch αναμένει ότι η κυβέρνηση θα εφαρμόσει επιπρόσθετα μέτρα εντός του έτους το 2020 και το 2021, εάν ο κεντρικός κυβερνητικός προϋπολογισμός δεν έχει ολοκληρωθεί.
Το χρέος της γενικής κυβέρνησης αναμένεται να παραμείνει σε επίπεδα στο 32,3% του ΑΕΠ κατά την περίοδο 2020-2021, αφού αυξήθηκε από 28,2% το 2017.
Οι προκλήσεις του τραπεζικού τομέα αντικατοπτρίζουν τις δύσκολες συνθήκες λειτουργίας, αλλά οι βραχυπρόθεσμοι κίνδυνοι έχουν μειωθεί παράλληλα με την οικονομική σταθεροποίηση. Ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPEs) αυξήθηκε σε 5,4% τον Ιανουάριο από 3,9% στα τέλη του 2018 και η Fitch αναμένει περαιτέρω άνοδο (εν μέρει λόγω των δανείων Stage 2 ύψους 11%), αλλά με μειωμένο ρυθμό.
μέσο κόστος χρηματοδότησης μειώθηκε σε 7,3% το Δεκέμβριο από 8,1% τον Ιούνιο και είναι πιθανό να επωφεληθεί περαιτέρω από το χαμηλότερο επιτόκιο πολιτικής.
Ο δείκτης κοινής κεφαλαιακής επάρκειας Tier 1 παρέμεινε αμετάβλητος το 2H19 στο 14,2%, υποστηριζόμενος από νέες εκδόσεις και αποπληρωμές δανείων σε ξένο νόμισμα.
Τα κέρδη προ-απομείωσης παρέχουν ένα buffer για την απορρόφηση πιστωτικών ζημιών, αλλά είναι ασθενέστερη στις κρατικές τράπεζες και οι δείκτες κεφαλαίου παραμένουν ευαίσθητοι σε πιθανή απόσβεση λίρας.
 Προβλέπεται μόνο η σταδιακή βελτίωση του δείκτη δολαριοποίησης των καταθέσεων, ο οποίος παραμένει υψηλός στο 50,8% παρά την πτώση 3,4% το δεύτερο εξάμηνο του 2020.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS