Ποιες εισηγμένες «σβήνουν» ζημιές από το κερδοσκοπικό ράλι της Attica bank – Αναλυτικά παραδείγματα

Ποιες εισηγμένες «σβήνουν» ζημιές από το κερδοσκοπικό ράλι της Attica bank – Αναλυτικά παραδείγματα
Οι ζημιές μειώνονται αλλά παραμένουν μεγάλες λόγω της ραγδαίας πτώσης της μετοχής και την υλοποίηση αύξησης κεφαλαίου το 2018
Αρκετές εισηγμένες και ειδικότερα κρατικές και κατασκευαστικές στήριξαν τις αυξήσεις στην Τράπεζα Αττικής γράφοντας μεγάλες ζημιές τα προηγούμενα χρόνια.
Κάποιες από τις τοποθετήσεις που έγιναν προκάλεσαν αρνητικά σχόλια, γιατί θεωρήθηκαν πολιτικές παρεμβάσεις προκειμένου να στηριχθεί η τράπεζα.
Έτσι οι ισολογισμοί γέμισαν με ζημιές από τη συγκεκριμένη επένδυση, αφού η μετοχή της τράπεζας ολοκλήρωσε τις συνεδριάσεις του 2018 στα 0,1116 ευρώ και αυτή είναι η τιμή με την οποία αποτυπώθηκε η ζημιά των εισηγμένων επί των μετοχών της τράπεζας.
Στο πρώτο εξάμηνο ο τραπεζικός κλάδος έχει ανακάμψει και όπως φαίνεται οι εισηγμένες θα γράψουν ίσως τις πρώτες υπεραξίες, όσες τουλάχιστον έχουν κρατήσει τις μετοχές.
Η μετοχή της Τράπεζας Αττικής βρέθηκε πριν λίγες συνεδριάσεις στα 0,62 ευρώ και στη συνέχει ακολούθησε τη διόρθωση της αγοράς κλείνοντας την Παρασκευή 21/6 στα 0,48 ευρώ.
Η μεγάλη χαμένη από την επένδυση στην Τράπεζα Αττικής ήταν η ΕΥΔΑΠ, η οποία με απόφαση της διοίκησης στο τέλος του 2015 ενέκρινε τη συμμετοχή της στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Attica Bank, με το ποσό των 20 εκατ. ευρώ.
Όπως αναφέρεται στον ισολογισμό του 2018 η απόφαση επικυρώθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων την 15.01.2016. και η επένδυση θεωρείται στρατηγικού χαρακτήρα και ως εκ τούτου η εταιρεία επέλεξε την ένταξή της στην κατηγορία των συμμετοχικών τίτλων στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων.
Ωστόσο, αν και η επένδυση είναι… στρατηγικού χαρακτήρα η ΕΥΔΑΠ δε συμμετείχε στη νέα  αύξηση κεφαλαίου που ανακοινώθηκε από την τράπεζα στις 24.04.2018, με αναλογία 4 νέες μετοχές προς 1 παλαιά μετοχή.
Ως εκ τούτου η συμμετοχή της εταιρείας διαμορφώθηκε σε 4.701.457 μετοχές
που αποτιμήθηκαν στην εύλογη αξία σύμφωνα με την επίσημη τιμή του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών κατά την 31.12.2018 και η διαφορά (ζημία) που προέκυψε λόγω μεταβολής της εύλογης αξίας, σημειώνεται στον ισολογισμό.
Η αξία επομένως των παραπάνω μετοχών ήταν στο τέλος του 2018 524 χιλ. ευρώ (από 20 εκατ. ευρώ!) και αν κλείσει σε μία υποθετική τιμή κοντά στα 0,50 ευρώ το εξάμηνο η μετοχή, η αξία θα διαμορφωθεί στα 2,35 εκατ. ευρώ.
Η ΔΕΗ επίσης κατέχει μετοχές της Τράπεζας Αττικής με θέση στο τέλος του 2018 262 χιλ. ευρώ που αντιστοιχούν σε 2,34 εκατ. μετοχές.
Στα 0,50 ευρώ αποτιμώνται στα 1,17 εκατ. ευρώ.
Η Ιντρακόμ Κατασκευές στη λογιστική κατάσταση χρήσης 2018 αναφέρει συμμετοχή σε εισηγμένες εταιρείες του ΧΑ ποσού 338 χιλ. ευρώ χωρίς να αναφέρει σε ποιες εταιρείες ήταν τοποθετημένα τα κεφάλαια αυτά.
Το παραπάνω ποσό είναι στα διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, ενώ ποσό 362 χιλ. ευρώ είναι επίσης τοποθετημένα σε εισηγμένες του ΧΑ και περιλαμβάνονται στην κατηγορία χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία.
Σε άλλο σημείο αναφέρει πως μετοχές στην Ελλάδα είναι τοποθετημένα κεφάλαια 576  χιλ.  ευρώ.
Υπάρχουν πληροφορίες ότι είχε τοποθετηθεί και η συγκεκριμένη εισηγμένη στην αύξηση της Attica Bank, ενώ ο όμιλος Ιντρακόμ εμφανίζει ποσό 471 χιλ. ευρώ στο τέλος του 2018 σε μετοχές της Τράπεζας Αττικής.
Αυτό το ποσό αντιστοιχεί σε 4,2 εκατ. μετοχές, οι οποίες με κλείσιμο στα 0,50 ευρώ αντιστοιχούν σε 2,1 εκατ. ευρώ.
Η ΓΕΚΤΕΡΝΑ στο τέλος της χρήσης 2018 έχει μετοχές της Τράπεζα Αττικής με αξία 289 χιλ. ευρώ οι οποίες αντιστοιχούσαν σε 2,59 εκατ. μετοχές που με κλείσιμο 0,50 θα αξίζουν 1,3 εκατ. ευρώ.
Η ΑΒΑΞ είχε αγοράσει μετοχές στην αύξηση κεφαλαίου αλλά από τη χρήση 2017 δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό.
Στη χρήση 2016 εμφάνιζε μετοχές αξίας 1,18 εκατ. ευρώ.
Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ έχει από πολύ παλιά μέσω της Άκτωρ κάποιες μετοχές της Τράπεζας Αττικής, αλλά σύμφωνα με πληροφορίες η νέα διοίκηση δεν βλέπει θετικά τη συγκεκριμένη επένδυση.
Η εισηγμένη εμφανίζει μετοχές εισηγμένες στην Ελλάδα αξίας 711 χιλ. ευρώ.
Η αξία τους το 2017 ήταν στα 2,7 εκατ. ευρώ και η Ελλάκτωρ αναφέρει στη λογιστική κατάσταση πως «στις 31.12.2016, την επένδυση στις τραπεζικές μετοχές αφορά και το ποσό των 9,35 εκατ. ευρώ που ανακυκλώνεται από τα αποθεματικά στα αποτελέσματα λόγω απομείωσης».

Γιώργος Κατικάς
george.katikas@gmail.com
www.bankingnews.gr

Γιώργος Κατικάς

BREAKING NEWS