Ιασώ: Ενημέρωση των μετόχων σχετικά με την πώληση ποσοστού 97,2% του «Ιασώ General Χολαργού»

Ιασώ: Ενημέρωση των μετόχων σχετικά με την πώληση ποσοστού 97,2% του «Ιασώ General Χολαργού»
Το «Ιασώ» ενημέρωσε τους μετόχους της εταιρείας, για την πώληση του 97,2% των μετοχών «Ιασώ General Χολαργού»
Το «Ιασώ» ενημέρωσε τους μετόχους της εταιρείας, για την πώληση του 97,2% των μετοχών «Ιασώ General Χολαργού», στην «Hellenic Healthcare» με έδρα το Λουξεμβούργο.
Συνεπεία της μεταβίβασης του ΙΑΣΩ General, ο δανεισμός της Eταιρείας σε ενοποιημένη βάση θα μειωθεί κατά περίπου 28 εκατ. ευρώ, ενώ η εγγύηση της εταιρείας υπέρ του ΙΑΣΩ General αναμένεται να αρθεί.
Αναλυτικότερα σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας:
«Σε συνέχεια της από 24.01.2018 ανακοίνωσης της εταιρείας ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε. (η Εταιρεία), η οποία δημοσιοποιήθηκε κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, παρέχονται πρόσθετες διευκρινίσεις στο επενδυτικό κοινό αναφορικά με τη συνεδρίαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της, που συγκλήθηκε ύστερα από σχετικό αίτημα της μειοψηφίας, σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 1 κ.ν. 2190/1920 και έλαβε χώρα στις 22.1.2018, κατά την οποία το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας παρέσχε στους μετόχους της ενημέρωση, κατ΄ εφαρμογή των παραγράφων 4 και 5 του ίδιου άρθρου αναφορικά με τη σύμβαση (η Σύμβαση) για την πώληση ποσοστού 97,2% των μετοχών της θυγατρικής της εταιρίας με την επωνυμία ΙΑΣΩ GENERAL ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΟΛΑΡΓΟΥ Α.Ε. (το ΙΑΣΩ General), στην εταιρία με έδρα το Λουξεμβούργο και την επωνυμία HELLENIC HEALTHCARE S.AR.L. (o Aγοραστής), ώστε οι μέτοχοι να είναι σε θέση να κρίνουν, προκειμένου να λάβουν απόφαση σχετικά με το δεύτερο θέμα της ημερήσιας διάταξης (έγκριση της ανωτέρω σύμβασης), εφόσον η συνέλευση θεωρήσει τούτο απαραίτητο.
Οι μέτοχοι, κατά τη διάρκεια της συνέλευσης, ενημερώθηκαν για τους βασικούς όρους της Σύμβασης, για τις επιπτώσεις της στην οικονομική θέση της Εταιρείας και για τη σκοπούμενη χρήση του τιμήματος της Σύμβασης.
Ειδικότερα, τα σημαντικότερα στοιχεία της ενημέρωσης των μετόχων κατά τη συνεδρίαση έχουν ως ακολούθως:
Αναφορικά με τους βασικούς όρους της Σύμβασης, οι μέτοχοι ενημερώθηκαν ότι η μεταβίβαση θα πραγματοποιηθεί
α) μετά από την έγκριση της μεταβίβασης από την Eπιτροπή Ανταγωνισμού (η οποία ήδη χορηγήθηκε),
β) όταν καταστεί δυνατή η αυτόνομη λειτουργία των συστημάτων πληροφορικής και ολοκληρωθεί η μεταβίβαση στο όνομα του ΙΑΣΩ General ουσιωδών αδειών πληροφορικής από την Εταιρεία, καθώς και η μεταφορά αρχείων και δεδομένων του ΙΑΣΩ General και
γ) όταν δοθεί η έγγραφη συναίνεση της Εθνικής Τράπεζας για την άρση εγγύησης της Εταιρείας και την αλλαγή ελέγχου του ΙΑΣΩ General, δυνάμει συμβάσεων ομολογιακού δανείου εκδόσεως του ΙΑΣΩ General και της Εταιρείας.
Επιπλέον, το ΙΑΣΩ General οφείλει στην Εταιρεία και σε θυγατρική της το τίμημα από την πώληση σ' αυτήν των μετοχών της εταιρείας ΙΑΣΩ Θεσσαλίας.
Στο πλαίσιο της συναλλαγής, θα μεταβιβαστούν οι μετοχές του ΙΑΣΩ Θεσσαλίας στην Εταιρεία ή τη θυγατρική της ΙΑΣΩ ΝΟΤΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΕΙΩΝ Α.Ε. με το ίδιο τίμημα και οι αμοιβαίες απαιτήσεις θα συμψηφιστούν.
Η Σύμβαση, τέλος, εμπεριέχει συνήθεις δηλώσεις, εγγυήσεις και εγγυοδοτικές δηλώσεις/δεσμεύσεις που προβλέπονται σε αντίστοιχες συμβάσεις τέτοιας μορφής καθώς και ρήτρα απαγόρευσης διενέργειας πράξεων με σκοπό την προσέλκυση συνεργαζόμενων ιατρών, του προσωπικού και πελατών του ΙΑΣΩ General για χρονικό διάστημα δύο ετών.
Συνεπεία της μεταβίβασης του ΙΑΣΩ General, ο δανεισμός της Eταιρείας σε ενοποιημένη βάση θα μειωθεί κατά περίπου 28 εκατομμύρια Ευρώ, ενώ η εγγύηση της Εταιρείας υπέρ του ΙΑΣΩ General αναμένεται να αρθεί.
H πώληση θα επιφέρει μείωση των δαπανών του ομίλου σε τόκους, περιορισμό των αποσβέσεων και της ανάγκης για κεφαλαιουχικές δαπάνες και συνεπώς αναμένεται ότι θα συνδράμει στη βελτίωση της κερδοφορίας του ομίλου.
Η Εταιρεία προτίθεται να χρησιμοποιήσει το τίμημα για την απομείωση του δανεισμού της.
Τυχόν υπόλοιπο αναμένεται να ενισχύσει ανάγκες για επενδύσεις και κεφάλαιο κίνησης».

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS