Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

Κλουκίνας - Λάππας: Μερική διάσπαση του κλάδου των ανικήτων

Κλουκίνας - Λάππας: Μερική διάσπαση του κλάδου των ανικήτων
Στη διάθεση των μετόχων το σχέδιο σύμβασης μερικής διάσπασης
Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της εταιρείας:

«Η "Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" (Δ.Τ. «ΚΛΜ Α.Ε.», εφεξής η «Εταιρεία» / Αρ. Γ.Ε.Μη. 002052601000), ανακοινώνει ότι σύμφωνα με το άρθρο 63 του Ν. 4601/2019, τα παρακάτω έγγραφα είναι στη διάθεση των μετόχων της Εταιρείας στην ιστοσελίδα της (www.klmate.gr), καθώς και στην έδρα της στον Ταύρο Αττικής (Ομήρου αρ. 2 και Τεώ, Ταύρος Αττικής, 17778, τηλ. 210-4821186) :
1. Το Σχέδιο Σύμβασης Μερικής Διάσπασης,
2. Ο Ισολογισμός Μετασχηματισμού της Μερικής Διάσπασης της 30.06.2023,
3. Η Έκθεση Αποτίμησης της αξίας των περιουσιακών στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού του κλάδου που αποτελεί το αντικείμενο της Μερικής Διάσπασης, ήτοι του κλάδου των ακινήτων, που ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή στην 100% θυγατρική εταιρεία με την επωνυμία «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «K.Λ.M. A.T.E.» (Αρ. Γ.Ε.Μη. 008140901000) βάσει του άρθρου 17 του Ν. 4548/2018, η οποία συντάχθηκε από τους Ορκωτούς Ελεγκτές κ.κ. Θεόδωρο Ζερβό (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 17591) και Χάρις Αμολοχίτη της ελεγκτικής εταιρείας «TMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ» – Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 166,
4. Η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας προς τους μετόχους της, κατ’ άρθρο 61 του Ν. 4601/2019, η οποία επεξηγεί και δικαιολογεί από νομική και οικονομική άποψη το Σχέδιο Σύμβασης Μερικής Διάσπασης,
5. Η Έκθεση εμπειρογνώμονα κατ’ άρθρο 62 & 10 του Ν. 4601/2019, η οποία συντάχθηκε από τους ορκωτούς ελεγκτές κ.κ. Θεόδωρο Ζερβό (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 17591) και Χάρις Αμολοχίτη της ελεγκτικής εταιρείας «TMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ» – Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 166,
6. Οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις και οι Ετήσιες Εκθέσεις Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας των τριών (3) τελευταίων ετών (2020, 2021, 2022), και
7. Η Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση, περιόδου από την 1η Ιανουαρίου έως την 30η Ιουνίου 2023.
Οι μέτοχοι της Εταιρείας καλούνται όπως λάβουν γνώση των ανωτέρω εγγράφων τα οποία θα παραμείνουν στη διάθεσή τους μέχρι το τέλος της Γενικής Συνέλευσης που θα κληθεί να αποφασίσει για τη Μερική Διάσπαση. Η ολοκλήρωση της Μερικής Διάσπασης τελεί υπό την αίρεση των κατά νόμο απαιτούμενων εγκρίσεων από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας και της λήψης όλων των λοιπών αναγκαίων εγκρίσεων.»

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης