Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

ΕΛΓΕΚΑ: Πληροί τα κριτήρια του «δίκαιου και εύλογου» το προσφερόμενο τίμημα στη Δημόσια Πρόταση

tags :
ΕΛΓΕΚΑ: Πληροί τα κριτήρια του «δίκαιου και εύλογου» το προσφερόμενο τίμημα στη Δημόσια Πρόταση
Η Δημόσια Πρόταση παρέχει στους μετόχους της Εταιρίας τη δυνατότητα αποεπένδυσης με αντάλλαγμα που πληροί τις προϋποθέσεις του Νόμου
Την αιτιολογημένη του γνώμη σχετικά με τη Δημόσια Πρόταση του κ. Αλέξανδρου Κατσιώτη διατύπωσε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Ελγέκα Α.Ε. ως εξής:

5.1. Το Προσφερόμενο Τίμημα (€ 0,566 ανά Μετοχή):

α) είναι εντός (και στα ανώτερα όρια) του Εύρους Αξίας ανά Μετοχή, όπως αυτό προσδιορίστηκε με την Έκθεση του Χρηματοοικονομικού Συμβούλου.
β) πληροί τα κριτήρια του "δίκαιου και εύλογου" ανταλλάγματος κατ’ άρθρον 9 παρ. 4 και 6 του Νόμου καθότι:
- υπερβαίνει κατά 14,87% τη ΜΣΧΤ των Μετοχών κατά τους έξι (6) μήνες που προηγήθηκαν της Ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης, η οποία ανήλθε σε €0,493.
- υπερβαίνει κατά 11,42% την τιμή που προσδιορίστηκε από τον Αποτιμητή με την Έκθεση Αποτίμησης, λαμβάνοντας υπόψη διεθνώς αποδεκτά κριτήρια και μεθόδους, η οποία (τιμή) ανήλθε σε € 0, 508 ανά Μετοχή.
5.2. Η Δημόσια Πρόταση παρέχει στους μετόχους της Εταιρίας τη δυνατότητα αποεπένδυσης με αντάλλαγμα που πληροί τις προϋποθέσεις του Νόμου.
5.3. Τα επιχειρηματικά σχέδια του Προτείνοντος για την Εταιρία, όπως προκύπτουν από το περιεχόμενο του Πληρο φοριακού Δελτίου, αξιολογούνται θετικά καθώς εκτιμάται ότι θα συμβάλλουν στη διασφάλιση της συνέχισης της λειτουργίας της Εταιρίας και των συνδεδεμένων με αυτή εταιριών βάσει των ίδιων επιχειρηματικών αρχών, χωρίς να σχεδιάζονται αλλαγές στον τόπο διεξαγωγ ής των δ ραστηριοτήτων ή η μεταφορά της έδρας ή των δραστηριοτήτων εκτός Ελλάδος.
5.4. Ο Προτείνων σκοπεύει να διατηρήσει ουσιωδώς αμετάβλητες την πολιτική διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, τους όρους απασχόλησης του προσωπικού και τις θέσεις εργασίας αυτών, στ ον βαθμό που δεν επέλθουν σημαντικές μεταβολές στις υφιστάμενες συνθήκες της αγοράς και της οικονομίας.
5.5. Δεδομένου ότι ο Προτείνων και τα Πρόσωπα κατέχουν ήδη τον απαιτούμενο αριθμό Μετοχών και λαμβάνοντας υπόψη την εκπεφρασμένη βούληση του Προτείνοντα για την άσκηση του Δικαιώματος Εξαγοράς, εκτιμάται ότι ο Προτείνων θα αποκτήσει το σύνολο των Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης έναντι του Προσφερόμενου Τιμήματος είτε μέσω χρηματιστηριακών ή εξωχρηματιστηριακών συναλλαγών, είτε μέσω της Δημόσιας Πρότασης ή μέσω του Δικαιώματος Εξαγοράς. Συνεπώς και βάσει των αναφερομένων στο Πληροφοριακό Δελτίο ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα θα ασκήσουν ακολούθως τα δικαιώματα ψήφου τους, προκειμένου η Εταιρία να εξέλθει από το Χρηματιστήριο Αθηνών.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης