Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

ΕΛΓΕΚΑ: Με 95,85% ο Αλέξανδρος Κατσιώτης

ΕΛΓΕΚΑ: Με 95,85% ο Αλέξανδρος Κατσιώτης
Αλλαγές στην σύσταση του μετοχικού της κεφαλαίου ανακοίνωσε η ΕΛΓΕΚΑ
Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της εταιρείας:

«Η εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. Εμπόριο-Διανομές-Αντιπροσωπείες-Βιομηχανία» (εφεξής η «Εταιρεία»), σύμφωνα με το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ως ισχύει, κατόπιν σχετικής ενημέρωσης που έλαβε την 18.09.2023 από τον κ. Αλέξανδρο Κατσιώτη και σε συνέχεια της από
19.07.2023 ανακοίνωσης περί της υποβολής υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης από τον κ. Αλέξανδρο Κατσιώτη (ο «Προτείνων»), ο οποίος, σύμφωνα με σχετική από 19.07.2023
ανακοίνωση προς το επενδυτικό κοινό, ενεργεί συντονισμένα με τους μετόχους, κ. Γεώργιο Κατσιώτη, κ. Πέτρο Κατσιώτη, κ. Νικόλαο Δρακόπουλο, κα Έλλη Δρακοπούλου, κα
Αικατερίνη Δρακοπούλου, κα Αθανασία Δρακοπούλου και κα Ελένη Σαραφίδου,
για την απόκτηση του συνόλου των κοινών ονομαστικών, μετά ψήφου, μετοχών της Εταιρίας, ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό και τους μετόχους της τα εξής:

Ο Προτείνων προέβη μέσω της Αγοράς Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις ακόλουθες
αποκτήσεις μετοχών της Εταιρείας (με κωδικό LEI/Legal Entity Identifier 213800GVBLMOC5KQUY68):

• Κατά την 14.09.2023, ο Προτείνων, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της
Εταιρείας, απέκτησε 4.020 κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές της Εταιρείας που αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,007% του συνόλου των μετοχών και των
δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Η τιμή απόκτησης των παραπάνω μετοχών ήταν 0,566 Ευρώ ανά μετοχή, ήτοι συνολικά 2.275,32 Ευρώ.
Κατόπιν των ανωτέρω αποκτήσεων, ο Προτείνων κατέχει πλέον, συνολικά και άμεσα 28.673.817 ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές της Εταιρείας, που αντιστοιχούν σε ποσοστό άμεσης συμμετοχής 47,555% του συνόλου των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.
Αφού ληφθούν υπόψη οι ανωτέρω αποκτήσεις, ο Προτείνων και τα ανωτέρω πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα με αυτόν κατέχουν συνολικά 57.795.735 ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές της Εταιρείας που αντιπροσωπεύουν ποσοστό που αντιστοιχεί σε 95,854% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.»

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης