Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

Lamda Development: Κέρδη EBITDA 35 εκατ. ευρώ στο 9μηνο 2022

Lamda Development: Κέρδη EBITDA 35 εκατ. ευρώ στο 9μηνο 2022
Η συνολική αξία χαρτοφυλακίου (GAV) των Εμπορικών Κέντρων την 30.09.2022 ξεπέρασε το €1 δις μετά και την ενοποίηση του νεοαποκτηθέντος Designer Outlet Athens (06.08.2022)
Σχετικά Άρθρα

Ζημίες 55 εκατ. ευρώ εμφάνισε η Lamda Development στο 9μηνο 2022 αλλά και λειτουργικά κέρδη EBITDA 35 εκατ. ευρώ, λόγω της σημαντικής αύξησης κατά 54% της κερδοφορίας EBITDA των εμπορικών κέντρων.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της εταιρείας, στο 9μηνο 2022 η Lamda εμφάνισε

Σημαντική αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA των Εμπορικών Κέντρων: κέρδη €48εκ1 (+54% έναντι του 2021 και +50% σε συγκρίσιμη βάση)
Ενοποιημένα λειτουργικά αποτελέσματα EBITDA: κέρδη €35εκ (έναντι κερδών €329εκ το 2021, αυξημένα λόγω πρώτης ενσωμάτωσης του έργου Ελληνικού)
Ενοποιημένα καθαρά αποτελέσματα (μετά από τόκους, φόρους & δικαιώματα μειοψηφίας): ζημία €55εκ (έναντι κερδών €210εκ το 2021)
Αναπροσαρμοσμένα ενοποιημένα καθαρά αποτελέσματα (μετά από τόκους, φόρους & δικαιώματα μειοψηφίας): κέρδος €9εκ (έναντι κερδών €239εκ το 2021)
Η συνολική αξία χαρτοφυλακίου (GAV) του έργου του Ελληνικού ανήλθε σε €1,9 δις
Η συνολική αξία χαρτοφυλακίου (GAV) Εμπορικών Κέντρων ξεπέρασε το €1 δις με την ενοποίηση του νεοαποκτηθέντος Designer Outlet Athens

Τα ενοποιημένα καθαρά αποτελέσματα, μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, της LAMDA Development (η «Εταιρεία») για το Εννεάμηνο 2022 ανήλθαν σε ζημία €55,2εκ έναντι κερδών €209,6εκ την αντίστοιχη περίοδο του 2021. Επισημαίνεται ότι τα οικονομικά αποτελέσματα του Εννεαμήνου 2021 περιλάμβαναν τη θετική επίπτωση ποσού €306,1εκ βάσει της επανεκτίμησης της αξίας των Επενδυτικών Ακινήτων που περιλαμβάνονται στην ΕΛΛΗΝΙΚΟ από τον ανεξάρτητο εκτιμητή. Εξαιρουμένων των εξόδων σχετικά με την αξιοποίηση του ακινήτου στο Ελληνικό (€36,7εκ) και των χρηματοοικονομικών εξόδων που δεν έχουν επίπτωση στα ταμειακά διαθέσιμα και αφορούν τη λογιστική αναγνώριση μελλοντικών υποχρεώσεων σχετικά με την αξιοποίηση του ακινήτου στο Ελληνικό (€27,6εκ), τα αναπροσαρμοσμένα ενοποιημένα καθαρά αποτελέσματα, μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, ανήλθαν σε κέρδος €9,2εκ (έναντι κερδών €238,9εκ την αντίστοιχη περίοδο το 2021).
Επισημαίνεται ότι τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα του Εννεαμήνου 2022 περιλαμβάνουν τη θετική επίπτωση (α) ποσού €21,3εκ βάσει της επανεκτίμησης της αξίας των Εμπορικών Κέντρων και λοιπών ακινήτων του Ομίλου την 30.06.2022 από τον ανεξάρτητο εκτιμητή και (β) ποσού €10,5εκ βάσει της επανεκτίμησης της αξίας των Επενδυτικών Ακινήτων που περιλαμβάνονταν στην ΕΛΛΗΝΙΚΟ την 30.06.2022 από τον ανεξάρτητο εκτιμητή. Σημειώνεται ότι και τα δύο προαναφερθέντα ποσά είχαν επηρεάσει θετικά τα αποτελέσματα Εξαμήνου 2022.
Σε επίπεδο λειτουργικής κερδοφορίας, τα συνολικά ενοποιημένα λειτουργικά κέρδη (EBITDA), προ αποτιμήσεων του επενδυτικού χαρτοφυλακίου και λοιπών αναπροσαρμογών του Εννεαμήνου 2022, αυξήθηκαν 43% έναντι του 2021 στα €39,6εκ. Η εν λόγω αύξηση προέκυψε λόγω (α) της σημαντικής αύξησης της λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA των Εμπορικών Κέντρων και (β) της ενοποίησης για περίοδο σχεδόν 2 μηνών (απότην 06.08.2022) του νεοαποκτηθέντος εκπτωτικού χωριού Designer Outlet Athens (θετικήσυνεισφορά €1,3εκ στα κέρδη EBITDA).

Τα κέρδη EBITDA των Εμπορικών Κέντρων The Mall Athens, Golden Hall και Mediterranean Cosmos το Εννεάμηνο 2022 αυξήθηκαν 50% έναντι του 2021 στα €46,8εκ. Σημειώνεται ότι η λειτουργική κερδοφορία EBITDA των Εμπορικών Κέντρων το Εννεάμηνο 2021 είχε επιβαρυνθεί σημαντικά λόγω (α) της αναστολής λειτουργίας τους για συνολική περίοδο περίπου 3 μηνών7 και (β) της νομοθετικά προβλεπόμενης παροχής μειώσεων στα μισθώματα (κατά ποσοστό 40%8) των καταστηματαρχών/μισθωτών για το σύνολο της περιόδου του Α’ Εξαμήνου (Ιανουάριος – Ιούνιος).
Το Εννεάμηνο 2022 τα Εμπορικά Κέντρα λειτούργησαν με ελάχιστους μόνο περιορισμούς λόγω της πανδημίας ενώ δεν εφαρμόστηκε καμία νομοθετικά προβλεπόμενη μείωση στα μισθώματα. Επισημαίνεται ότι τα κέρδη EBITDA των Εμπορικών Κέντρων το Εννεάμηνο 2022 διαμορφώθηκαν οριακά χαμηλότερα (κατά σχεδόν €1εκ) έναντι της ιστορικά υψηλής λειτουργικής κερδοφορίας το 2019 (€47,6εκ).
Τα κέρδη EBITDA των Εμπορικών Κέντρων (Retail EBITDA) περιλαμβανομένου του νεοαποκτηθέντος Designer Outlet Athens ανήλθαν σε €48,1εκ (+54% έναντι του 2021).

Αναφορικά με την επίπτωση του έργου για την αξιοποίηση του ακινήτου στο Ελληνικό στα καθαρά αποτελέσματα του Ομίλου, επισημαίνονται τα εξής:
Τα συνολικά έξοδα ανήλθαν σε €36,7εκ (έναντι €20εκ την αντίστοιχη περίοδο το 2021) καθώς ο Όμιλος έχει επιταχύνει σημαντικά τους ρυθμούς προετοιμασίας και υλοποίησης του στρατηγικού σχεδίου του για την αξιοποίηση του ακινήτου στο Ελληνικό.
Τα χρηματοοικονομικά έξοδα, που δεν έχουν επίπτωση στα ταμειακά διαθέσιμα και αφορούν τη λογιστική αναγνώριση μελλοντικών υποχρεώσεων9 σχετικά με την αξιοποίηση του ακινήτου στο Ελληνικό, ανήλθαν σε €27,6εκ (έναντι €9,3εκ την αντίστοιχη περίοδο το 2021 λόγω της ενοποίησης της ΕΛΛΗΝΙΚΟ από την 25.06.2021).
Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού (NAV) την 30.09.2022 ανήλθε σε €1,32 δις (ήτοι €7,60 ανά μετοχή), οριακά χαμηλότερα (3% ή περίπου €37εκ) έναντι της 31.12.2021.
Η συνολική αξία χαρτοφυλακίου (GAV) του έργου του Ελληνικού την 30.09.2022 ανήλθε σε €1,86 δις, αυξημένη κατά περίπου €67εκ έναντι της 31.12.2021, λόγω (α) του επιταχυνόμενου ρυθμού εφαρμογής του επενδυτικού πλάνου (αύξηση περίπου €57εκ) και (β) της αναπροσαρμογής της αξίας (αύξηση περίπου €10εκ), βάσει της επανεκτίμησης της αξίας των επενδυτικών ακινήτων από τον ανεξάρτητο εκτιμητή.

Η συνολική αξία χαρτοφυλακίου (GAV) των Εμπορικών Κέντρων την 30.09.2022 ξεπέρασε το €1 δις μετά και την ενοποίηση του νεοαποκτηθέντος Designer Outlet Athens (06.08.2022).
Εξαιρώντας την αξία του Designer Outlet Athens (€109εκ), η συνολική αξία των Εμπορικών Κέντρων την 30.09.2022 αυξήθηκε κατά περίπου €21εκ έναντι της 31.12.2021, βάσει της εκτίμησης του ανεξάρτητου εκτιμητή. Η Εταιρεία, κατά τη διάρκεια της κρίσης της πανδημίας τα τελευταία περίπου 2 χρόνια, έχει διαπραγματευθεί νέες ή έχει προχωρήσει στην
ανανέωση συμβάσεων εμπορικής συνεργασίας με οικονομικούς όρους αντίστοιχους ή και καλύτερους προ της κρίσης της πανδημίας, ενισχύοντας την αξία των Εμπορικών Κέντρων.
Σημειώνεται ότι την 30.09.2022 δεν διενεργήθηκαν αποτιμήσεις από τον ανεξάρτητο εκτιμητή και οι αξίες που εμφανίζονται στον παραπάνω πίνακα αφορούν στις αποτιμήσεις
που διενεργήθηκαν την 30.06.2022 (η επόμενη προγραμματισμένη αποτίμηση είναι την 12.2022).

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης

`
Κλείσιμο