Τελευταία Νέα
Απόψεις - Άρθρα

Εταιρική διακυβέρνηση: Πλησιάζει η ώρα των ελέγχων και κυρώσεων

Εταιρική διακυβέρνηση: Πλησιάζει η ώρα των ελέγχων και κυρώσεων
Τρείς μήνες μόλις για να μετασχηματιστεί το σύστημα διακυβέρνησης και το επιχειρηματικό μοντέλο των ελληνικών εισηγμένων στην κατεύθυνση της επίτευξης διατηρήσιμης υπεραξίας για όλους τους εμπλεκομένους
Σχετικά Άρθρα
Τρείς μήνες μας χωρίζουν από την εφαρμογή του νόμου 4706/2020 για την Εταιρική Διακυβέρνηση που ψηφίστηκε στις 17 Ιουλίου του παρελθόντος έτους.
Τρείς μήνες μόλις για να μετασχηματιστεί το σύστημα διακυβέρνησης και το επιχειρηματικό μοντέλο των ελληνικών εισηγμένων στην κατεύθυνση της επίτευξης διατηρήσιμης υπεραξίας για όλους τους εμπλεκομένους.

Η Εταιρική Διακυβέρνηση αποτελεί ένα πλαίσιο αξιών με βασικούς πυλώνες την Ανεξαρτησία, Αμεροληψία, Διαφάνεια, Γνωστοποίηση, Υπευθυνότητα, Αποτελεσματικότητα, Δικαιοσύνη, Λογοδοσία, όπου η λήψη αποφάσεων είναι το αποτέλεσμα διαβούλευσης όλων των ενδιαφερόμενων μερών (stakeholders), αποσκοπεί δε στην επίτευξη της ιδανικής ισορροπίας μεταξύ οικονομικών αποτελεσμάτων και κοινωνικού αποτυπώματος, μεταξύ προσωπικών και επιχειρηματικών επιδιώξεων .
Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του νόμου 4706/2020: «με τις νέες ρυθμίσεις επιδιώκεται η προσαρμοσμένη ενίσχυση των δομών και διαδικασιών εταιρικής διακυβέρνησης των ανωνύμων εταιρειών, κατά τρόπον ώστε αυτές αφενός, να ανταποκρίνονται στις αυξημένες απαιτήσεις που θέτει η σύγχρονη αγορά κεφαλαίου, και αφετέρου, να μην θίγεται η λειτουργική και αποφασιστική αυτονομία της εταιρείας, η οποία διέπεται από την εταιρική νομοθεσία, καθώς και την υφιστάμενη νομοθεσία της κεφαλαιαγοράς».
Στόχος του νόμου είναι η εμπέδωση ορθών και αποτελεσματικών πρακτικών διακυβέρνησης από τις ανώνυμες εταιρείες και η συνακόλουθη ενίσχυση της εμπιστοσύνης των σημερινών ή/και των δυνητικών μελλοντικών μετόχων σε αυτές.
Όπως σημείωσε πρόσφατα η κα Βασιλική Λαζαράκου, Δ.Ν., Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΕΚ) κατά την διάρκεια της ομιλίας της στα Επιχειρηματικά Βραβεία ΧΡΗΜΑ 2020: «Από τον Ιούλιο του 2021 ξεκινάει η εφαρμογή των διατάξεων της εταιρικής διακυβέρνησης.
Στόχος να συνδράμουμε ώστε όλες οι εισηγμένες να είναι έτοιμες για τον Ιούλιο του ‘21.
Είμαστε εδώ ως επόπτες για να βοηθήσουμε.
Από εκεί και μετά η ΕΚ θα είναι εκεί για να ελέγχει και να υποβάλλει κυρώσεις».
Ας δούμε λοιπόν μαζί ενδεικτικά σε ποια από τα 250 και πλέον σημεία έλεγχου, θα μπορούσε να εστιάσει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τους ελέγχους της:

Εγχειρίδια Πολιτικών και Διαδικασιών – Χειρισμός Αυτών

Η Εταιρεία διαθέτει πολιτική καταλληλότητας των μελών του διοικητικού συμβουλίου (Άρθρο 3 & Εγκύκλιος αρ. 60 ΕΚ 18/9/2020)
Η Εταιρεία διαθέτει καταγεγραμμένο επιχειρηματικό μοντέλο (Άρθρο 3 & Εγκύκλιος αρ. 60 ΕΚ)
Η Εταιρεία διαθέτει καταγεγραμμένη στρατηγική (Άρθρο 3 & Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες)
Η Εταιρεία υιοθετεί και εφαρμόζει κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης, ο οποίος έχει καταρτισθεί από φορέα εγνωσμένου κύρους ( Άρθρο 17 & Απόφαση 2/905/3.3.2021 του Διοικητικού Συμβουλίου ΕΚ)
Η Εταιρεία διαθέτει καταγεγραμμένο σύστημα εταιρικής διακυβέρνησης (Άρθρο 13)
Η Εταιρεία διαθέτει καταγεγραμμένη πολιτική αποδοχών (Άρθρο 9,11 &13)
Η Εταιρεία διαθέτει καταγεγραμμένο σύστημα Σύστημα εσωτερικού ελέγχου (Άρθρο 4,13,14, 15,16, Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες & Απόφαση 1/891/30.9.2020 του Διοικητικού Συμβουλίου ΕΚ)
Η Εταιρεία διαθέτει επικαιροποιημένο κανονισμό λειτουργίας και μεριμνά για την κατάρτιση κανονισμού λειτουργίας των σημαντικών θυγατρικών της (Άρθρο 14)

Δημοσιότητα – Ενημέρωση – Ιστότοπος

Το ισχύον κωδικοποιημένο καταστατικό της εταιρείας τηρείται αναρτημένο στον διαδικτυακό τόπο της εταιρείας (Άρθρο 18)
Ο κανονισμός λειτουργίας της Εταιρείας και κάθε τροποποίησή του εκδίδονται και εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
Περίληψη του κανονισμού λειτουργίας δημοσιοποιείται αμελλητί στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας (Άρθρο 14).
Η πολιτική καταλληλότητας έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο της Εταιρείας (Άρθρο 3).
Το Διοικητικό Συμβούλιο διασφαλίζει, ότι το αναλυτικό βιογραφικό των μελών ΔΣ επικαιροποιείται αμελλητί και διατηρείται αναρτημένο καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας εκάστου μέλους (Άρθρο 4).
Η επιτροπή ελέγχου, η επιτροπή αποδοχών και η επιτροπή υποψηφιοτήτων, διαθέτουν κανονισμό λειτουργίας που αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας (Άρθρο 10)
Για την εκλογή των μελών του, το Διοικητικό Συμβούλιο αναρτά στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας είκοσι (20) το αργότερο ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, στο πλαίσιο της σχετικής εισήγησής του, ενημέρωση ως προς το κάθε υποψήφιο μέλος (Άρθρο 18).

Πολιτική καταλληλότητας των μελών του διοικητικού συμβουλίου

Το ΔΣ διαθέτει επαρκή εκπροσώπηση ανά φύλο σε ποσοστό που δεν υπολείπεται του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του συνόλου των μελών του διοικητικού συμβουλίου.
Σε περίπτωση κλάσματος, το ποσοστό αυτό στρογγυλοποιείται στο προηγούμενο ακέραιο (Άρθρο 3).
Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου αντικατοπτρίζει τις γνώσεις, τις δεξιότητες και την πείρα που απαιτούνται για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του, σύμφωνα με το επιχειρηματικό μοντέλο και τη στρατηγική της Εταιρείας (Άρθρο 3).
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι μη εκτελεστικό μέλος ή κατά παρέκκλιση διορίζεται υποχρεωτικά Αντιπρόεδρος εκ των μη εκτελεστικών μελών (Άρθρο 8).
Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη δεν υπολείπονται του ενός τρίτου (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών του ΔΣ και, πάντως, δεν είναι λιγότερα από δύο (2).
Αν προκύψει κλάσμα, στρογγυλοποιείται στον αμέσως εγγύτερο ακέραιο αριθμό (Άρθρο 5).
Σεβόμενοι τον χρόνο του αναγνώστη δεν θα επεκταθούμε σε πλήθος άλλα θέματα που θα πρέπει να αναπτυχθούν, επικαιροποιηθούν, εγκριθούν, κοινοποιηθούν και αναρτηθούν όπου επιβάλλεται από τις εισηγμένες εταιρείες όπως: Οργάνωση και λειτουργία των επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου, Χρήση εξωτερικών ή ανεξάρτητων συμβούλων, Οργάνωση και λειτουργία της μονάδας εσωτερικού ελέγχου, της μονάδας Κανονιστικής συμμόρφωσης, των μονάδωνς εξυπηρέτησης μετόχων & εταιρικών ανακοινώσεων, δημιουργία μη χρηματοοικονομικών καταστάσεων, πιστοποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας και της διαδικασίας παραγωγής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης κλπ αλλά και στις κυρώσεις μη συμμόρφωσης που περιγράφονται αναλυτικότατα στην Απόφαση 1A/890/18.9.2020 του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚ.
Αλήθεια με το "χέρι στη καρδιά" πόσες από τις Ελληνικές εταιρείες που έχετε στο χαρτοφυλάκιο σας πληρούν τις παραπάνω πρόνοιες του νέου Νόμου (Tip: ξεκινήστε τον έλεγχο από τις υποχρεωτικές εκ του νόμου δημοσιευμένες (;) πληροφορίες στην εταιρική ιστοσελίδα).

Μέχρι τον ερχόμενο Ιούλιο ο διαθέσιμος χρόνος για αρκετές εταιρείες ίσως να μην είναι αρκετός.

Η προσέγγιση της ευρωπαϊκής ντιρεκτίβας, σήμερα νόμος του ελληνικού κράτους, απαιτεί προγραμματισμό, οργάνωση, στελέχωση, ηγεσία, έλεγχο, στοχοπροσήλωση και αυστηρά χρονοδιαγράμματα.
Η υιοθέτηση και πιστοποίηση υψηλών προτύπων Εταιρικής Διακυβέρνησης από τις Ελληνικές εταιρείες, η επιλογή κατάλληλων και ικανών (fit and proper) ανεξάρτητων εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών ΔΣ, η χρήση δεικτών αξιολόγησης απόδοσης του ΔΣ (KPI’s), η διαφάνεια, η δημοσιότητα, η ανάδειξή τους από εγχώριους αναλυτές χρεογράφων, η προβολή τους από το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών αποτελούν σήμερα μονόδρομο για την άντληση κεφαλαίων από για τις παγκοσμιοποιημένες κεφαλαιαγορές.

εταιρική_διακυβέρνηση.pdf

Δημήτρης Κατσαρέλλος
www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης