Μια ματιά στα αποτελέσματα πρώτου τριμήνου της Quest – Παραμένει με αρνητικό καθαρό δανεισμό

Μια ματιά στα αποτελέσματα πρώτου τριμήνου της Quest – Παραμένει με αρνητικό καθαρό δανεισμό
Η αποτίμηση είναι στα 228 εκατ. ευρώ που σημαίνει πως η μετοχή διαπραγματεύεται με p/bv 1,58 φορές
Στο πρώτο τρίμηνο 2019 η καθαρή θέση της Quest Συμμετοχών ανήλθε στα 143,8 εκατ. ευρώ από 139,4 εκατ. ευρώ. Η αποτίμηση είναι στα 228 εκατ. ευρώ που σημαίνει πως η μετοχή διαπραγματεύεται με p/bv 1,58 φορές.
Ο δανεισμός μαζί με τις χρηματοδοτικές μισθώσεις είναι στα 50 εκατ. ευρώ, αλλά τα ταμειακά διαθέσιμα είναι στα 53 εκατ. ευρώ άρα έχει αρνητικό κατά 3 εκατ. ευρώ καθαρό δανεισμό.
Επιπλέον η θυγατρική ACS έχει 4 εκατ. ευρώ σε ομόλογα ευρωπαϊκής ένωσης και αμοιβαία κεφάλαια, άρα ο καθαρός δανεισμός είναι αρνητικός κατά 7 εκατ. ευρώ.
Υπάρχουν απαιτήσεις 88,5 εκατ. ευρώ και αποθέματα 28 εκατ. ευρώ.
Παρά το σημαντικό ύψος των απαιτήσεων, ο όμιλος εξακολουθεί να έχει αρνητικό καθαρό δανεισμό.
Επιπλέον παρά τις αρνητικές λειτουργικές ταμειακές ροές λόγω μείωσης υποχρεώσεων προς τρίτου εξακολουθεί να παραμένει με περισσότερο ρευστό στο ταμείο έναντι των δανείων.
Αρνητικές λοιπών κατά 17,2 εκατ. ευρώ από θετικές 4,6 εκατ. ευρώ οι λειτουργικές ταμειακές ροές, μικρές επενδύσεις 937 χιλ. ευρώ και αύξηση δανείων με μείωση ταμειακών διαθεσίμων στα 53 εκατ. ευρώ από 63,1 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2018.
Οι πωλήσεις ανήλθαν στα 125 εκατ. ευρώ από 116 εκατ. ευρώ και τα καθαρά κέρδη στα 4,45 εκατ. ευρώ από 3,7 εκατ. ευρώ.

Παρά την αύξηση του τζίρου τα έξοδα διοίκησης και διάθεσης μειώθηκαν.
Τα κέρδη προήλθαν από όλες τις δραστηριότητες του ομίλου με τα περισσότερα 2,73 εκατ. να έρχονται από τις ταχυδρομικές υπηρεσίες, τα 2 εκατ. ευρώ από προϊόντα πληροφορικής, 1,2 εκατ. ευρώ από τις ηλεκτρονικές συναλλαγές και 541 χιλ. ευρώ από υπηρεσίες πληροφορικής.
Με λίγα λόγια τα αποτελέσματα μόνο ως εξαιρετικά μπορούν να χαρακτηριστούν και δικαιολογούν την πορεία της μετοχής τα τελευταία χρόνια.

BREAKING NEWS