Μια ματιά στα αποτελέσματα της Αλουμύλ – Το ύψος των δανείων και οι πιθανότητες του turnaround story

Μια ματιά στα αποτελέσματα της Αλουμύλ – Το ύψος των δανείων και οι πιθανότητες του turnaround story
Η κερδοφορία των 149 χιλ. ευρώ από ζημιά 20,6 εκατ. ευρώ είναι φτωχή, αν και η απόσταση που καλύφθηκε είναι μεγάλη
Η προσδοκία της επιστροφής στην κερδοφορία για την Αλουμύλ έφερε το προηγούμενο διάστημα σημαντική άνοδο στη μετοχή από τα χαμηλά των 0,13 ευρώ περίπου.
Πλέον η τιμή είναι στα 0,40 ευρώ και η αποτίμηση στα 8,8 εκατ. ευρώ.
Η άνοδος της τιμής στηρίχθηκε στο turnaround story όπου με τα αποτελέσματα εξαμήνου φάνηκε να έχει πιθανότητες.
Στη χρήση 2018 φαίνεται πως επιβεβαιώνεται το γύρισμα σε κέρδη αν και οι απομειώσεις έχουν μειώσει σημαντικά τα κέρδη.
Η κερδοφορία των 149 χιλ. ευρώ από ζημιά 20,6 εκατ. ευρώ είναι φτωχή, αν και η απόσταση που καλύφθηκε είναι μεγάλη.
Ο τζίρος αυξήθηκε στα 248,3 εκατ. ευρώ από 211,6 εκατ. ευρώ.
Οι συνολικές υποχρεώσεις είναι μεγάλες και ανέρχονται στα 245,4 εκατ. ευρώ με την καθαρή θέση να είναι στα 13,4 εκατ. ευρώ σημαντικά μειωμένη λόγω των απομειώσεων.
Οι λειτουργικές ταμειακές ροές πήγαν καλά και ανήλθαν στα 12,5 εκατ. ευρώ από 1,1 εκατ. ευρώ καλύπτοντας επενδυτικές και χρηματοδοτικές και αυξάνοντας τα ταμειακά διαθέσιμα στα 20,8 εκατ. ευρώ.
Ωστόσο οι επενδυτικές ήταν υψηλές (9,3 εκατ. ευρώ) αλλά βοήθησε η πώληση παγίων στοιχείων ύψους 4,7 εκατ. ευρώ.
Η διοίκηση αναφέρει πως εξακολουθεί να βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τις δανείστριες τράπεζες αναφορικά με την αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου δανεισμού και έχει ήδη γίνει αποδεκτή από το σύνολο των ομολογιούχων η παράταση του χρόνου αποπληρωμής τους αρχικά έως την 12 Ιουνίου 2019, ενώ είναι πιθανή η περαιτέρω παράταση σε μεταγενέστερη ημερομηνία που θα καθοριστεί με συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών. Συνεπώς το υπόλοιπο των μακροπρόθεσμων ομολογιακών δανείων της Μητρικής Εταιρείας απεικονίστηκε στο σύνολο του στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, όπως είχε πραγματοποιηθεί κατά την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 31.12.2017.
Υπενθυμίζεται πως τον Ιούνιο του 2017 ήταν η αρχική ημερομηνία λήξης των ομολογιακών δανείων της Μητρικής Εταιρείας συνολικού ποσού 154 εκατ. ευρώ.
Κατά την 30η Ιουνίου 2018 το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας ήταν μικρότερο από το 1/2 του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και επομένως συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του (καταργηθέντος) άρθρου 47 του Κ.Ν. 2190/1920 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 119 του Ν. 4548/2018).
Η ισχυρή κερδοφορία από λειτουργικές δραστηριότητες της μητρικής Εταιρίας, δεν είχε ανάλογη επίδραση στα Ίδια Κεφάλαια της, δεδομένης της αναγνώρισης πρόβλεψης απομείωσης συμμετοχών, οι οποίες αφορούσαν στην μείωση της αξίας συμμετοχής στη θυγατρική Εταιρεία ΜΕΤΡΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ Α.Ε. κατά τη χρήση 2018 λόγω μεταβίβασής της κατά τη χρήση 2019 ποσού 1,7 εκατ. ευρώ.
Συνεπώς, δεδομένου ότι εξακολουθούν να συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 119 του Ν. 4548/2018, η Διοίκηση της Εταιρείας, θα θέσει το θέμα της υιοθέτησης άλλων μέτρων για την βελτίωση της χρηματοοικονομικής θέσης και της ρευστότητας της Εταιρείας κατά την ορισθείσα την 29η Μαΐου 2019 Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Σημειώνεται ότι το ήδη εκπονούμενο πλάνο της Διοίκησης της Εταιρείας, έχει οδηγήσει σε σαφή βελτίωση των Ιδίων Κεφαλαίων κατά τη χρήση 2018, ενώ εκτιμάται η πλήρης διευθέτηση του θέματος κατά τη χρήση 2019.
Βάσει των παραπάνω η Αλουμύλ θα χρειαστεί αρκετούς ακόμα καλούς ισολογισμούς προκειμένου να μπορέσει να απομοχλεύσει τον ισολογισμό ή να βάλουν χρήματα οι υποψήφιοι επενδυτές και να κουρευτούν και τα δάνεια.

BREAKING NEWS