Τελευταία Νέα
Χρηματιστήριο

ΕΧΑΕ: Μέρισμα 0,148 ευρώ για τη χρήση του 2022 - Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο

tags :
ΕΧΑΕ: Μέρισμα 0,148 ευρώ για τη χρήση του 2022 - Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο
Δικαιούχοι του ως άνω μερίσματος βάσει του κανόνα προσδιορισμού δικαιούχων (record date) είναι οι μερίδες πελάτη ή πελατείας εγγεγραμμένοι στο Σύστημα Αυλων Τίτλων (ΣΑΤ) κατά την Πέμπτη 15 Ιουνίου 2023
Η ΕΧΑΕ ανακοινώνει ότι με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 8ης Ιουνίου 2023, το μέρισμα για τη χρήση 2022 ανέρχεται σε 0,15 ευρώ ανά μετοχή. Το άνω ποσό μερίσματος που θα καταβληθεί ανά μετοχή προσαυξάνεται με το μέρισμα που αντιστοιχεί στις 2.498.000 ίδιες μετοχές που κατέχει η Εταιρεία, οι οποίες δεν δικαιούνται μέρισμα, και διαμορφώνεται στο μικτό ποσό των 0,156477 ευρώ ανά μετοχή.
Δικαιούχοι του ως άνω μερίσματος βάσει του κανόνα προσδιορισμού δικαιούχων (record date) είναι οι μερίδες πελάτη ή πελατείας εγγεγραμμένοι στο Σύστημα Αυλων Τίτλων (ΣΑΤ) κατά την Πέμπτη 15 Ιουνίου 2023 (αποκοπή Τετάρτη 14 Ιουνίου 2023 πριν από την έναρξη της συνεδρίασης).
Από το άνω μικτό ποσό παρακρατείται, βάσει του άρθρου 24 του ν. 4646/2019, ο αναλογών στο μέρισμα φόρος ποσοστού 5% (0,00782385 ευρώ ανά μετοχή) και συνεπώς, το ποσό του μερίσματος που θα λάβουν οι δικαιούχοι θα ανέλθει στο καθαρό ποσό 0,14865315 ευρώ ανά μετοχή.
Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί στις 20 Ιουνίου 2023 από την υπηρεσία διενέργειας χρηματικών διανομών της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ (ATHEXCSD) ως ακολούθως:
Μέσω των Συμμετεχόντων οι οποίοι τηρούν τους Λογαριασμούς αξιογράφων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές εταιρείες) σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Λειτουργίας της ATHEXCSD και τις σχετικές αποφάσεις της.

Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής:

α) σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό Θανόντος στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της ATHEXCSD σύμφωνα την ενότητα Χ μέρος 2,
β) σε περιπτώσεις που ο δικαιούχος τηρεί τους τίτλους του σε υπό εκκαθάριση Α.Ε.Π.Ε.Υ. ή σε ειδικό λογαριασμό προσωρινής μεταφοράς,
η καταβολή των οφειλόμενων ποσών θα πραγματοποιείται: i) μέσω της ATHEXCSD εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία πληρωμής (στους νόμιμους κληρονόμους μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης αυτών) και ii) μέσω χρηματικής παρακαταθήκης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠΔ) μετά την παρέλευση ενός (1) έτους.

Αναλυτικά οι αποφάσεις της ΓΣ:

• Στο πρώτο (1ο) θέμα της Ημερησίας Διάταξης, οι μέτοχοι ενέκριναν την Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση της εταιρικής χρήσης 01.01.2022 – 31.12.2022 με τις σχετικές Εκθέσεις και Δηλώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών, όπως αυτές προτάθηκαν προς έγκριση.
• Στο δεύτερο (2ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, οι μέτοχοι ενέκριναν τη διάθεση των αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 01.01.2022 – 31.12.2022 και τη διανομή μερίσματος σύμφωνα με όσα προτάθηκαν προς έγκριση.
Το εν λόγω ποσό μερίσματος ανά μετοχή, σύμφωνα με το νόμο, προσαυξάνεται με το ποσό που αντιστοιχεί στις 2.498.000 ίδιες μετοχές που κατέχει η Εταιρεία, οι οποίες δεν δικαιούνται μέρισμα, και τελικώς ανέρχεται σε ποσό 0,156477 ευρώ ανά μετοχή, προ παρακράτησης φόρου.
Ως ημερομηνίες αποκοπής και προσδιορισμού δικαιούχων (βάσει του κανόνα record date) εγκρίθηκαν η 14η Ιουνίου και 15η Ιουνίου 2023, αντίστοιχα, και το αντίστοιχο ποσό θα καταβάλλεται στους μετόχους από την Τρίτη 20 Ιουνίου 2023.
• Στο τρίτο (3ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, οι μέτοχοι ενημερώθηκαν για την Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για το έτος 2022 σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 1 περ. θ) του Ν. 4449/2017.
• Στο τέταρτο (4ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, οι μέτοχοι ενημερώθηκαν για την Έκθεση Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2022 σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.
• Στο πέμπτο (5ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, οι μέτοχοι ενέκριναν την συνολική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2022 – 31.12.2022, κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απήλλαξαν τους Ελεγκτές σύμφωνα με την παρ. 1, περ. γ) του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018 για τον έλεγχο που διενήργησαν στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 01.01.2022 – 31.12.2022.
• Στο έκτο (6ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, οι μέτοχοι ενέκριναν τις αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2022 – 31.12.2022 σύμφωνα με όσα προτάθηκαν προς έγκριση.
• Στο έβδομο (7ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, οι μέτοχοι ενέκριναν τις αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2022 – 31.12.2022 και μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2024 σύμφωνα με όσα προτάθηκαν προς έγκριση.
• Στο όγδοο (8ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, οι μέτοχοι εξέλεξαν την ανώνυμη Εταιρεία ορκωτών ελεγκτών λογιστών με την επωνυμία "GRANT THORNTON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ" για τον έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2023 – 31.12.2023, και ενέκριναν την αμοιβή της, σύμφωνα με τα προταθέντα.
• Στο ένατο (9ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, οι μέτοχοι παρείχαν θετική ψήφο στην Έκθεση Αποδοχών του οικονομικού έτους 2022 σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018.
• Στο δέκατο (10ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, οι μέτοχοι ενέκριναν την τροποποίηση του άρθρου 8 (Σύνθεση-Θητεία Διοικητικού Συμβουλίου) του Καταστατικού της Εταιρείας και εξουσιοδότησαν τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να υποβάλει το προσαρμοσμένο στην εγκριθείσα τροποποίηση κωδικοποιημένο κείμενο του Καταστατικού στην αρμόδια αρχή.
• Στο ενδέκατο (11ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, οι μέτοχοι, ενέκριναν το θέμα και εξέλεξαν το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας το οποίο είναι:
Γεώργιος Χαντζηνικολάου Πρόεδρος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
Ιωάννης Κωστόπουλος Αντιπρόεδρος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
Ιωάννης Κοντόπουλος Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος
Κωνσταντίνος Βασιλείου Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
Δημήτριος Δόσης Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
Γεώργιος Δουκίδης Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
Πολυξένη Καζόλη Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
Θεανώ Καρποδίνη Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
Nicholaos Krenteras Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
Σπυριδούλα Παπαγιαννίδου Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
Thomas Zeeb Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας είναι τριετής, δηλαδή μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του 2026, παρατεινόμενη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 85 παρ. 1 εδ. γ' του ν. 4548/2018 και την παρ. 2 του άρθρου 8 του Καταστατικού της Εταιρείας μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, που θα συνέλθει μετά τη λήξη της θητείας του.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατά την ίδια ημερομηνία της 8.6.2023, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 8ης Ιουνίου 2023, όρισε ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 και του άρθρου 10 του Ν. 4706/2020, τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ., κ.κ. Γεώργιο Δουκίδη, Πολυξένη Καζόλη, Θεανώ Καρποδίνη, Nicholaos Krenteras και Ιωάννη Κωστόπουλο, αφού πρώτα διακριβώθηκε ότι καθένας από τους ανωτέρω πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020 και τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει, και τα κριτήρια και προϋποθέσεις καταλληλότητας, προκειμένου η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας να έχει νόμιμη σύνθεση.
Η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας που ορίστηκε κατά τα άνω με την από 8.6.2023 απόφαση του Δ.Σ., συγκροτήθηκε αυθημερόν σε σώμα και όρισε τον Πρόεδρό της ως ακολούθως:
Πρόεδρος: Θεανώ Καρποδίνη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.
Μέλη: Γεώργιος Δουκίδης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.
Πολυξένη Καζόλη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.
Nicholaos Krenteras, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
Ιωάννης Κωστόπουλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.
Η θητεία των μελών της Επιτροπής θα ακολουθεί τη θητεία τους ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, δηλαδή μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του 2026, παρατεινόμενη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 85 παρ. 1 εδ. γ' του ν. 4548/2018 και την παρ. 2 του άρθρου 8 του Καταστατικού της Εταιρείας μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, που θα συνέλθει μετά τη λήξη της θητείας του.
Επίσης, τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, κατά την ίδια ως άνω συνεδρίαση, λαμβάνοντας υπόψη την, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. (ζ) του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, πρόβλεψη περί της υποχρεωτικής παρουσίας ενός τουλάχιστον ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους με επαρκή γνώση και εμπειρία στη λογιστική ή την ελεγκτική κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής για την έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας, αποφάσισαν όπως στις συνεδριάσεις αυτές παρίσταται υποχρεωτικώς η κα Θεανώ Καρποδίνη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, και Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου, δεδομένου ότι πληροί το σύνολο των κριτηρίων και προϋποθέσεων του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, των κριτηρίων ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, και επιπροσθέτως, διαθέτει αποδεδειγμένα επαρκή γνώση και εμπειρία στη λογιστική και την ελεγκτική, γνώση που σχετίζεται με τα διεθνή πρότυπα.

• Στο δωδέκατο (12ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, οι μέτοχοι αποφάσισαν:
1. Η Επιτροπή Ελέγχου θα αποτελεί επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου αποτελούμενη από Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Η Επιτροπή Ελέγχου θα απαρτίζεται από πέντε (5) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του.
3. Η θητεία των μελών της Επιτροπής που θα οριστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 44, παρ. 1γ., του ν.4449/2017, όπως ισχύει, θα ακολουθεί τη θητεία τους ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, δηλαδή μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του 2026, παρατεινόμενη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 85 παρ. 1 εδ. γ' του ν. 4548/2018 και την παρ. 2 του άρθρου 8 του Καταστατικού της Εταιρείας μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, που θα συνέλθει μετά τη λήξη της θητείας του.
4. Τα μέλη της Επιτροπής θα οριστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 44, παρ. 1γ, του ν.4449/2017, όπως ισχύει, από μέλη του τα οποία θα διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα που δραστηριοποιείται η Εταιρεία και θα πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 44 του ν.4449/2017, όπως ισχύει.
5. Κατόπιν του ορισμού των μελών της Επιτροπής από το Διοικητικό Συμβούλιο, η Επιτροπή θα συγκροτηθεί σε σώμα για τον ορισμό του Προέδρου της εκ των ανεξαρτήτων μελών της και θα προβεί στις σχετικές ανακοινώσεις.
• Στο δέκατο τρίτο (13ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, οι μέτοχοι ανανέωσαν την έγκριση για την απόκτηση από την Εταιρεία ιδίων μετοχών σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που προβλέπει το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018, για χρονικό διάστημα, που δε θα υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες, με κατώτατη τιμή αγοράς την ονομαστική τιμή της μετοχής, ήτοι τα 0,42 ευρώ και ανώτατη τιμή αγοράς τα 6,00 ευρώ.
Ο ανώτατος αριθμός των ιδίων μετοχών προς αγορά, δε θα υπερβαίνει το 10% του εκάστοτε καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι 6.034.800 μετοχές, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι ήδη αγορασθείσες μετοχές, τις οποίες διατηρεί η Εταιρεία με βάση το πρόγραμμα απόκτησης ιδίων μετοχών της Εταιρείας, που εγκρίθηκε από την από 31.5.2021 Γενική Συνέλευση των μετόχων, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που προβλέπει το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018, στο πλαίσιο του οποίου η Εταιρεία έχει αποκτήσει συνολικά 2.498.000 ίδιες μετοχές (ποσοστό 4,139% του μετοχικού κεφαλαίου).
Οι κατά τα ανωτέρω αποκτηθείσες μετοχές πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για κάθε σκοπό και χρήση που επιτρέπεται από τη νομοθεσία (περιλαμβανομένων, ενδεικτικά και χωρίς περιορισμό, της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου και της ακύρωσής τους, ή/και της διάθεσής τους στο προσωπικό ή/και σε μέλη της διοίκησης της Εταιρείας ή/και συνδεδεμένης εταιρείας).
Επίσης, η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο, να καθορίσει τον ακριβή χρόνο έναρξης του προγράμματος και τη ρύθμιση όλων των διατυπώσεων και διαδικασιών επί του θέματος.
• Στο δέκατο τέταρτο (14ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, οι μέτοχοι χορήγησαν άδεια στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στα στελέχη των Διευθύνσεων της Εταιρείας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση των εταιρειών του Ομίλου και των συνδεδεμένων, κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014, εταιρειών.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης