Τελευταία Νέα
Τραπεζικά νέα

Alpha Bank: Ασκήθηκαν 1,14 εκατ. δικαιώματα στο Stock Option Plan – Στα 682,32 εκατ. ευρώ το μετοχικό κεφάλαιο

Alpha Bank: Ασκήθηκαν 1,14 εκατ. δικαιώματα στο Stock Option Plan – Στα 682,32 εκατ. ευρώ το μετοχικό κεφάλαιο
Διαιρούμενο σε 2.352.839.697 κοινές, ονομαστικές, με δικαίωμα ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,29
Σχετικά Άρθρα
Η «ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (η «Εταιρεία» ή η «Εκδότρια») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό σχετικά με το εγκεκριμένο Πρόγραμμα Διάθεσης Δικαιωμάτων Προαίρεσης επί Μετοχών σε Μέλη του Προσωπικού της Εταιρείας και των Συνδεδεμένων με αυτήν Εταιρειών (το «Πρόγραμμα»), το οποίο θεσπίστηκε για την πενταετή περίοδο 2020- 2024 δυνάμει της απόφασης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 31ης Ιουλίου 2020, ως ακολούθως:
Στις 4.9.2020 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με κωδικό αριθμό καταχώρισης (Κ.Α.Κ.) 2210142 από τη Διεύθυνση Εταιρειών, Τμήμα Ασφαλιστικών Ανωνύμων Εταιρειών και Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η από 31.7.2020 απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας με την οποία εγκρίθηκε η θέσπιση και η εφαρμογή πενταετούς Προγράμματος Διάθεσης Δικαιωμάτων Προαίρεσης επί Μετοχών (Stock Options Plan) με τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης για απόκτηση νεοεκδοθεισών μετοχών (stock options), σύμφωνα με το άρθρο 113 του ν. 4548/2018, που θα χορηγηθούν σε Μέλη του Προσωπικού της Εταιρείας και των Συνδεδεμένων με αυτήν Εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014.
Ο σκοπός του Προγράμματος είναι να παράσχει ένα μέσο πληρωμής του τμήματος των μεταβλητών αποδοχών που είναι καταβλητέες σε μέσα (σε είδος) σε Μέλη του Προσωπικού της Εταιρείας και των Συνδεδεμένων με αυτήν Εταιρειών, ευθυγραμμίζοντας παράλληλα τα κίνητρα των Μελών του Προσωπικού με τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα της Εταιρείας και του Ομίλου της.
Οι συμμετέχοντες αποκτούν άμεσο μετοχικό ενδιαφέρον για την Εταιρεία και συνδέουν την απόδοσή τους με τη μελλοντική απόδοση της Εταιρείας και του Ομίλου της εν γένει, έτσι όπως αυτή αντικατοπτρίζεται στην αύξηση της μετοχικής αξίας της Εταιρείας.
Σε εφαρμογή του Προγράμματος, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με τις αποφάσεις του με ημερομηνίες 30.12.2020,16.12.2021, 21.7.2022 και 15.12.2022 ενέκρινε και τροποποίησε τον Κανονισμό του Προγράμματος (ο «Κανονισμός»).
Ακολούθως, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, όπως αναφέρεται στις από 31.12.2020 και 17.12.2021 ανακοινώσεις της Εταιρείας, κατά τις από 30.12.2020 και 16.12.2021 συνεδριάσεις του προέβη στη χορήγηση Δικαιωμάτων Προαίρεσης επί Μετοχών, στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Παροχής Κινήτρου Απόδοσης (Performance Incentive Programs ‒ PIPs) για τις χρήσεις 2019 και 2020 αντίστοιχα, σε Συγκεκριμένα Μέλη του Προσωπικού σε θέσεις ευθύνης (Material Risk Takers ‒ MRTs) της Εταιρείας και των Συνδεδεμένων με αυτήν Εταιρειών.
Σε συνέχεια των ανωτέρω αποφάσεων στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Παροχής Κινήτρων Απόδοσης για τις χρήσεις 2019 και 2020 κατά την Περίοδο Άσκησης των χορηγηθέντων Δικαιωμάτων Προαίρεσης επί Μετοχών, και ειδικότερα κατά το χρονικό διάστημα από 2 Ιανουαρίου 2024 έως 15 Ιανουαρίου 2024, 101 Μέλη του Προσωπικού της Εταιρείας και των Συνδεδεμένων με αυτήν Εταιρειών άσκησαν τα Δικαιώματα Προαίρεσης επί Μετοχών και κατέθεσαν με τον αρμόζοντα τρόπο και εμπρόθεσμα το σχετικό ποσό στον επ’ ονόματι της Εταιρείας τηρούμενο ειδικό τραπεζικό λογαριασμό.
Συνολικά ασκήθηκαν 1.142.026 Δικαιώματα Προαίρεσης επί Μετοχών για την απόκτηση αντίστοιχου αριθμού κοινών, ονομαστικών, άυλων μετοχών της Εταιρείας, με ονομαστική αξία Ευρώ 0,29 ανά μετοχή.
Το ποσό αγοράς των ανωτέρω μετοχών καταβλήθηκε σε μετρητά με τον αρμόζοντα τρόπο και ανήλθε συνολικά σε Ευρώ 336.003,62.
Το ποσοστό των Δικαιωμάτων Προαίρεσης επί Μετοχών που έχουν ασκηθεί και αντίστοιχα των μετοχών που θα εκδοθούν σε συνέχεια της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ανέρχεται σε 0,049% του υφιστάμενου σήμερα μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.
Με την από 31.1.2024 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά το ποσό των Ευρώ 331.187,54 με καταβολή μετρητών και με έκδοση 1.142.026 νέων, κοινών, ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,29 η καθεμία, ενώ η διαφορά μεταξύ της τιμής διάθεσης και της ονομαστικής αξίας των 481.608 μετοχών, συνολικού ύψους Ευρώ 4.816,08, πιστώθηκε στον ειδικό λογαριασμό με τίτλο «έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».
Η απόφαση αυτή καταχωρίστηκε στις 7.2.2024 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με κωδικό αριθμό καταχώρισης (Κ.Α.Κ.) 4020738 από τη Διεύθυνση Εταιρειών, Τμήμα Εισηγμένων Ανωνύμων Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης.
Κατόπιν της ως άνω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε Ευρώ 682.323.512,13, διαιρούμενο σε 2.352.839.697 κοινές, ονομαστικές, με δικαίωμα ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,29 η καθεμία. Οι ως άνω 1.142.026 νέες μετοχές θα εκδοθούν στο όνομα των Δικαιούχων - Μελών του Προσωπικού της Εταιρείας και των Συνδεδεμένων με αυτήν Εταιρειών που άσκησαν τα Δικαιώματα Προαίρεσης επί Μετοχών.
Η Εταιρεία θα ακολουθήσει τη διαδικασία εισαγωγής των ως άνω νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών (το «Χ.Α.»), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό του Χ.Α. και τις σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Χ.Α. Οι νέες μετοχές αναμένεται να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση τη δεύτερη εργάσιμη ημέρα μετά την έγκριση της εισαγωγής τους από το Χ.Α.
Οι μετοχές αυτές θα καταχωριστούν στα αρχεία του Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) και στις μερίδες και στους λογαριασμούς που τηρούν οι ανωτέρω Δικαιούχοι στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) του Χ.Α., όπως προβλέπει ο νόμος.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης