Τελευταία Νέα
Τραπεζικά νέα

Attica Bank: Εικονικά κέρδη 0,5 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο 2023 - Αρνητικά ίδια κεφάλαια -54 εκατ., στο 66% τα NPEs

tags :
Attica Bank: Εικονικά κέρδη 0,5 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο 2023 - Αρνητικά ίδια κεφάλαια -54 εκατ., στο 66% τα NPEs
Οι συνολικές καταθέσεις του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 7,3% σε ετήσια βάση...
Εικονικά κέρδη εμφάνισε η Attica Bank το α’ τρίμηνο του 2023, με τα ίδια κεφάλαια να παραμένουν σε αρνητικό έδαφος (-54 εκατ. ευρώ), ενώ παράλληλα αμετάβλητος παρέμεινε ο όγκος των NPEs στο 65,8%.
Ειδικότερα, τα λειτουργικά κέρδη (προ προβλέψεων) ανήλθαν σε €0,5 εκατ. έναντι ζημίας ύψους €4,9 εκατ. την αντίστοιχη συγκριτική περίοδο.
Σημαντική αύξηση κατά 55% καταγράφηκε στα λειτουργικά έσοδα του Ομίλου σε ετήσια βάση.
Το επίπεδο των καθαρών εσόδων από τόκους αποτελεί νέο υψηλό των τελευταίων έξι τριμήνων, ενώ σε ετήσια βάση κατέγραψε αξιοσημείωτη αύξηση κατά 48,6%. Βασικός συντελεστής στην μεταβολή αυτή αποτέλεσε η αύξηση του επιτοκιακού εσόδου από δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών κατά 31%, συνέπεια των αυξήσεων των επιτοκίων δανείων κυμαινόμενου επιτοκίου. Παράλληλα, σημαντική αύξηση παρατηρείται και στα έσοδα τόκων από πιστωτικά ιδρύματα, η οποία προέρχεται από τη χρησιμοποίηση της πλεονάζουσας ρευστότητας σε καταθέσεις προθεσμίας διατραπεζικής.
Τα έσοδα από προμήθειες χορηγήσεων εγγυητικών επιστολών της Τράπεζας αυξήθηκαν κατά 10% σε ετήσια βάση.
Τα επαναλαμβανόμενα γενικά λειτουργικά έξοδα παρουσίασαν μείωση κατά 3% σε ετήσια βάση, ως αποτέλεσμα της προσπάθειας της διοίκησης για περιστολή των γενικών λειτουργικών εξόδων παρά τον υψηλό πληθωρισμό.
Οι συνολικές καταθέσεις του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 7,3% σε ετήσια βάση, με τα υπόλοιπα των τρεχούμενων λογαριασμών να παρουσιάζουν αξιοσημείωτη αύξηση κατά €263 εκατ. Οι καταθέσεις ανήλθαν στα επίπεδα των €2,97 δις.
Ο δείκτης κάλυψης ρευστότητας (LCR) παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα και ανήλθε σε 140,7% τον Μάρτιο του 2023, ενώ αντίστοιχα ο δείκτης σταθερότητας χρηματοδότησης (NSFR) ανήλθε σε 142,1%.
Τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα (ΜΕΑ) του Ομίλου παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητα σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, παρά τις συνεχείς αυξήσεις επιτοκίων από την ΕΚΤ. Ειδικότερα, τόσο ο δείκτης ΜΕΑ όσο και ο δείκτης κάλυψης παρέμειναν σταθεροί στο 65,8% και 67% αντίστοιχα, ενώ τα συνολικά ΜΕΑ μειώθηκαν κατά €10 εκατ. Με βάση τα IFRS, ο δείκτης ΜΕΑ σταθεροποιήθηκε στο 39,1% ενώ και ο δείκτης κάλυψης ανήλθε σε 61,8%, για τα εντός ισολογισμού στοιχεία.
1_249.JPG
2_194.JPG
Δήλωση Διοίκησης


Στις 26.04.2023, ολοκληρώθηκε με επιτυχία η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, ύψους €473,3 εκατ., βελτιώνοντας σημαντικά τους κεφαλαιακούς δείκτες της Τράπεζας.
Παράλληλα, με το ξεκίνημα της χρονιάς παρουσίασε βελτίωση σε σχεδόν όλες τις λειτουργικές γραμμές των οργανικών μεγεθών του Ομίλου με το θετικό λειτουργικό αποτέλεσμα να ανέρχεται σε κέρδη ύψους €0,5 εκατ., αποδεικνύοντας την προσήλωση της Διοίκησης στο στόχο που έχει θέσει για την επαναφορά της Τράπεζας μετά από σειρά ετών σε λειτουργική κερδοφορία, βάσει του εγκεκριμένου Επιχειρηματικού της Σχεδίου.
Η θετική επίδοση προήλθε κυρίως από την αύξηση στα λειτουργικά έσοδα του Ομίλου κατά 55% σε σχέση με την αντίστοιχη συγκριτική περίοδο.
Παράλληλα, οι νέες εκταμιεύσεις ανήλθαν σε €70 εκατ. ενώ η Τράπεζα συνέχισε να βελτιώνει τη ρευστότητά της, ως αποτέλεσμα της αύξησης των υπολοίπων των καταθέσεων των πελατών κατά 7,3% σε ετήσια βάση, παρά τις έντονες διακυμάνσεις και την αβεβαιότητα στο διεθνές περιβάλλον.
Οι εργαζόμενοι και η Διοίκηση εστιάσαμε στην ανάπτυξη των εργασιών της Τράπεζας και τη στήριξη των πελατών μας, αξιοποιώντας την ισχυρή ανάκαμψη της οικονομίας μετά την πανδημία, παρά τις δυσκολίες που εξακολουθούν να υπάρχουν στις αγορές, αλλά με τις προοπτικές για την χώρα να παραμένουν ιδιαίτερα θετικές.
Σε αυτό το ευνοϊκό περιβάλλον, προτεραιότητα της Attica Bank και για το 2023 παραμένει η πιστωτική επέκταση, καθώς και η αύξηση των εσόδων της, μέσα από τη διεύρυνση και τον εκσυγχρονισμό της γκάμας των προϊόντων και υπηρεσιών της και της αποδοτικότερης λειτουργίας της χάρη στη συνεχή λειτουργική αναδιοργάνωση και ενδυνάμωση του στελεχιακού της δυναμικού.
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της ΑΜΚ, η Τράπεζα θα μπορέσει να υλοποιήσει τους βασικούς στόχους της: α) να διαχειριστεί αποτελεσματικά τα ΜΕΑ, β) να υλοποιήσει το επιχειρηματικό σχέδιο που θα συμβάλλει στην αναδιάρθρωση και ανάπτυξή της και κυρίως γ) να πετύχει βιώσιμη κερδοφορία εντός της επόμενης 3ετίας, που αποτελεί και τη μεγαλύτερη πρόκληση.
Η Attica Bank καλείται να διαδραματίσει τα επόμενα χρόνια τον ρόλο που της αρμόζει στην ελληνική οικονομία, έτσι ώστε να προσφέρει ουσιαστική λύση στην ανάγκη των ελληνικών επιχειρήσεων, ελεύθερων επαγγελματιών και ιδιωτών για ένα περισσότερο ανταγωνιστικό τραπεζικό περιβάλλον, μέσω συνεργασιών, καινοτόμων λύσεων και της ουσιαστικής ενίσχυσης της πραγματικής οικονομίας. Κατά το 1ο τρίμηνο του 2023 τέθηκαν οι βάσεις υλοποίησης του 3ετούς επιχειρηματικού σχεδίου μας, το οποίο προσδοκούμε να εδραιωθεί περαιτέρω κατόπιν και της επιτυχούς ολοκλήρωσης της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου – ορόσημο της Τράπεζας.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης