Τελευταία Νέα
Τραπεζικά νέα

Alpha Bank: Στόχος για αύξηση κεφαλαίων κατά 2,3 δισ και αύξηση κερδών άνω του 20% - Σχεδιάζεται επιστροφή κεφαλαίου

Alpha Bank: Στόχος για αύξηση κεφαλαίων κατά 2,3 δισ και αύξηση κερδών άνω του 20% - Σχεδιάζεται επιστροφή κεφαλαίου
Η Alpha Bank «βλέπει» πιστωτική επέκταση 25% την τριετία 2023-2025
Το στρατηγικό σχέδιό της για τη χρονική περίοδο 2023 – 2025 παρουσίασε στους επενδυτές η Alpha Bank την Τετάρτη 7 Ιουνίου.
Όπως επεσήμαναν τα στελέχη της τράπεζας, «η νέα στρατηγική μας έρχεται ως αποτέλεσμα τριών ετών απαρέγκλιτης προσήλωσής μας στην υλοποίηση του σχεδίου μας για την αποφασιστική αντιμετώπιση των προβλημάτων που κληροδότησε η οικονομική κρίση της προηγούμενης δεκαετίας.
Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, εξυγιάναμε επιτυχώς τον ισολογισμό μας και επιτύχαμε δραστική μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων.
Πλέον, βρισκόμαστε σε σημείο καμπής και υψηλής ετοιμότητας να επικεντρωθούμε στην ανάπτυξη».

Σε αυτό το πλαίσιο, η διοίκηση έχει θέσει νέους φιλόδοξους στόχους...
Αδρομερώς, το σχέδιό της επικεντρώνεται στην ισχυρή οργανική παραγωγή κεφαλαίου μέσω της ενίσχυσης της κερδοφορίας σε όλες τις επιχειρηματικές μονάδες, η οποία θα επιτρέψει τη δημιουργία αξίας για τους Μετόχους, αλλά και την επανεκκίνηση στην καταβολή μερισμάτων από τα κέρδη του 2023 για πρώτη φορά εδώ και πάνω από 15 χρόνια.
Μέχρι το 2025, στόχος είναι να επιτευχθεί Απόδοση Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων (RoTE) άνω του 12% επί των Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων μας, ύψους περίπου €6 δισ. και αύξηση των κερδών ανά μετοχή άνω του 20%.
Ταυτόχρονα, στόχος είναι η δημιουργία κεφαλαίων ύψους περίπου €2,3 δισ., ως αποτέλεσμα της οργανικής δημιουργίας κεφαλαίων ύψους €1,9 δισ. και μετατροπής €0,4 δισ. αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων (DTA), ενώ σχεδιάζεται επιστροφή διαθέσιμου κεφαλαίου στους Μετόχους, υπό την προϋπόθεση της έγκρισης από τις εποπτικές αρχές. 
«Θα αξιοποιήσουμε την αναπτυξιακή δυναμική των τραπεζικών εργασιών μας εντός και εκτός Ελλάδας για να αυξήσουμε τα έσοδά μας κατά 5% ετησίως και τα δάνειά μας κατά σχεδόν 25% έως το 2025, επιτυγχάνοντας Απόδοση Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων πλέον του 12% κατά την ίδια περίοδο.
Αναμένουμε οργανική δημιουργία κεφαλαίων άνω των €2,3 δισ., τόσο για τη χρηματοδότηση των επιχειρηματικών μας σχεδίων όσο και για τη δημιουργία αξίας για τους Μετόχους μας, ανοίγοντας τον δρόμο για καταβολή μερισμάτων και διανομές» συμπλήρωσε ο CEO της τράπεζας Βασίλης Ψάλτης.

Στοχοθεσία


Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη… προβλέπεται αύξηση κερδών ανά μετοχή (EPS) >20% σε ετήσια βάση (CAGR) σε >€0,3 έως το 2025, αλλά αύξηση των εσόδων κατά περίπου 5% σε ετήσια βάση (CAGR) σε €2,3 δισ. έως το 2025
Σε σχέση με την κερδοφορία, εκτιμάται απόδοση Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων (RoTE) >12% το 2025 υποστηριζόμενη από υψηλότερη κερδοφορία και βελτιωμένη κατανομή κεφαλαίου και:
• Αύξηση του Καθαρού Εσόδου Τόκων κατά περίπου 9% σε ετήσια βάση (CAGR)
• Μείωση του κόστους κατά περίπου 3% σε ετήσια βάση (CAGR)
• Μείωση του Δείκτη Εξόδων προς Έσοδα κατά περίπου 14 ποσοστιαίες μονάδες, σε περίπου 40% το 2025 (Ελλάδα < 35%)
• Περαιτέρω μείωση του Κόστους Πιστωτικού Κινδύνου σε < 70 μονάδες βάσης
• Απόδοση Κεφαλαίων κατηγορίας 1 (RoCET1) σε επίπεδο Ομίλου >16% μέχρι το 2025 (σε σχέση με 10% το 2022)
Για τα εποπτικά κεφάλαια, προβλέπεται ισχυρή δημιουργία κεφαλαίων ύψους €2,3 δισ. ως αποτέλεσμα της οργανικής δημιουργίας κεφαλαίων ύψους €1,9 δισ. και μετατροπής €0,4 δισ. αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων (DTA) και
• Αύξηση της Ενσώματης Λογιστικής Αξίας σε επίπεδο Ομίλου στα >€7 δισ. το 2025
• Αποδέσμευση κεφαλαίων από ΜΕΑ και άλλα μη τοκοφόρα περιουσιακά στοιχεία που θα κατευθυνθούν σε κερδοφόρες δραστηριότητες Αύξηση του Δείκτη FL CET1 στο περίπου 16% το 2025
Σε ό,τι αφορά τους μετόχους, αναμένονται €1,4 δισ. κεφάλαια πάνω από τον στόχο CET1 της Διοίκησης – επιτρέποντας τη διανομή μερισμάτων στους Μετόχους και
• Οργανική δημιουργία κεφαλαίων συνολικού ύψους €2,3 δισ. και δημιουργία αξίας για τους Μετόχους
• Πρόβλεψη καταβολής μερίσματος ύψους 30 μ.β. επί του ετήσιου μέσου όρου των Σταθμισμένων ως προς τον Κίνδυνο Στοιχείων Ενεργητικού (RWA)
φσδαφδσαφσδασαδφ.JPG
Καθοριστικό ρόλο στην επίτευξη αυτών των στόχων θα παίξουν τα βασικά συγκριτικά πλεονεκτήματα της Τράπεζας και η υλοποίηση έξι σαφώς καθορισμένων στρατηγικών πυλώνων:

  • Ενίσχυση των ψηφιακών υπηρεσιών και επικέντρωση σε δραστηριότητες υψηλής αξίας στη λιανική τραπεζική,
  • Αναμόρφωση του μοντέλου υπηρεσιών για τη βελτίωση του μεριδίου αγοράς στον τομέα του Wealth Management,
  • Κεφαλαιοποίηση της ηγετικής θέσης μας στο Wholesale Banking,
  • Βελτίωση της κερδοφορίας από τις διεθνείς δραστηριότητες του Ομίλου, o Διατήρηση της ανθεκτικότητας του ισολογισμού,
  • Αξιοποίηση των κριτηρίων ESG ως καταλύτη για τη δημιουργία αξίας

Βασίλης Ψάλτης (CEO): Αναμένουμε οργανική δημιουργία κεφαλαίων άνω των €2,3 δισ.

«Η ισχυρή δυναμική της Alpha Bank βασίζεται στη μοναδική ταυτότητά μας, στην αποδεδειγμένη ικανότητά μας να υλοποιούμε τις δεσμεύσεις μας, στην υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, και στις θετικές προοπτικές που ανοίγονται για τις οικονομίες της Ελλάδας, της Ρουμανίας και της Κύπρου.
Σηματωρός για την Στρατηγική μας είναι ο νέος Σκοπός μας. Ρόλος μας είναι να στεκόμαστε στο πλευρό των Πελατών μας, να αναγνωρίζουμε και να εμπιστευόμαστε τις ικανότητες και τους στόχους τους, και να τους υποστηρίζουμε ώστε να υλοποιούν τα σχέδιά τους μέσα από νέες ευκαιρίες και συνεργασίες που δημιουργούμε για αυτούς.
Ο Σκοπός μας στην Alpha Bank είναι "Στηρίζουμε την Πρόοδο στη ζωή και την επιχειρηματικότητα για ένα καλύτερο Αύριο".
Πλέον, όλες οι προτεραιότητές μας απορρέουν από αυτόν τον Σκοπό.
Θα αξιοποιήσουμε την αναπτυξιακή δυναμική των τραπεζικών εργασιών μας εντός και εκτός Ελλάδας για να αυξήσουμε τα έσοδά μας κατά 5% ετησίως και τα δάνειά μας κατά σχεδόν 25% έως το 2025, επιτυγχάνοντας Απόδοση Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων πλέον του 12% κατά την ίδια περίοδο.
Αναμένουμε οργανική δημιουργία κεφαλαίων άνω των €2,3 δισ., τόσο για τη χρηματοδότηση των επιχειρηματικών μας σχεδίων όσο και για τη δημιουργία αξίας για τους Μετόχους μας, ανοίγοντας τον δρόμο για καταβολή μερισμάτων και διανομές
Είμαστε η πρώτη ελληνική τράπεζα που συμμετέχει στην παγκόσμια πρωτοβουλία των Ηνωμένων Εθνών Net Zero Banking Alliance, έχοντας αναλάβει επισήμως τη δέσμευση για μηδενικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου έως το 2050, ενώ παράλληλα θα αξιοποιήσουμε τη στρατηγική και τις επιδόσεις μας σε θέματα ESG για τη δημιουργία αξίας και την ενίσχυση της συνεισφοράς μας στην Κοινωνία.
Τέλος, έχουμε θέσει σαφείς στρατηγικές προτεραιότητες, με θεμέλιο τη συνεχή επένδυση στην ψηφιακή τεχνολογία και την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού μας, ώστε να ανταποκριθούμε στις δεσμεύσεις για τις επιδόσεις της Τράπεζας και να μεγεθύνουμε την αξία για τους Μετόχους μας».

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης